Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2010
CiteertitelVerordening precariobelasting 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-200901-01-2011Nieuwe regeling

09-11-2009

KernPUNTEN, 2009-12-22

2009-10-05, nummer 166

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2010

 

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2009, nummer 166;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de: “Verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2010”

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  jaar: een kalenderjaar;

 • b.

  kwartaal: een aaneengesloten periode van 3 maanden;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • e.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 0.00 uur;

 • f.

  uur: een periode van 60 achtereenvolgende minuten.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven voor het:

  • a.

   hebben van voorwerpen onder, op of boven de openbare gemeentegrond voor zover niet vallende onder b;

  • b.

   gebruik of genot van openbare gemeentegrond.

 • 2.

  Onder openbare gemeentegrond wordt verstaan de gemeentegrond, welke voor de openbare dienst bestemd is.

Artikel 3 Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven de openbare gemeentegrond dan wel van degene ten behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven de openbare gemeentegrond worden aangetroffen, alsmede van degene die het gebruik heeft van de openbare gemeentegrond of op wiens last deze grond in gebruik is genomen.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • 1.

  voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift, een overeenkomst of anderszins, rechtens moeten worden gedoogd;

 • 2.

  voorwerpen, waarvoor de gemeente een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • 3.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • 4.

  van wegwijzers of soortgelijke voorwerpen van de ANWB op gemeentegrond en daarmee op één lijn te stellen lichamen;

 • 5.

  van brievenbussen, postzegelautomaten en telefooncellen ten dienste van TPG-post c.q. KPN telecom;

 • 6.

  naamborden of naamplaten, niet meer vermeldende dan de naam van de bewoner en het beroep of bedrijf, aangebracht plat tegen de gevel van de percelen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt voor de berekening van de precariobelasting een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien in de tarieventabel voor het hebben van voorwerpen een jaar-, een kwartaal-, een maand-, een week- of een dagtarief is opgenomen, is voor de berekening van de precariobelasting het tarief van toepassing dat het meest aansluit bij een ter zake door de gemeente verleende vergunning. In de gevallen waarin geen vergunning is verleend, geldt het tarief voor de kleinste tijdseenheid.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt, indien de heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk plaatsvindt, de precariobelasting geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting

 • 1.

  De naar jaartarieven geheven precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat de aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

 • 5.

  Voor de toepassing van het vierde lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één aanslag.

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld voor de niet in artikel 9 genoemde gevallen

Andere precariobelasting dan die bedoeld in artikel 9, is verschuldigd bij de aanvang van het belastbaar feit, tenzij deze over een belastingtijdvak wordt geheven. Artikel 9, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de gevorderde bedragen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van Burgemeester en Wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De "Verordening Precariobelasting 2009" van de gemeente Dalfsen, vastgesteld op 10 november 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking;

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening precariobelasting 2010”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 9 november 2009.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

L.V. Elfers H.C. Lankman

TARIEVENTABEL

Tarieventabel, behorende bij de “Verordening precariobelasting 2010”.

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van een terras waarvoor geen privaatrechterlijke vergoeding is overeengekomen, per m²:

 

 

1.1.1

per dag

0,55

1.1.2

per week

1,25

1.1.3

per maand

2,55

1.1.4

per jaar

21,90

Hoofdstuk 2 Aankondigingsborden en automaten

2.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van reclame- of andere aankondigingsborden alsmede voor het hebben van automaten per object per m²:

 

 

2.1.1

per week

1,35

2.1.2

per maand

3,20

2.1.3

per jaar

38,35

Hoofdstuk 3 Wekelijkse warenmarkt

3.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van kramen, auto’s, verkoop- enwinkelwagens, als voor goederen die op de grond ten verkoop worden uitgestald, op de wekelijkse warenmarkt, als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 11, van de Algemene plaatselijke verordening per 4m¹:

 

 

3.1.1

standplaatsgeld per dag

0,85

3.1.2

standplaatsgeld per week

4,25

3.1.3

standplaatsgeld per halfjaar

73,65

3.1.4

standplaatsgeld per jaar

109,45

3.2.1

Het tarief bedraagt voor elektriciteit per standplaats:

 

 

3.2.1

per dag

0,45

3.2.2

per week

2,15

3.3.3

per half jaar

52,70

3.3.4

per jaar

105,30

Hoofdstuk 4 Standplaatsen

4.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van kramen, auto’s, verkoop- enwinkelwagens, als voor goederen die op de grond ten verkoop worden uitgestald, als bedoeld in hoofdstuk 5 afdeling 4 van de Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:16 en 5:17 waarvoor nadere regels zijn gesteld in de beleidsregels standplaatsvergunningen, per m2.

 

 

4.1.1

standplaatsgeld per dag

0,55

4.1.2

standplaatsgeld per week

1,25

4.1.3

standplaatsgeld per halfjaar

10,90

4.1.4

standplaatsgeld per jaar

21,90

4.2.1

Het tarief bedraagt voor elektriciteit per standplaats:

 

 

4.2.1

per dag

0,45

4.2.2

per week

2,15

4.2.3

per halfjaar

52,70

4.2.4

per jaar

105,30

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 9 november 2009.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

L.V. Elfers H.C. Lankman

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Belastbaar feit

Artikel 3 Belastingplicht

Artikel 4 Vrijstellingen

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

Artikel 7 Belastingjaar

Artikel 8 Wijze van heffing

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld voor de niet in artikel 9 genoemde gevallen

Artikel 11 Termijnen van betaling

Artikel 12 Kwijtschelding

Artikel 13 Nadere regels door het college van Burgemeester en Wethouders

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeerartikel

TARIEVENTABEL

Tarieventabel, behorende bij de “Verordening precariobelasting 2010”.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Aankondigingsborden en automaten

Hoofdstuk 3 Wekelijkse warenmarkt

Hoofdstuk 4 Standplaatsen