Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels Inzamelen geld en goed

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Inzamelen geld en goed
CiteertitelBeleidsregels Inzamelen geld en goed
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening, artikel 5.2.1
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2008Nieuwe regeling

08-01-2008

KernPUNTEN, 2008-01-29

2007-12-18, nummer 1183

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Inzamelen geld en goed

Burgemeester en Wethouders van Dalfsen,

 

overwegende dat het noodzakelijk is beleidsregels vast te stellen voor de uitoefening van de bevoegdheid om vergunning te verlenen voor het inzamelen van geld en goederen,

 

gelet op artikel 5.2.1 Algemene plaatselijke verordening (Apv) en 4:81 Algemene wet bestuursrecht,

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen "beleidsregels Inzamelen geld en goed gemeente Dalfsen":

Artikel 1 Vrijstelling collectevergunning

 • 1.

  Aanvragen voor een vergunning voor het inzamelen van geld, waarbij met bus of lijst wordt gecollecteerd, van instellingen, die

  • a.

   beschikken over het CBF-Keurmerk of de Verklaring van geen bezwaar, en

  • b.

   ingedeeld staan op het CBF-rooster, komen in aanmerking voor een vrijstelling van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 5.2.1, vierde lid van de Apv voor de periode waarin zij zijn ingedeeld.

 • 2.

  Aan de vrijstelling worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de vrijstelling is geldig zolang men in het bezit is van een CBF-Keurmerk of een Verklaring van geen bezwaar en ingedeeld is op het CBF-rooster;

  • b.

   u dient minimaal twee maanden van tevoren aan ons te melden dat u gebruik zult maken van de vrijstelling;

  • c.

   de vrijstelling geldt alleen voor de periode volgens het CBF-rooster, met uitzondering van de zondagen;

  • d.

   u mag uitsluitend collecteren met gebruikmaking van collectebussen;

  • e.

   de collectebussen dienen door middel van loodjes te zijn verzegeld. De loodjes dienen na gebruik te worden ingeleverd op het gemeentehuis;

  • f.

   de collectanten dienen ten minste de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt;

  • g.

   iedere collectant dient te zijn voorzien van een door de instelling uitgereikte legitimatiekaart;

  • h.

   de collectanten dienen geheel belangeloos hun medewerking aan de collecte te verlenen;

  • i.

   het is niet toegestaan voor 8.00 uur en na 21.00 uur te collecteren;

  • j.

   de opening van de collectebussen dient onder toezicht van onder meer een bestuurslid of plaatselijk organisator te geschieden;

  • k.

   u dient binnen één maand na afloop van de collecte een financiële verantwoording van de collecte bij ons in te leveren;

  • l.

   u bent verplicht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 jaar na het afsluiten van het boekjaar van de instelling een jaarverslag en een financieel verslag, belegd met een accountantsverklaring, aan Centraal Bureau Fondsenwerving, Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM te Amsterdam, te zenden.

Artikel 2 Collectevergunning

 • 1.

  Aanvragen voor een vergunning voor het inzamelen van geld, waarbij met bus of lijst wordt gecollecteerd, van instellingen, die

  • -

   beschikken over het CBF-Keurmerk of de Verklaring van geen bezwaar, of

  • -

   afkomstig zijn van plaatselijke instellingen met een liefdadig of ideëel doel en waarvan dat doel niet al wordt gediend door een collecte van het CBF-rooster, maar niet zijn ingedeeld op het CBF-rooster, komen in aanmerking voor een vergunning voor de perioden die het CBF-rooster vrijlaat. Per aanvraag wordt voor de periode van maximaal één week vergunning verleend.

 • 2.

  Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   u mag uitsluitend collecteren met gebruikmaking van collectebussen;

  • b.

   de collectebussen moeten met loodjes zijn verzegeld. De loodjes moeten na gebruik te worden ingeleverd op het gemeentehuis;

  • c.

   de collectanten moeten ten minste 16 jaar oud zijn;

  • d.

   iedere collectant moet een legitimatiebewijs bij zich hebben dat door een bestuurslid of plaatselijk organisator is ondertekend;

  • e.

   de collectanten moeten geheel belangeloos hun medewerking aan de collecte verlenen;

  • f.

   het is niet toegestaan op zondag te collecteren;

  • g.

   het is niet toegestaan voor 8.00 uur en na 21.00 uur te collecteren;

  • h.

   de collectebussen moeten onder toezicht van onder anderen een bestuurslid of plaatselijk organisator worden geopend;

  • i.

   het bijgevoegde collectestaatje moet u binnen één maand na afloop van de collecte door u ingevuld en ondertekend bij ons inleveren;

  • j.

   u bent verplicht zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk binnen 2 jaar na het afsluiten van het boekjaar van de instelling - een jaarverslag en een financieel verslag, belegd met een accountantsverklaring te sturen aan het Centraal Bureau Fondsenwerving, Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM te Amsterdam.

Artikel 3 Kledinginzameling

 • 1.

  Maximaal vijf aanvragen voor een vergunning voor het inzamelen van goederen als textiel en schoeisel van instellingen die beschikken over een positieve beoordeling van het CBF komen in aanmerking voor een vergunning. De plaatselijke of regionale instellingen ontvangen minimaal eens per twee jaar een vergunning. Als plaatselijke of regionale instelling wordt tevens aangemerkt de instelling die van bijzondere betekenis is voor inwoners van de gemeente Dalfsen. Voor de overige aanvragen wordt een roulatiesysteem gehanteerd. Tussen de overgebleven aanvragen wordt geloot.

 • 2.

  Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   ruim vier weken voordat wordt ingezameld doorgeven welke dagdelen zal worden ingezameld;

  • b.

   op zondagen mag niet worden ingezameld;

  • c.

   voor 8.00 uur en na 21.00 uur mag niet worden ingezameld;

  • d.

   binnen 8 weken na de inzameling dient een rekening en verantwoording van de inzameling te worden ingeleverd.

Artikel 4 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders behouden zich het recht af te wijken van deze beleidsregels.

Artikel 5 Slotbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 februari 2008;

 • 2.

  Op dat tijdstip worden de beleidsregels Inzamelen geld en goed gemeente Dalfsen, vastgesteld op 3 januari 2001, ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld op 8 januari 2008.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting Beleidsregels inzamelen geld en goederen  

Artikel 1 en 2

Dit artikel regelt de vergunningplicht voor het openbaar cq. huis-aan-huis collecteren van geld. Het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving CBF stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. Daarnaast adviseert het CBF over inzamelende instanties.

 

Artikel 3

Alle aanvragen voor een vergunning voor kledinginzameling huis-aan-huis worden aangehouden tot de maand november voorafgaand aan het jaar waarvoor vergunning is aangevraagd. Maximaal vijf vergunningen verspreid over het jaar met een redelijke tussenperiode worden verleend. In verband met de vakanties bestaat er in die periode weinig animo om in te zamelen. Vergunningen spreiden naar bijv. februari-april-juni-september-november. De vergunning is geldig voor de hele gemeente.

De vergunningplicht geldt niet voor zgn. inzameldepots. Dit zijn brengpunten (bij particulieren) waar men kleding, textiel, schoeisel en andere zaken kan aanleveren, bijv. Stichting Dalfsen helpt Oost-Europa.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Vrijstelling collectevergunning

Artikel 2 Collectevergunning

Artikel 3 Kledinginzameling

Artikel 4 Afwijkingsbevoegdheid

Artikel 5 Slotbepaling