Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Mandaatbesluit Wegsleepverordening gemeente Cuijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Wegsleepverordening gemeente Cuijk
CiteertitelMandaatbesluit Wegsleepverordening gemeente Cuijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Wegenverkeerswet
 4. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

05-11-2013

Maasdriehoeh 14 januari 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Wegsleepverordening gemeente Cuijk

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

 

gelet op het bepaalde hieromtrent in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk X van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen van voertuigen en de Wegsleepverordening gemeente Cuijk;

 

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is ter uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente Cuijk een aantal bevoegdheden te mandateren;

 

overwegende dat mandatering plaats vindt met inachtneming van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit mandaatbesluit betreft zowel de bevoegdheid om in naam van ons college besluiten te nemen (= mandaat), als het verlenen van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verlenen van machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 

besluiten:

 

Vast te stellen het navolgende:

 

Mandaatbesluit Wegsleepverordening gemeente Cuijk

Artikel 1

Aan de districtschef of diens plaatsvervanger en via hem zijn politiefunctionarissen, van de Regiopolitie Oost Brabant, District Den Bosch en de Buitengewoon opsporingsambtenaren Boa´s van de afdeling VTH van de werkorganisatie gemeenschappelijke regeling Cuijk, Grave, Mil en Sint Hubert, de uitvoering van de wegsleepverordening gemeente Cuijk te mandateren.

Artikel 2

Het in artikel 1 genoemde mandaat omvat:

 • 1.

  Opdracht te geven voor het wegslepen van voertuigen.

 • 2.

  Besluiten over te gaan tot het laten wegslepen van het voertuig, de wegsleepverordening gemeente Cuijk uit te voeren, het toezicht uit te oefenen op het wegslepen van voertuigen en een proces-verbaal op te maken.

 • 3.

  Artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994 toe te passen, zijnde het uitoefenen van bestuursdwang met betrekking tot het doen overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand voertuig in gevallen genoemd in dit artikel.

 • 4.

  Op grond van artikel 5:29 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen een proces verbaal op te maken inzake het doen meevoeren en opslaan van het voertuig als mede van de aangetroffen toestand van het weg te slepen voertuig.

 • 5.

  In bepaalde gevallen van noodzaak een tijdelijke bewaarplaats aan te wijzen.

 • 6.

  In de hierna te noemen bijzondere omstandigheden weggesleepte voertuigen aan betrokkenen terug te geven, zonder kosten voor wegslepen en/of bewaring in rekening te brengen indien: a. sprake is van een aanwijzing conform artikel 82 van het RVV; b. die noodzakelijkerwijs heeft geleid tot een noodzaak tot wegslepen; c. wordt aangetoond dat de betrokkene/verdachte is overleden; d. wordt aangetoond dat de overtreding of gedraging op grond van een medische noodzaak is gepleegd; deze medische noodzaak moet door een deskundige worden bevestigd.

Artikel 3

Aan Autohulpdienst Ben Heiltjes, Weldaad 18, 5431 SM te Cuijk onderstaand mandaat te verlenen:

 • 1.

  Het wegslepen van voertuigen geschiedt door Autohulpdienst Ben Heiltjes, Weldaad 18, 5431 SM Cuijk.

 • 2.

  Het terrein van Autohulpdienst Ben Heiltjes is door de raad aangewezen alsde plaats van bewaring van weggesleepte voertuigen. Dit terrein is 24-uur per dag, ook in de weekenden en op erkende feestdagen, geopend.

 • 3.

  Teruggave van de in bewaring genomen voertuigen is uitsluitend mogelijk indien:

  • a.

   wordt bewezen dat het voertuig eigendom is van degene die het voertuig komt ophalen;

  • b.

   de in artikel 8 genoemde kosten door degene die het voertuig komt ophalen aan Autohulpdienst Ben Heiltjes zijn betaald.

 • 4.

  Autohulpdienst Ben Heiltjes voornoemd is belast met het bijhouden van een bewaringsregister overeenkomstig artikel 6 en volgende van het Besluit.

Artikel 4

Het Uitvoeringsbesluit Wegsleepverordening 2002 van 15 januari 2002 in te trekken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014 en kan worden aangehaald als ´Mandaatbesluit Wegsleepverordening gemeente Cuijk´.

 

 

Cuijk, 5 november 2013

 

 

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

 

mr. R.P. Hoffmann mr. W.A.G. Hillenaar

secretaris burgemeester