Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Verordening raadscommissies Cuijk 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening raadscommissies Cuijk 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2018Nieuwe regeling

17-09-2018

gmb-2018-207572

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening raadscommissies Cuijk 2018

De raad van de gemeente Cuijk

 

gezien het voorstel van het presidium d.d. 20 augustus 2018;

 

gelet op de behandeling in de commissie Bestuur d.d. 5 september 2018

 

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

 

besluit

 

Vast te stellen de navolgende

 

VERORDENING RAADSCOMMISSIES CUIJK 2018

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • b.

  commissielid: lid van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • c.

  commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • d.

  griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

 • e.

  wet: Gemeentewet.

 • f.

  advies: A-stuk (hamerstuk), C-stuk (bespreekstuk), B-stuk (uitsluitend statement in raad), D-stuk (niet behandelen in raad);

 

Artikel 2. Instelling raadscommissies

 • 1.

  Er zijn drie raadscommissies: Ruimte, Samenleving en Bestuur.

 • 2.

  Het presidium verdeelt de onderwerpen over de commissies.

 

Artikel 3. Taken

Een raadscommissie:

 • a.

  brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;

 • b.

  voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen, bedoeld onder a.

 

Artikel 4. Samenstelling; benoeming commissievoorzitter

 • 1.

  Een raadscommissie bestaat uit twee leden per fractie.

 • 2.

  De commissieleden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 3.

  Zowel raadsleden als burgercommissieleden kunnen lid zijn. De artikelen 10, 11, 12 en 13 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op burgercommissieleden.

 • 4.

  Een commissielid kan worden vervangen door een raadslid, plaatsvervangend burgercommissielid of een burgercommissielid van een andere commissie.

 • 5.

  De raad benoemt op voordracht van de fracties plaatsvervangende burgercommissieleden, per fractie één per commissie.

 • 6.

  De raad benoemt de commissievoorzitters.

 

Artikel 5. Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van een commissielid en -voorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een commissielid eindigt als niet meer wordt voldaan aan de in artikel 4, derde lid, gestelde eisen.

 • 3.

  De raad kan een commissielid ontslaan op voorstel van de fractievoorzitter van een fractie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen.

 • 4.

  De raad kan een commissievoorzitter ontslaan.

 • 5.

  Een commissielid en -voorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat in op de gevraagde ontslagdatum en indien deze niet is aangegeven op de datum van ontvangst van de mededeling.

 • 6.

  Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

 • 7.

  Het lidmaatschap van commissieleden, benoemd op voordracht van een fractie die niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt van rechtswege.

 

Artikel 6. De commissiegriffier

 • 1.

  De griffier wijst ter ondersteuning van iedere raadscommissie een op de griffie werkzame ambtenaar of, in overleg met de werkorganisatie, een niet op de griffie werkzame ambtenaar aan als commissiegriffier.

 • 2.

  De griffier kan tevens commissiegriffier zijn.

 • 3.

  Een commissiegriffier is aanwezig in de vergaderingen.

 • 4.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de commissiegriffier vervangen door een door de griffier aangewezen op de griffie werkzame ambtenaar of, in overleg met de werkorganisatie, een niet op de griffie werkzame ambtenaar.

 • 5.

  Een commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

 

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereiding

Artikel 7. Oproep en agenda
 • 1.

  De voorzitter publiceert ten minste tien dagen voor een commissievergadering de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken in het raadsinformatiesysteem.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na publicatie een aanvullende agenda opstellen. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering, wordt deze met de daarbij behorende stukken gepubliceerd.

 • 3.

  De agenda wordt bij aanvang van een vergadering vastgesteld.

 

Artikel 8. Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken zijn beschikbaar via het openbare raadsinformatiesysteem.

 • 2.

  Stukken waaromtrent op grond van artikel 86, eerste of tweede lid, van de wet geheimhouding is opgelegd, blijven in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier of worden digitaal via een niet openbare omgeving beschikbaar gesteld aan de leden van de raad.

 

Artikel 9 Openbare kennisgeving

Commissievergaderingen worden ter openbare kennis gebracht door aankondiging in het raadsinformatiesysteem via de gemeentelijke website en in een lokaal nieuwsblad.

 

Paragraaf 2. Vergadering

Artikel 10 Presentielijst

Commissieleden tekenen de presentielijst.

 

Artikel 11. Opening vergadering en quorum

 • 1.

  Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkt dat meer dan de helft van het aantal fracties aanwezig is.

 • 2.

  Als op grond van het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissievoorzitter opnieuw een vergadering op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur later ligt.

 • 3.

  Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing voor zover het in de concept-agenda opgenomen onderwerpen betreft.

