Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Beleidsregels subsidieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidieverordening
CiteertitelBeleidsregels subsidieverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels behoren bij de Algemene Subsidieverordening Cuijk 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Cuijk 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

06-12-2011

Onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidieverordening

 

Onderwerp: PROFESSIONEEL JEUGD- EN JONGERENWERK (JJW)

 

 

Beleidsinhoud:

De gemeente Cuijk ziet het professioneel jeugd- en jongerenwerk als een basisvoorziening. De gemeente onderscheidt de volgende hoofddoelen voor het professioneel jongerenwerk.

- Het signaleren van problemen en toeleiding tot het hulpaanbod;

- Het bevorderen van maatschappelijke participatie.

- Het initiëren, uitvoeren en bevorderen van activiteiten op sociaal, cultureel en sportief gebied;

- Het bevorderen van positief gedrag wanneer het huidige gedrag leidt tot overlastmeldingen.

- Specifieke aandacht voor risicojongeren.

- Het onderhouden van contact met de vrijwillige jeugdorganisaties.

 

Subsidiecriteria:

- Activiteiten worden uitgevoerd door de professionele welzijnsinstelling Land van Cuijk, Radius;

- Activiteiten zijn gericht op jongeren in de leeftijd van 8 tot 23 jaar;

- Het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in productafspraken basisdienstverlening.

 

Soort subsidie:

Budgetsubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

Subsidiemethode:

Jaarlijks wordt het budget bepaald in de productafspraken basisdienstverlening conform de raamovereenkomst.

 

 

Toelichting:

Met de beleidsregel wil de gemeente de kansen van jongeren bevorderen zodat zij op een volwaardige manier kunnen meedoen in de Cuijkse samenleving. Hierbij is het van belang dat jongeren opgroeien in een veilige omgeving, de mogelijkheden krijgen met leeftijdsgenoten samen te zijn en de ruimte krijgen om vaardigheden te oefenen. Het JJW geeft een aanvulling op de ontwikkeling, het biedt de jongeren ontspanning, ontmoetingsmogelijkheden, ondersteuning, correctie en bescherming, ontplooiingsmogelijkheden en kennisoverdracht.

Kerntaken zijn:

- Het ontwikkelen van een sluitend aanbod op en/of in de buurt van ontmoetingsruimten.

- Het begeleiden van vrije tijdsbesteding van groepen jongeren.

- Het vergroten van zelfredzaamheid.

- Het stimuleren van het zelforganiserend vermogen.

- Het signaleren van problemen en toe leiding tot het gemeentelijk hulpaanbod.

 

 

Onderwerp: JEUGDVERENIGINGEN

 

 

Beleidsinhoud:

Diverse organisaties en vrijwilligers zijn actief op het gebied van het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. Deze activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van praktische en sociale vaardigheiden en bieden ontspanning en spel. Ze leiden tot de ontdekking van eigen mogelijkheden en de ontwikkeling van contacten met leeftijdsgenoten buiten de directe schoolsfeer

 

Subsidiecriteria:

De organisatie;

- werkt met leden en heeft de beschikking over een ruimte c.q. een eigen accommodatie;

- beschikt over tenminste 25 betalende jeugdleden uit de gemeente Cuijk;

- biedt zijn vrijwilligers de mogelijkheid om deelt te nemen aan kadercursussen en voorlichtingsbijeenkomsten;

- is aangesloten bij een landelijke organisatie zoals Scouting Nederland of Jong Nederland. Indien geen landelijke organisatie bestaat is er minimaal twee keer per jaar contact met het professioneel jeugd- en jongerenwerk.

- De activiteiten zijn gericht op jongeren tot 23 jaar.

- Er is een jaarplanning aanwezig waarbij het aanbod gevarieerd is.

- De jeugdigen worden ondersteund in hun activiteiten door een volwassen kader.

- Voor de kern Cuijk en per kerkdorp wordt 1 jeugdorganisatie gesubsidieerd.

 

Soort subsidie:

- Waarderingssubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

- Exploitatiesubsidie(zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

Subsidiemethode:

De subsidie wordt als volgt berekend:

- een bedrag per jeugdlid, gebaseerd op de ledensituatie per 1 april, voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie bedoeld is;

- voor mindervaliden jeugdleden wordt het subsidiebedrag verdubbeld, indien de instelling kan aantonen, dat deelname van mindervaliden aan de activiteiten leidt tot een hoger kostenpatroon.

