Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Culemborg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Culemborg
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Culemborg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2007nieuwe regeling

15-03-2007

Culemborgse Courant

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Culemborg

De raad van de gemeente Culemborg;

Gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Culemborg gevoerde bestuur

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid De mate waarin een maximale hoeveelheid producten en prestaties is gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt met een gelijkblijvende hoeveelheid aan middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

 • c.

  Onderzoeken Onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid in opdracht van het college

 • d.

  Programma’s Een samenvattend geheel van activiteiten, zoals bedoeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

 • e.

  Paragrafen De op de beheersmatige aspecten gerichte onderdelen van de beleidsbegroting en het jaarverslag, zoals bedoeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 2. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een onderzoeksplan vast voor onderzoeken.

 • 2.

  In de paragraaf ‘Bedrijfsvoering’ van de beleidsbegroting wordt een overzicht opgenomen van geplande onderzoeken. In dit overzicht wordt per onderzoek aangegeven wat de planning is en wordt een korte omschrijving van de inhoud en doel gegeven.

 • 3.

  Het college stuurt de Rekenkamercommissie Culemborg vóór de behandeling van de begroting door de raad, het in het tweede lid bedoelde overzicht van geplande onderzoeken.

 • 4.

  Het college geeft in een uitvoeringsbesluit nadere regels over de organisatie en uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 3. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de 8 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van één of meerdere (delen van) programma’s en paragrafen.

Artikel 4. Rapportage

 • 1.

  Het college informeert de raad en de Rekenkamercommissie Culemborg in ieder geval via de paragraaf ‘Bedrijfsvoering’ van de begroting en het jaarverslag over geheel van onderzoeken die in het komende, lopende respectievelijk afgelopen jaar zijn gepland, gestart of afgerond..

 • 2.

  Het college kan besluiten aparte onderzoeksrapportages tussentijds aan de raad aan te bieden.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 22 december 2006

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Culemborg”

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 21 december 2006

De griffier, De voorzitter

P.J. Peters R. van Schelven