 

Artikel 12. Advies; geen stemmingen

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht en besproken, sluit hij de beraadslaging, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Na het sluiten van de beraadslagingen brengt de commissie, op basis van de standpunten op fractieniveau, een advies uit aan de raad of het college.

 • 3.

  Voor adviezen over raadsvoorstellen gelden de volgende regels:

  • a.

   Voor het verkrijgen van de status A-stuk: unaniem.

  • b.

   Voor het verkrijgen van de status B en C-stuk: ten minste één fractie.

  • c.

   Voor het verkrijgen van de status D-stuk: unaniem.

 • 4.

  Voor adviezen over commissievoorstellen geldt dat deze tot stand komen op basis van een meerderheid van het aantal fracties.

 

Artikel 13. Aantal spreektermijnen

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.

 • 3.

  Een fractie voert in een termijn niet meer dan éénmaal het woord, een voorstel van orde niet meegerekend.

 • 4.

  De voorzitter bepaalt de spreekvolgorde.

 • 5.

  Per te bespreken stuk geldt, tenzij anders wordt afgesproken, een maximale spreektijd van 5 minuten in de eerste termijn en 2 minuten in de tweede termijn.

 

Artikel 14. Deelname aan de beraadslaging door anderen

Een raadscommissie kan besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 

Artikel 15 Spreekrecht inwoners

 • 1.

  Inwoners kunnen het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De totale spreektijd bedraagt per agendapunt maximaal 30 minuten in de eerste termijn en 15 minuten in de tweede termijn.

 • 2.

  Zij voeren het woord aan het begin van de behandeling van een agendapunt.

 • 3.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit, uiterlijk op de dag van de vergadering 12.00 uur, aan de griffier.

 • 4.

  Indien na 12.00 uur, echter voor aanvang van de vergadering, aangemeld bepaalt de voorzitter of spreektijd wordt verleend.

 • 5.

  De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken.

 • 6.

  Elke spreker krijgt in de eerste termijn maximaal vijf minuten het woord en in de tweede termijn maximaal twee en een halve minuut. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

 • 7.

  De spreker voert het woord nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de leden toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen.

 • 8.

  De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de spreker.

 

Artikel 16. Handhaving orde en schorsing

 • 1.

  De commissievoorzitter handhaaft de orde in de vergadering.

 • 2.

  Hij kan de raadscommissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert het woord te ontnemen en eventueel het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen.

 • 3.

  Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4.

  Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten.

 

Artikel 17. Voorstellen van orde

Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.

 

Artikel 18. Verslag

 • 1.

  De commissiegriffier draagt zorg voor verslagen van vergaderingen.

 • 2.

  Uit een verslag blijkt in ieder geval:

 • 3.

  Aanwezigheid van commissieleden, voorzitter, commissiegriffier, secretaris, wethouders, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben.

 • 4.

  Vermelding van onderwerpen.

 • 5.

  Vermelding van de aandachtspunten van de fracties die het woord hebben gevoerd en de insprekers.

 • 6.

  Een samenvatting van de reactie van de portefeuillehouder.

 • 7.

  De gedane toezeggingen.

 • 8.

  Het geformuleerde advies voor raad of college.

 • 9.

  Het conceptverslag wordt, binnen vijf werkdagen na de vergadering, gepubliceerd bij de desbetreffende vergadering.

 • 10.

  In een bijlage bij het verslag kunnen binnen vijf werkdagen na de vergadering toezeggingen worden afgedaan. Resterende toezeggingen worden in de toezeggingenlijst opgenomen.

 • 11.

  Vastgestelde verslagen worden ondertekend door de commissievoorzitter en de commissiegriffier.

 

Paragraaf 3. Besloten vergaderingen

 

Artikel 19. Toepassing verordening op besloten vergaderingen

Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

 

Artikel 20. Verslag besloten vergadering

 • 1.

  Conceptverslagen van besloten vergaderingen blijven onder berusting van de griffier of worden digitaal via een niet openbare omgeving beschikbaar gesteld aan de leden.

 • 2.

  Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van het verslag.

 

Artikel 21. Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

 

Paragraaf 4. Toehoorders en pers

 

Artikel 22. Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

 • 3.

  De commissievoorzitter kan toehoorders die de orde verstoren de toegang ontzeggen.

 

Artikel 23. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 24. Intrekking oude verordening

De Verordening raadscommissies Cuijk 2013 wordt ingetrokken.

 

Artikel 25. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de raadscommissies Cuijk 2018.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering van 17 september 2018.

 

De raad voornoemd,

 

 

 

R.M. van der Weegen

mr. W.A.G. Hillenaar

griffier

voorzitter