 

 

Toelichting:

De hoogte van de subsidie wordt in principe bijgesteld op basis van een compensatiepercentage. Dit percentage wordt jaarlijks vastgelegd in de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen.

 

 

Onderwerp: KINDERVAKANTIEACTIVITEITEN

 

Beleidsinhoud:

Diverse organisaties en vrijwilligers zijn actief op het gebied van het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk. Deze activiteiten dragen bij aan de sociale cohesie van wijk of dorp en bieden ontspanning en plezier. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van eigen mogelijkheden van het kind en stimuleren de contacten met leeftijdgenoten buiten de directe schoolsfeer.

 

 

Subsidiecriteria:

- De activiteiten dienen gericht te zijn op de jeugdigen in de basisschoolleeftijd.

- De activiteiten zijn gericht op kindervakantie-activiteiten

- Per kern wordt 1 organisatie gesubsidieerd.

- Jeugdigen worden bij de activiteiten ondersteund door een volwassen kader.

- De activiteiten worden uitgevoerd in een veilige omgeving en voldoen aan de benodigde vergunningen.

 

Soort subsidie:

Waarderingsubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

Subsidiemethode:

Een jaarlijks subsidiebedrag voor de organisatie van activiteiten in het kader van kindervakantieweek.

 

Toelichting:

De hoogte van de subsidie wordt in principe bijgesteld op basis van een compensatiepercentage. Dit percentage wordt jaarlijks vastgelegd in de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen.

 

 

Onderwerp:MAATSCHAPPELIJKE ZORG

SCHOOLMAATSCHAPPELIJKWERK

 

 

Beleidsinhoud:

Preventie en licht pedagogisch werk met daarin als wezenlijk onderdeel het schoolmaatschappelijk werk is een belangrijke schakel in de zorgstructuur van het primaire, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het doel is het bereiken van een betere aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulpverlening, zodat eerder en beter hulp geboden kan worden aan het kind en er meer aandacht is voor preventie en vroegtijdige signalering.

 

 

Subsidiecriteria:

- Activiteiten worden uitgevoerd door het professionele Regionaal Maatschappelijk Werk Land van Cuijk

- Activiteiten zijn gericht op jongeren in de leeftijd van 8 tot 23 jaar

- Het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in de productafspraken.

- Regionale afstemming en onderdeel samenwerkingsverband(en).

 

 

Soort subsidie:

Budgetsubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

 

Subsidiemethode:

Productfinanciering conform raamovereenkomst RMC LvC. Diensten uit de raamovereenkomst met het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk, of separaat overeengekomen.

 

 

Toelichting:

Met de invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg op 1 januari 2005 zijn wij verantwoordelijk voor het preventieve aanbod in geval van lichte opgroei- en opvoedproblemen.

 

Onderwerp: MAATSCHAPPELIJKE ZORG

JEUGDPREVENTIEWERK

 

 

Beleidsinhoud:

Preventie en licht pedagogische hulpverlening met daarin als wezenlijk onderdeel het jeugdpreventiewerk, is een belangrijke schakel in de jeugdhulpverlening. Het doel is het bereiken van jongeren met risicogedrag, vooral jongeren die, vanwege een gering probleembesef, een geringe motivatie en/of een negatieve kijk op de reguliere voorzieningen, zelf moeilijk de weg naar deze voorzieningen weten te vinden.

 

 

Subsidiecriteria:

- Activiteiten worden uitgevoerd door het Regionaal Maatschappelijk Werk Land van Cuijk

- Activiteiten zijn gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar

- Structurele samenwerking met diverse vindplaatsen

- Het bieden van consultatie op het terrein van signalering, verzamelen van informatie

- Uitvoeren van trajecten gericht op motivering, toeleiding en lichte pedagogische hulpverlening

 

 

Soort subsidie:

Budgetsubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

 

Subsidiemethode:

Productfinanciering volgens raamovereenkomst RMC LvC

 

 

Toelichting:

Met de invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg op 1 januari 2005 zijn wij verantwoordelijk voor het preventieve aanbod in geval van lichte opgroei- en opvoedproblemen. De wettelijke verankering heeft plaatsgevonden met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

 

Onderwerp: VOLKSCULTUUR

 

Beleidsinhoud:

1. Het stimuleren van activiteiten op het gebied van volkscultuur.

2. Organisaties die cultuurhistorische tradities in stand houden of zich inzetten voor heemkunde en bijdragen aan het behouden van cultuurhistorische waarden die betrekking hebben op de lokale geschiedenis.

