Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels van het product Sociaal-cultureelwerk gehandicapten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels van het product Sociaal-cultureelwerk gehandicapten
CiteertitelBeleidsregels Sociaal-Cultureelwerk gehandicapten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Welzijn 2003

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2004Nieuwe regeling

27-10-2003

KernPUNTEN, 2004-10-19

2003-09-05, nummer 1037

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels van het product Sociaal-cultureelwerk gehandicapten

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2003, nummer 1037;

 

b e s l u i t :

 

de "beleidsregels van het product Sociaal-cultureelwerk gehandicapten" vast te stellen;

Beleidsregels Sociaal-Cultureelwerk gehandicapten  

Doelstelling

Het bevorderen en ondersteunen van ontspannende, recreatieve en/of educatieve activiteiten voor gehandicapten, georganiseerd door vrijwilligers.

Subsidiebasis

Subsidieverordening Welzijn 2003 Gemeente Dalfsen.

Subsidievorm

Activiteitensubsidie.

Subsidiecriteria
 • 1.

  De activiteiten worden zonder winstoogmerk door een instelling georganiseerd;

 • 2.

  De activiteiten vinden plaats in groepsverband en zijn gericht op ontspanning en ontplooiing van mensen met een handicap van alle leeftijden;

 • 3.

  De activiteiten zijn primair bedoeld voor inwoners uit de gemeente Dalfsen;

 • 4.

  De organiserende instelling heeft een minimum aantal leden van 25;

 • 5.

  De organiserende instelling heeft de hoofdvestiging in de gemeente Dalfsen.

Subsidienormen

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 1.000,-- per jaar.

Inwerkingtreding

De beleidsregels treden na publicatie in het gemeenteblad in werking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 oktober 2003.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Toelichting Beleidsregels Sociaal-cultureelwerk gehandicapten  

 

Uitgangspunt van de beleidsregels is dat instellingen die met behulp van vrijwilligers activiteiten organiseren voor mensen met een handicap, ondersteund worden met een activiteitensubsidie.

Er is gekozen voor een vast bedrag aan subsidie, omdat de regeling dan eenvoudig en helder is. Er is bij de beoordeling geen nader onderzoek nodig. Activiteitensubsidies hebben geen relatie met de werkelijke kosten.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de instelling in Dalfsen gevestigd en werkzaam zijn. Het minimum aantal leden is vastgesteld op 25. Dit is ongeveer de helft van het ledenaantal van de enige vereniging die op dit moment een subsidierelatie heeft met de gemeente. Het betreft hier Taveno. Deze instelling voldoet aan alle gestelde criteria.

Inhoudsopgave

Beleidsregels Sociaal-Cultureelwerk gehandicapten

Doelstelling

Subsidiebasis

Subsidievorm

Subsidiecriteria

Subsidienormen

Inwerkingtreding