Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels sportsubsidie voor verenigingen en instellingen die zich bezighouden met het bevorderen en ondersteunen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sportsubsidie voor verenigingen en instellingen die zich bezighouden met het bevorderen en ondersteunen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking
CiteertitelBeleidsregels sportsubsidie voor verenigingen en instellingen die zich bezighouden met het bevorderen en ondersteunen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Daar waar in beleid, beleidsregels of verordeningen wordt verwezen naar de ‘Subsidieverordening Welzijn 2003’, wordt nu verwezen naar de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009’. (artikel 23 lid 3 Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200427-06-2015Nieuwe regeling

24-11-2003

KernPUNTEN, 2008-04-22

2003-10-14, nummer 1132

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sportsubsidie voor verenigingen en instellingen die zich bezighouden met het bevorderen en ondersteunen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 2003, nummer 1132;

 

overwegende dat het aanbeveling verdient voor de verenigingen en instellingen die zich bezighouden met het bevorderen en ondersteunen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking een financiële ondersteuning te creëren;

 

gelet op het gestelde hieromtrent in de Kadernota Welzijn 2002-2006 en de nota Dalfsen Stroomopwaarts;gezien de adviezen van het Platform Gehandicapten Dalfsen en de Sportraad;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen:

 • -

  Beleidsregels sportsubsidie voor verenigingen en instellingen die zich bezighouden met het bevorderen en ondersteunen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking.

 • -

  De ingangsdatum te bepalen op 1 januari 2004.

 • -

  Voor de jaren 2004 tot en met 2006 jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen van € 5000,= .

Beleidsregels sportsubsidie voor verenigingen en instellingen die zich bezighouden met het bevorderen en ondersteunen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking
Doelstelling

Het bevorderen en ondersteunen van actieve sportbeoefening door mensen met een beperking die in de gemeente Dalfsen woonachtig zijn.

Subsidievorm

Activiteitensubsidie.

Subsidiecriteria

Instellingen die:

  • 1.

   aangesloten zijn NebasNsg, NOC* NSF of andere landelijke erkende sportkoepels die zich specifiek bezig houden met het ondersteunen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking

  • 2.

   sportactiviteiten aanbieden aan inwoners met beperkingen uit de gemeente Dalfsen

  • 3.

   gebruik maken van gekwalificeerde docenten/instructeurs.

  • 4.

   zich manifesteren als “gezonde” vereniging/instelling komen voor subsidie in aanmerking

Subsidienorm

De subsidie bestaat uit:

de extra, aantoonbare, kosten die de instelling maakt voor de persoon voor wie de subsidie wordt aangevraagd. Deze kosten worden vergoed tot een maximum van € 100 per jaar per contributie betalende inwoner van de gemeente Dalfsen.

Deze bedragen gelden voor een periode van 3 jaar (2004 tot en met 2006)

Ingangsdatum

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2004.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 november 2003.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Toelichting op de beleidsregels sportsubsidie voor mensen met een beperking

 

Algemeen

Daar waar tot voor kort in dit kader gesproken werd over een gehandicaptensport, spreken wij thans over een sport door mensen met een beperking.

 

Subsidiecriteria

De instelling dient daadwerkelijk aangesloten te zijn bij een grotere organisatie.

Ad 4: De Tabakswet alsmede de Drank en horecawet leggen het gebruik van tabak en alcohol de aan de banden. Dit geldt ook voor de door de overheid gesubsidieerde sportaccommodaties. Omdat het beleid van de (rijks)overheid erop gericht is roken en het gebruik van alcohol te ontmoedigen wordt dit in de gemeente Dalfsen door meerdere verenigingen reeds op grond van de bepalingen van de Drank- en horecawet concreet inhoud gegeven. Het opnemen van dit punt wil op dit moment slechts een signaal zijn voor de verenigingen/instellingen. Over de concrete verdere invulling zal eerst “het veld” worden overlegd alvorens criteria vast te stellen.

 

Subsidienorm

Hiermee wordt niet uitgesloten dat deze subsidie voor dezelfde persoon aan meerdere instellingen wordt verstrekt.

Inhoudsopgave

Beleidsregels sportsubsidie voor verenigingen en instellingen die zich bezighouden met het bevorderen en ondersteunen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking

Doelstelling

Subsidievorm

Subsidiecriteria

Subsidienorm

Ingangsdatum