 

 

Subsidiecriteria:

- Organisatie van openbaar toegankelijke activiteiten in het kader van de jaarlijkse Sinterklaasintocht en Koninginnedagvieringen.

- De activiteiten worden uitgevoerd in een veilige omgeving en voldoen aan de benodigde vergunningen.

- Per kern wordt slecht 1 organisatie gesubsidieerd.

- Het uitvoeren van cultuur historische tradities en behoud van cultuurhistorische waarden

 

 

Soort subsidie:

Waarderingsubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

 

Subsidiemethode:

1. Jaarlijks is er op declaratiebasis subsidie beschikbaar voor de organisatie van de

Sinterklaasintocht en de Koninginnedagvieringen.

2.Een jaarlijks subsidiebedrag voor gilden en schutterijen.

 

 

Toelichting:

De hoogte van de subsidie wordt in principe bijgesteld op basis van een compensatiepercentage. Dit percentage wordt jaarlijks vastgelegd in de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen.

 

 

 

Onderwerp: OPBOUWWERK

 

 

 

Beleidsinhoud:

De gemeente Cuijk ziet het professioneel opbouwwerk als een basisvoorziening.

Wij onderscheiden de volgende hoofddoelen voor het professioneel opbouwwerk:

- het bijdragen aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Cuijk door het bieden van een laagdrempelig dienstenaanbod;

- het bevorderen van de sociale samenhang in en de leefbaarheid van de kern Cuijk en de kerkdorpen;

- het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties;

- het organiseren en ondersteunen van activiteiten gericht op integratie en participatie

- het signaleren van problemen en de doorgeleiding hiervan.

 

 

Subsidiecriteria:

- Activiteiten worden uitgevoerd en of ondersteund door de welzijninstelling Radius.

- Het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in productafspraken basisdienstverlening.

 

 

Soort subsidie:

Budgetsubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

 

Subsidiemethode:

Productfinanciering raamovereenkomst Radius.

 

 

 

Onderwerp: INCIDENTELE SUBSIDIE CULTUREEL INITIATIEF

 

 

Beleidsinhoud:

Door het beschikbaar stellen van projectsubsidies wil de gemeente culturele activiteiten (mede) mogelijk maken, die anders niet of moeizaam tot stand komen.

 

Subsidiecriteria:

1. een project moet een herkenbare bijdrage leveren aan (één van) de doelen omschreven in het cultuurbeleid

2. de aard, omvang en looptijd zijn omschreven; m.b.t. een langdurig project wordt een meerjarenplan ingediend

3. het project is toegankelijk voor velen

4. het project is van een hoge kwaliteit

5. het project is goed voor onze gemeente

 

 

Soort subsidie:

Incidentele subsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

 

Subsidiemethode:

De subsidieverzoeken moeten worden ingediend door middel van een standaard aanvraagformulier.

 

 

Onderwerp: AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING

 

 

Beleidsinhoud:

Het stimuleren van amateuristische kunstbeoefening door en voor inwoners van onze gemeente. Amateuristische kunstbeoefening is niet beroepsmatige voortbrenging van kunstzinnige producten. Subsidie kan worden toegekend aan harmonieën, fanfares, brassbands, symfonieorkesten, tamboer- en majorettekorpsen, drumbands, koren, zang-, toneel- en volksdansverenigingen en andere door het college aan te wijzen instellingen voor amateuristische kunstbeoefening.

 

 

Subsidiecriteria:

- De instelling telt tenminste vijftien spelende leden, met uitzondering van harmonieën, brassbands en symfonieorkesten die tenminste vijfentwintig spelende leden moeten tellen;

- de activiteiten moeten in het directe belang van de lokale gemeenschap zijn.

- de instelling moet aangesloten zijn bij een voor die instelling relevante, erkende landelijke bond of vereniging.

- de instelling moet gevestigd zijn in de gemeente Cuijk.

- jaarlijks draagt elke instelling zorg voor minimaal twee openbare optredens in de gemeente Cuijk. Onder een optreden in het openbaar wordt verstaan een optreden in een plaatselijk algemeen toegankelijke accommodatie met de mogelijkheid voor publiek om aanwezig te zijn.

 

 

 

Soort subsidie:

Waarderingssubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

 

Subsidiemethode:

- De subsidie bestaat uit een bedrag per spelend lid woonachtig in de gemeente Cuijk, per jaar.

