Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het ledigen van faecaliën- of beerputten of septictanks 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rechten voor het ledigen van faecaliën- of beerputten of septictanks 2012
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van rechten voor het ledigen van faecaliën- of beerputten of septictanks 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het ledigen van faecaliën- of beerputten of septictanks 2011. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2011nieuwe regeling

15-12-2011

Culemborgse Courant, 21-12-2011

.
01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

09-12-2010

Culemborgse Courant 22-12-2010

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het ledigen van faecaliën- of beerputten of septictanks 2012

De gemeenteraad van de gemeente Culemborg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1101996/793

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening;

 

“Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het ledigen van faecaliën- of beerputten of septictanks 2012.”

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Voor het ledigen van faecaliën- of beerputten of septictanks door de gemeente Culemborg wordt overeenkomstig het bepaalde in deze verordening een recht geheven.

 • 2.

  De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 2 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het recht als bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt geheven per lediging van de faecaliën- of beerput of septictank en bedraagt € 125,10 per lediging.

Artikel 3 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Termijn van betaling

De aanslag moet betaald worden uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het recht

Artikel 9 inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het ledigen van faecaliën- of beerputten of septictanks 2011’ van 9 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het ledigen van faecaliën- of beerputten of septictanks 2012.

   

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,

gehouden op 15 december 2011

De griffier, De voorzitter

P.Peters R. van Schelven