Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Noodverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening
CiteertitelNoodverordening 7-12-2018
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 176 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-201808-12-2018Nieuw besluit

07-12-2018

gmb-2018-268575

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE CUIJK

 

 

Overwegende

 

dat de driehoek signalen vanuit sociale media heeft ontvangen dat er op vrijdag 7 december 2018 een zogeheten ‘Project X-feest’ gehouden zal worden in Katwijk, gemeente Cuijk;

 

dat met het oog op handhaving van de openbare orde en de veiligheid van burgers en goederen het stellen van voorschriften en beperkingen noodzakelijk is;

 

dat gelet op de dagelijkse berichtgeving in de media over ongeregeldheden bij soortgelijke bijeenkomsten, ernstig rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat er personen zullen zijn dan wel op deze avond zullen afkomen met geen andere doel dan de openbare orde te verstoren;

 

dat in verband met deze omstandigheden ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van wanordelijkheden;

 

dat onder “ernstige vrees voor wanordelijkheden” in dit verband wordt verstaan: vrees dat personen met elkaar of met de politie in conflict zullen raken, dan wel dat vernielingen worden aangericht, dan wel dat het openbare leven in de omgeving in ernstige mate zal worden verstoord;

 

dat de burgemeester in dezen een bijzondere verantwoordelijkheid draagt;

 

dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat met de reguliere beschikbare middelen de hierboven bedoelde problemen niet het hoofd kunnen worden geboden;

 

dat het in dit verband met de handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen en goederen noodzakelijk is algemene voorschriften te geven;

 

Gelet op artikel 172 en artikel 176 Gemeentewet;

 

en gelet op artikel 2.1 Algemene plaatselijke verordening Cuijk

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende verordening

Artikel 1. Gebied

Deze verordening geldt voor de kern Cuijk en het kerkdorp Katwijk. Het is een ieder die niet woonachtig is in de gemeente Cuijk verboden om zich gedurende de termijn dat deze verordening van kracht is, zich op het grondgebied van de gemeente Cuijk te begeven. Dit verbod geldt niet voor hulpdiensten, werknemers van bedrijven gevestigd in de gemeente Cuijk, journalisten en vertegenwoordigers van de media voor zover zij in het bezit zijn van een officiële perskaart, en door de burgemeester aangewezen personen.

Het is daarnaast voor de inwoners van de gehele gemeente Cuijk, verboden zich te begeven naar en/of zich op te houden de kern Cuijk en het kerkdorp Katwijk. Dit verbod geldt niet voor hulpdiensten, werknemers van bedrijven gevestigd in Katwijk, journalisten en vertegenwoordigers van de media voor zover zij in het bezit zijn van een officiële perskaart, en door de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 2. Verbod tot samenscholen

a. Het is verboden in het aangegeven gebied:

- zich te begeven naar een samenscholing;

- deel te nemen aan een samenscholing met meer dan 4 personen;

- te vechten;

- zich onnodig op te dringen of;

- door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

b. Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

c. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.

 

Artikel 3. Alcoholverbod

Het is in de gemeente Cuijk gedurende de periode dat deze verordening geldig is, verboden op of aan de weg of openbare plaatsen alcoholhoudende drank te nuttigen of – al dan niet aangebroken – flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (onder ‘weg’ wordt verstaan hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1 van de Algemene plaatselijke verordening Cuijk).

 

Artikel 4. Algemene bevelsbevoegdheid en verwijderingsverplichting

Een ieder is verplicht op eerste aanwijzing van een ambtenaar van politie zich terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze en in de door de ambtenaar aangegeven richting te begeven, dan wel zich van het gebied zoals aangegeven op de plattegrond, te verwijderen.

Artikel 5. Verbod ordeverstorende gedragingen

Het is verboden om:

a. zich zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zulks gebeurt met de kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren of de veiligheid in gevaar te brengen;

b. voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, te dragen of te vervoeren waarmee de openbare orde kan worden verstoord, dan wel de veiligheid in gevaar te brengen;

c. bivakmutsen of andere gezicht bedekkende voorzieningen te dragen of te gebruiken dan wel andere middelen die herkenbaarheid van personen verminderen of belemmeren.

 

Artikel 6. Legitimatieverplichting alsmede onderzoeksverplichting goederen / zaken / voorwerpen / stoffen

  • 1

    Een ieder is verplicht zich op eerste vordering van de politie door middel van een geldig identiteitsbewijs, zulks ter beoordeling van de politie, te legitimeren;

  • 2

    Een ieder, is verplicht toe te laten dat de goederen / zaken / voorwerpen / stoffen die hij met zich voert of bij zich draagt of onder zich houdt alsmede zijn motorvoertuig, of een ander voertuig, door de politie op de aanwezigheid van goederen / zaken voorwerpen of stoffen, als bedoeld in artikel 5, onder b, worden onderzocht.

 

Artikel 7. Ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van deze verordening

De politie is belast met de zorg voor de naleving en de handhaving van de bepalingen van deze verordening.

 

Artikel 8. Strafbaarstelling

Overtreding van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding en duur verordening

Deze verordening treedt direct in werking op 7 december 2018 nadat zij is bekendgemaakt en geldt tot het moment dat deze door mij wordt ingetrokken.

Deze verordening wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke website, door aanplakken in de gemeentekast en door middel van ter inzage legging in het gemeentehuis.

 

 

De burgemeester van Cuijk,

Mr. W.A.G. Hillenaar

Ter kennisneming aan:

Commissaris van de Koning in Noord-Brabant;

Gemeenteraad Cuijk (ter bekrachtiging in de eerstvolgende raadsvergadering);

Raadsleden gemeente Cuijk;

Openbaar Ministerie, Hoofdofficier van Justitie;

Politie, District ’s-Hertogenbosch, basisteamchefs Maas- en Leijgraaf.

Bijlage