- De instelling stuurt jaarlijks voor 1 april de meest actuele ledenlijst.

Te downloaden: Formulier ledenlijst

- Ter bepaling van het totale subsidiebedrag geldt het aantal leden, voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag bedoeld is.

- Als mensen met een beperking spelend lid zijn wordt de subsidie voor die categorie leden verdubbeld, indien de instelling kan aantonen, dat deelname van mindervalide aan de activiteiten leidt tot hogere kosten.

- De instelling stuurt jaarlijks voor 1 april een overzicht van de activiteiten in het voorafgaande kalenderjaar.

 

 

Toelichting:

De hoogte van de subsidie wordt in principe bijgesteld op basis van een compensatiepercentage. Dit percentage wordt jaarlijks vastgelegd in de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen.

 

 

Onderwerp: ALLOCHTONE ZELFORGANISATIES

 

 

Beleidsinhoud:

Instelling die ten behoeve van de gehele desbetreffende doelgroep zorg draagt voor activiteiten op sociaal-cultureel gebied, gericht op beleving van de eigen culturele identiteit, maatschappelijke dienstverlening en participatie in de Nederlandse samenleving.

 

 

Subsidiecriteria:

- rechtspersoonlijkheid te bezitten

- gevestigd zijn in de gemeente Cuijk

- per culturele groepering komt niet meer dan één instelling in aanmerking voor subsidie;

- activiteiten dienen gericht te zijn op: * de beleving van de eigen culturele identiteit;

* maatschappelijke dienstverlening;

 

* participatie in de Cuijkse samenleving.

 

 

Soort subsidie:

Waarderingssubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

 

Subsidiemethode:

Jaarlijks kan er een maximale waarderingssubsidie verkregen worden. Hiervoor dient voor 1 april een evaluatieformulier van het voorgaande jaar en een activiteitenformulier voor het komende jaar ingediend worden.

 

Toelichting:

De hoogte van de subsidie wordt in principe bijgesteld op basis van een compensatiepercentage. Dit percentage wordt jaarlijks vastgelegd in de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen.

 

 

 

Onderwerp: MANTELZORG EN VRIJWILLIGE THUISZORG

 

 

Beleidsinhoud:

Het ondersteunen van mantelzorg en vrijwillige thuiszorg. Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten die te maken hebben met het versterken van mantelzorg: initiatieven, activiteiten, projecten en voorzieningen die van bovenlokale betekenis zijn en gericht zijn op één of meer van de onderstaande beleidsaspecten.

- ondersteuning en versterking van de positie van mantelzorgers en belangenbehartiging van mantelzorgers;

- vergroting van vrijwilligersinzet in de mantelzorg;

- ontwikkeling en instandhouding van een dekkend en toegankelijk netwerk voor ondersteuning mantelzorgers en begeleiding vrijwilligerszorg;

- bewustwording en (h)erkenning van mantelzorgers en het beter bekend raken van mantelzorgers met het ondersteuningsaanbod;

- uitbreiding van respijtmogelijkheden voor mantelzorgers;

- samenwerking tussen vrijwilligers in de zorg, mantelzorgers en het professionele circuit.

 

 

Subsidiecriteria:

De aanvragen binnen het thema bieden ondersteuning aan de mantelzorger en worden getoetst aan de volgende criteria: de mate van betrokkenheid van mantelzorgers, mantelzorg (ondersteunende)organisaties en organisaties rond de vrijwillige thuishulp, en zorg; geografische spreiding; bereik; continuïteit; overdraagbaarheid; publiciteit.

 

Soort subsidie:

Budgetsubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

Incidentele subsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

Subsidiemethode:

Subsidiesystematiek Blink op basis van realisatie en bereik

Productfinanciering raamovereenkomst Radius

Productfinanciering Steunpunt Mantelzorg

 

 

Toelichting:

Het beleidsdoel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het bevorderen van maatschappelijke participatie in de brede zin. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt. Als dat meedoen niet lukt (zelfstandig of geholpen door familie, vrienden, voorliggende voorzieningen, fondsen etc.) is er ondersteuning vanuit de gemeente. Burgers en organisaties hebben in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid. Er is een balans tussen de eigen verantwoordelijkheid en de ondersteuning die de gemeente kan bieden (vangnet).

 

 

Onderwerp: OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ)

 

 

Beleidsinhoud:

Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

 

Subsidiecriteria:

Regionale verantwoording met daarin gemeentespecifieke elementen.

