Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels Eerste Hulp bij Ongevallen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eerste Hulp bij Ongevallen
CiteertitelBeleidsregels EHBO
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Daar waar in beleid, beleidsregels of verordeningen wordt verwezen naar de ‘Subsidieverordening Welzijn 2003’, wordt nu verwezen naar de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009’. (artikel 23 lid 3 Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Welzijn 2003

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2004Nieuwe regeling

27-09-2004

KernPUNTEN, 2004-10-19

2004-08-10, nummer 916

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eerste Hulp bij Ongevallen

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 augustus 2004, nummer 916;

 

gelet op de subsidieverordening Welzijn 2003;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen "beleidsregels Eerste Hulp bij Ongevallen"

Beleidsregels EHBO

Doelstelling

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen.

Subsidiebasis

Subsidieverordening Welzijn 2003 gemeente Dalfsen

Subsidievorm

Activiteitensubsidie

Subsidiecriteria
 • 1.

  het aantal leden per vereniging;

 • 2.

  de vereniging organiseert activiteiten gericht op het verlenen van verantwoorde eerste hulp en het voorkomen van ongevallen.

Subsidienormen
 • 1.

  de subsidie bedraagt jaarlijks een vaste bijdrage van maximaal € 2,45 per lid;

 • 2.

  de subsidie bedraagt jaarlijks een vaste bijdrage per vereniging van € 200 voor het organiseren van activiteiten gericht op het verlenen van eerste hulp en het voorkomen van ongevallen;

 • 3.

  er kan een subsidieplafond worden ingesteld, waarbij het bedrag, genoemd onder ad 1, wordt aangepast.

Toelichting beleidsregel

De volgende 3 EHBO-verenigingen worden tot op heden gesubsidieerd:

 • -

  EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen

 • -

  EHBO vereniging Lemelerveld

 • -

  EHBO vereniging Nieuwleusen

Hiernaast geeft EHBO vereniging Nieuwleusen, in samenwerking met Nederlands Rode Kruis afdeling Dalfsen-Lemelerveld-Nieuwleusen, jeugd EHBO in Nieuwleusen. Aan het Nederlands Rode Kruis afdeling Dalfsen-Lemelerveld-Nieuwleusen wordt hiervoor geen subsidie verleend.

Huidige subsidiesystematiek

Subsidiëring EHBO verenigingen kent in hoofdlijnen dezelfde systematiek, namelijk een vast bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Alleen EHBO vereniging Lemelerveld krijgt een compensatie in de huisvestingskosten. Subsidie 2004 ziet er voor de EHBO-verenigingen als volgt uit:

 • -

  EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen: € 523,29, zijnde € 513,53 (subsidie 2003) verhoogd met 1,9% (index 2004);

 • -

  EHBO vereniging Lemelerveld: € 1.954,81, zijnde € 1.918,36 (subsidie 2003) verhoogd met 1,9%. Deze subsidie bestaat met name uit compensatie huisvestingskosten ad € 1. 667,06 en € 287,75 reguliere subsidie;

 • -

  EHBO vereniging Nieuwleusen: € 494,13, zijnde € 484,92 (subsidie 2003) verhoogd met 1,9%.

Achtergrondinformatie compensatie huisvestingskosten EHBO Lemelerveld
 • -

  In het raadsbesluit van 13 september 1994

  In dit raadsbesluit is bepaald dat door ruimteproblemen in De Mozaïek de EHBO-vereniging is uitgeweken naar vervangende ruimte. Deze is gevonden in de dislocatie van de Heilig Hartschool. Totale jaarkosten huur: € 1.824,20. In de Mozaïek wordt € 235,97 op jaarbasis betaald. EHBO is bereid € 349,41 huur te gaan betalen. Gemeente besluit de meerkosten van € 1.452,77 te betalen gedurende de periode dat deze vereniging geen gebruik kan maken van de Mozaïek te Lemelerveld.

 • -

  Welzijnsprogramma 2001

  In het vastgestelde Welzijnsprogramma 2001 is bovenstaande lijn bevestigd. Ook is onder kopje EHBO vermeld dat in het subsidiebedrag van 2001 van € 1.795,15 een extra bedrag voor huisvesting is opgenomen. Als de nieuwe huisvesting gereed is, zal de extra subsidie in principe komen te vervallen.

 • -

  Raadsbesluit Kulturhus Lemelerveld

  Bij raadsbesluit d.d. 22 december 2003 is besloten dat voor een periode van 3 jaar de extra huisvestingskosten worden gecompenseerd. Hierna volgt evaluatie. Kortom: de compensatie van de huisvestingskosten van EHBO Lemelerveld maakt onderdeel uit van besluitvorming over Kulturhus Lemelerveld en maakt derhalve geen onderdeel uit van de beleidsregels

Inwerkingtreding

De beleidsregels treden na publicatie in het gemeenteblad in werking.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 september 2004.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

L.V. Elfers H.C. Lankman

Inhoudsopgave

Beleidsregels EHBO

Doelstelling

Subsidiebasis

Subsidievorm

Subsidiecriteria

Subsidienormen

Toelichting beleidsregel

Huidige subsidiesystematiek

Achtergrondinformatie compensatie huisvestingskosten EHBO Lemelerveld

Inwerkingtreding