Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Cuijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening gemeente Cuijk
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening gemeente Cuijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 1a, artikel 2 en artikel 8 zijn gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201801-01-2021Wijziging regeling

11-06-2018

gmb-2018-129963

Onbekend
01-01-201819-06-2018Nieuwe regeling

18-12-2017

Gemeenteblad d.d.29 december 2017 , nr. 234582

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Cuijk

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2017.

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet

 

besluit:

 

De Verordening Duurzaamheidslening Cuijk vast te stellen, waardoor het verstrekken van duurzaamheidsleningen in Cuijk aan particuliere huizenbezitters tot een totaal van € 250.000 mogelijk wordt gemaakt.

De raad van de gemeente Cuijk

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een particuliere eigenaar/huurder, die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren/huurders gelden de gezamenlijke eigenaren/huurders als ‘aanvrager’;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk;

 • c)

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 • d)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1;

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zo ver noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

   

   

  Artikel 2 Toepassingsbereik

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

  1. bestaande woonruimte in de gemeente Cuijk, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en/of

  2. participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling) in de gemeente Cuijk.

   

   

  Artikel 3 Budget

  In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Cuijk het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

   

   

  Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

  Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Cuijk en SVn.

   

   

  Artikel 5 Bevoegdheid college

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

   

   

  Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

 • a)

  Warmtepomp

 • b)

  Zonnepanelen

 • c)

  Zonneboiler

 • d)

  Kleinschalige windturbine

 • e)

  Gevelisolatie

 • f)

  Dakisolatie

 • g)

  Vloerisolatie

 • h)

  Raamisolatie

 • i)

  Verwarmingsinstallatie

  2.Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

   

   

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

1. de treffen duurzaamheidsmaatregelen;

2. de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelenalsmede een financiele onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes).

 

 

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

   

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

   

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

   

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

   

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

   

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 

 • 7.

  Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

 

 • 8.

  Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

   

   

Artikel 9 Afwijzing aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

1. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

2. de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

3. de werkelijke kosten minder bedragen dan €2.500,-;

4. de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

5. naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 

 

Artikel 10 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

a) een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO-2 uitstoot;

b) het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

 

 

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

   

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

   

 

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing : 'Productspecificaties Duurzaamheidslening', 'Procedures Duurzaamheidslening', 'Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening', en de 'Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen', zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Cuijk en SVn danwel worden uitgereikt door SVn aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

 

 

Artikel 13 Kenmerken Duurzaamheidslening

 

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

   

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000 (inclusief BTW).

   

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

   

 

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

 

 

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

 

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en eindigt per 1 januari 2021.

 

 

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Duurzaamheidslening gemeente Cuijk".

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering van 18 december 2017.

 

De raad voornoemd,

 

R.M. van der Weegen mr.W.A.G.Hillenaar

griffier voorzitter