- het opzetten en onderhouden van een eenvoudig registratiesysteem, waaruit het aantal cliënten en/of aanmeldingen en/of het bereik kan worden herleid met een verbijzondering naar de typering van de problematiek en/of het in gang gezette zorgtraject, alsmede epidemiologische gegevens over samenstelling, omvang en vindplaatsen van de OGGZ-doelgroep;

- het indienen van een jaarverslag met daarin tenminste de volgende onderdelen:

a. de resultaten van de uitgevoerde activiteiten of interventies in termen van

gezondheidswinst/gezondheidsverbetering in het licht van kwaliteit van leven of reductie van overlast

b. de resultaten van de uitgevoerde activiteiten of interventies uitgedrukt in bereikte

cliënten naar doelgroep en gemeente, afgezet tegen de totale omvang van de doelgroep

c. de positionering van de activiteiten of interventies op de treden van de OGGZ-ladder

d. een rapportage over de wijze waarop de ketenbenadering gestalte heeft gekregen

e. trends en ontwikkelingen en op basis daarvan aanbevelingen voor beleidsaccenten

f. een beknopt financieel jaarverslag, inclusief accountantsverklaring

- de stand van zaken per gemeente wordt vanuit het perspectief ‘lokaal bereik’ en ‘lokale herkenbaarheid van activiteiten’ halfjaarlijks aan de centrumgemeente gerapporteerd

- het indienen van de offertes voor het jaar erop overeenkomstig het geldende beleidskader MO-VB-OGGZ

- het verstrekken van aanvullende informatie op verzoek van de gemeente

 

 

Soort subsidie:

Budgetsubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

 

Subsidiemethode: 

Productfinanciering bovenregionaal;

Subsidiesystematiek Vriendendienst op basis van realisatie en bereik.

 

 

Toelichting:

Centrumgemeente Oss verdeelt subsidies van bovenregionale projecten.

 

 

Onderwerp: MAATSCHAPPELIJKE ZORG

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

 

 

 

Beleidsinhoud.

De gemeente Cuijk ziet het algemeen maatschappelijk werk als een basisvoorziening. Het hoofddoel is het bieden van eerstelijns psychosociale hulpverlening aan alle burgers die tijdelijke ondersteuning nodig hebben om hun zelfredzaamheid en welbevinden te verbeteren. De kerntaken zijn:

- toegang verschaffen tot hulp- en zorgverlening;

- procesmatig begeleiden/behandelen;

- sociale ondersteuning;

- bemiddeling, pleitbezorging, belangbehartiging;

- dienstverlening/consultatie;

- preventie van welzijnsproblemen;

- signalering.

 

 

Subsidiecriteria:

- Activiteiten worden uitgevoerd door uitgevoerd door het regionaal maatschappelijk centrum Land van Cuijk;

- activiteiten zijn gericht op alle inwoners van de gemeente Cuijk;

- het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in productafspraken basisdienstverlening conform de raamovereenkomst.

 

 

Soort subsidie:

Budgetsubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

Incidentele subsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

 

Subsidiemethode: 

Financiering volgens raamovereenkomst.

 

Onderwerp: MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

 

Beleidsinhoud:

Het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door een of meer problemen, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. En het tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld. Regionaal wordt afgestemd in centrumgemeente Oss.

 

 

Subsidiecriteria:

Preventie in het kader van woonbegeleiding

 

Soort subsidie:

Incidentele subsidie(zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

 

Subsidiemethode: 

Op basis van afrekening

 

 

Onderwerp: MAATSCHAPPELIJKE ZORG; OVERIG

 

 

Beleidsinhoud:

Het ondersteunen van individuele groepen mensen met als doel het vergroten van hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van burgers.

Lotgenotencontact wordt in het kader van de Wmo niet als een gemeentelijke taak beschouwd. Het oprichten van een lotgenotencontact wordt beschouwd als een eigen verantwoordelijkheid.

 

 

Subsidiecriteria:

Activiteiten en voorzieningen die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van burgers.

 

 

Soort subsidie:

Waarderingsubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

Incidentele subsidie(zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

 

Subsidiemethode:

Ouderenbonden, vrouwenorganisaties, EHBO verenigingen, stichting VVN Cuijk, stichting BUC, stichting Slachtofferhulp,stichting Vrijwillige Hulpdienst, Stichting Platform Gehandicapten Cuijk, Scootmobieltocht, Rechtswinkel maken aanspraak op een jaarlijkse waarderingsubsidie (vast bedrag).

