Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Externe veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen 2011-2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingExterne veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen 2011-2014
CiteertitelExterne veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen 2011-2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageExterne veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen 2011-2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

tekst in PDF-formaat

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
  2. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb);
  3. Wet milieubeheer (Wm);
  4. Wet ruimtelijke ordening (Wro);
  5. Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201205-11-2015Nieuwe regeling

26-03-2012

KernPUNTEN, 08-05-2012

27-02-2012, nummer 16

Tekst van de regeling

Intitulé

Externe veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen 2011-2014

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 februari 2012, nummer 16;

overwegende dat de gemeente Dalfsen haar burgers een veilige leefomgeving wil bieden en zij in die zin verantwoordelijkheid draagt als het gaat om externe veiligheid,

gelet op het feit dat de gemeenteraad van Dalfsen hiertoe in 2006 de eerste beleidsvisie externe veiligheid heeft vastgesteld,

gezien het feit dat er in de wet- en regelgeving rond externe veiligheid de laatste jaren het nodige is veranderd en een aanpassing en actualisatie van het huidige beleid daarom noodzakelijk is.

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het (geactualiseerde) Externe veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen 2011-2014.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 maart 2012.

 

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten N.A. IJnema Msc