Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

VERORDENING LIGGELDEN WOONSCHEPEN CUIJK 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING LIGGELDEN WOONSCHEPEN CUIJK 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201901-01-2021vervanging oude regeling

16-12-2019

gmb-2019-313011

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING LIGGELDEN WOONSCHEPEN CUIJK 2020

 

 

De raad van de gemeente Cuijk

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2019.

 

gehoord het advies van de commissie Bestuur van 27 november 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet.

 

besluit:

 

Vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIGGELD VOOR WOONSCHEPEN 2020 (VERORDENING LIGGELDEN WOONSCHEPEN CUIJK 2020)

 

 

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • woonschip: een schip, uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd of daartoe bestemd;

 • ligplaats: een gemarkeerd gedeelte van het in artikel 2 bedoelde gebied.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam liggeld voor woonschepen wordt een recht geheven voor het hebben van een ligplaats met een woonschip binnen de daartoe aangegeven gedeelten van het gebied "De Kraaijenbergse Plassen", zoals dat op de bij deze verordening behorende en gewaarmerkte tekening in rood en geel is aangegeven.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is de gebruiker van het woonschip;

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

 • 3.

  Het recht wordt slechts geheven indien het verblijf binnen de gemeente met een woonschip een termijn van veertien al dan niet achtereenvolgende dagen binnen hetzelfde kalenderjaar te boven gaat.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in een bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving, in de vorm van een gedagtekende nota.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is het recht verschuldigd over zoveel tweeënvijftigste gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht, als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel tweeënvijftigste gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht, als er in dat jaar, na einde van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 20,00.

 

Artikel 8 Termijn van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de in artikel 7 bedoelde schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Overgangsbepaling

De “Verordening liggelden woonschepen Cuijk 2019” vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening liggelden woonschepen Cuijk 2020”.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering van 16 december 2019.

 

 

De raad voornoemd,

 

 

 

R.M. van der Weegen

 

mr. W.A.G. Hillenaar

griffier

 

voorzitter

 

 

 

 

Tarieventabel behorende bij artikel 4 van de “Verordening liggelden woonschepen Cuijk 2020”

 

 

Tarieven met ingang van 1 januari 2020:

 

 

Hoofdstuk 1

 

Het recht bedraagt per ligplaats, gelegen binnen het gedeelte van “De Kraaijenbergse Plassen” welk gedeelte op de bij de verordening behorende gewaarmerkte kaart in rood is aangegeven,

 

 

Tarief 2019 (€)

Tarief 2020 (€)

per belastingjaar

768,50

784,00

 

 

Hoofdstuk 2

 

Het recht bedraagt per ligplaats, gelegen binnen het gedeelte van “De Kraaijenbergse Plassen” welk gedeelte op de bij de verordening behorende gewaarmerkte kaart in geel is aangegeven,

 

 

Tarief 2019 (€)

Tarief 2020 (€)

per belastingjaar

231,50

236,00

 

 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Cuijk d.d. 16 december 2019.

 

 

Mij bekend,

De griffier,

 

 

 

Bijlage 1 bij de Verordening liggelden woonschepen Cuijk 2020

Tekening zoals bedoeld in hoofdstuk 1 en 2 de tarieventabel de verordening.