Tolkendiensten worden gefinancierd op basis van declaratie.

 

 

Toelichting:

De hoogte van de subsidie wordt in principe bijgesteld op basis van een compensatiepercentage. Dit percentage wordt jaarlijks vastgelegd in de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen.

 

 

Onderwerp: OUDERENWERK

 

 

Beleidsinhoud:

De gemeente Cuijk ziet het ouderenwerk als een basisvoorziening en onderscheidt de volgende hoofddoelen.

- Het professioneel ondersteunen en begeleiden van bestuur en vrijwilligers van Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC) met als doel het uitvoeren van een activiteiten- en dienstenaanbod aan ouderen;

- het organiseren van activiteiten en levering van diensten ten behoeve van het welzijn van ouderen in de gemeente Cuijk.

 

 

Subsidiecriteria:

- Professionele ondersteuning ouderwerk wordt uitgevoerd door de welzijnsinstelling Radius;

- het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in productafspraken basisdienstverlening Radius;

- activiteiten zijn gericht op ouderen en ouderenorganisaties in de gemeente Cuijk;

- het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in het productenboek Stichting Welzijn Ouderen Cuijk.

 

 

Soort subsidie:

- Budgetsubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

- Incidentele subsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

Subsidiemethode:

- Jaarlijks wordt het budget bepaald in de productafspraken basisdienstverlening Radius conform de raamovereenkomst.

- Jaarlijks wordt het budget bepaald in de productafspraken SWOC.

 

 

Toelichting:

Met de beleidsregel willen wij bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Een dienstverlenings- en activiteitenaanbod bestemd voor de kwetsbare ouderen en risicogroep is hierbij van belang evenals het tijdige signaleren van problemen rondom armoede en eenzaamheid en het doorgeleiden.

Kerntaken zijn:

- Participatie en sociale contacten,

- Praktische ondersteuning en regieversterking ten behoeve van de zelfredzaamheid.

- Het doen uitvoeren van een diensten- en activiteitenaanbod aan ouderen.

- Het signaleren van problemen en toeleiding tot het hulpaanbod.

 

 

 

Onderwerp: SPORT: SUBSIDIE JEUGDLEDEN

 

 

Beleidsinhoud:

Een extra stimulans om de jeugd tot 18 jaar aan sport- en bewegingsactiviteiten deel te laten nemen en de jeugdparticipatie te bevorderen.

 

 

Subsidiecriteria:

Een organisatie kan in principe voor subsidie in aanmerking komen als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 

Een in deze gemeente gevestigde en werkzame sportvereniging die:

- tenminste 1 volledig kalenderjaar als zodanig werkzaam zijn

- ten doel heeft de beoefening van de sport of de lichamelijke oefening door jeugdige personen;

- is aangesloten bij een landelijke, provinciale of regionale rechtspersoonlijkheid bezittende overkoepelende organisatie die als zodanig staat ingeschreven bij NOC*NSF;

- de belangen van de sport en/of lichamelijke opvoeding behartigt blijkens statuten en/of reglementen openstaat voor toetreding door elke jeugdige uit de gemeente;

- de in deze gemeente wonende en contributiebetalende leden van sportverenigingen, die op 1 januari van het subsidiejaar de leeftijd van vijf jaar hebben bereikt, niet ouder dan zeventien jaar zijn en als amateur de sport beoefenen.

 

 

Soort subsidie:

Waarderingssubsidie (zie toelichting van de algemene subsidieverordening)

 

 

Subsidiemethode:

 • 1.

  Subsidiebedrag per jeugdlid met onderscheid naar veldsportvereniging, tennisvereniging, denksportvereniging, ruitersportvereniging, zwemvereniging, zaalsportvereniging.

 • 2.

  Het subsidie per jeugdlid mag nooit hoger zijn dan de door het jeugdlid te betalen eigen bijdrage.

 • 3.

  Het college bepaalt tot welke categorie een vereniging behoort.

 • 4.

  Indien er leden met een functionele beperking zijn wordt het subsidie voor hen verdubbeld, indien de instelling kan aantonen, dat deelname van mindervalide aan de activiteiten leidt tot hogere kosten.

 • 5.

  De onder 3 genoemde voorwaarde is niet van toepassing op jeugdleden met een functionele beperking.

 

Toelichting:

De hoogte van de subsidie wordt in principe bijgesteld op basis van een compensatiepercentage. Dit percentage wordt jaarlijks vastgelegd in de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen.