Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen
CiteertitelBeleidsregels peuterspeelzaalwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009, artikel 4 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-10-2017Nieuwe regeling

10-09-2012

KernPUNTEN, 13-11-2012

07-08-2012, nummer 724

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van 7 augustus 2012, nummer 724;

 

overwegende dat

- de algemene subsidieverordening grondslag biedt voor het verstrekken van subsidie voor peuterspeelzaalwerk;

-hiervoor beleidsregels kunnen worden opgesteld;

 

gelet op artikel 4 lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009 en de notitie ‘Voorschoolse voorzieningen en educatie 2011-2014’;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen “Beleidsregels Peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen”

Beleidskader

Aan deze beleidsregels liggen de volgende stukken ten grondslag:

 • ·

  de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE);

 • ·

  de Wet Kinderopvang kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • ·

  de Algemene Subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009;

 • ·

  de notitie beleid en uitvoering ‘Voorschoolse voorzieningen en educatie 2011-2014’ van de gemeente Dalfsen.

In de notitie ‘Voorschoolse voorzieningen en educatie 2011-2014’ worden de uitgangspunten voor het reguliere peuterspeelzaalwerk beschreven. Bij de vaststelling van de begroting in november 2011 heeft de gemeenteraad besloten het peuterspeelzaalwerk in de huidige vorm voort te zetten, conform scenario D uit de notitie. Deze beleidsregels zijn een uitwerking van dit scenario voor de subsidievoorwaarden.

Om een zo goed mogelijk voorzieningenniveau in de kernen te behouden hecht de gemeente Dalfsen veel waarde aan het ‘kulturhus’ concept, waarbij gezamenlijke programmering voorop staat. In dit concept ziet de gemeente peuterspeelzaalwerk en kinderopvang graag achter één deur en het liefst ook binnen één organisatie. De harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is een landelijke trend en heeft het grote voordeel dat er een geïntegreerd VVE-aanbod mogelijk is voor kinderen van werkende én niet-werkende ouders. De komende jaren (2013/2014) worden de mogelijkheden voor harmonisatie/fusie verder uitgewerkt. Zolang peuterspeelzaalwerk als apart product wordt aangeboden, gelden hiervoor de beleidsregels peuterspeelzaalwerk.

Artikel 1. Uitgangspunten subsidie peuterspeelzaalwerk

 • 1

  Subsidie voor regulier peuterspeelzaalwerk is alleen mogelijk voor peuterspeelzalen die meedraaien in het kulturhusconcept in de kernen van de gemeente Dalfsen.

 • 2

  De subsidie bestaat uit een gemiddeld bedrag per groep en een locatiegebonden huisvestingssubsidie.

 • 3

  De subsidie is gebaseerd op een groep van 16 kinderen met één gekwalificeerde leidster en een vrijwilliger.

 • 4

  De gemeenteraad stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor het verlenen van subsidie voor peuterspeelzaalwerk en VVE.

Artikel 2. Voorwaarden voor subsidie peuterspeelzaalwerk

 • 1

  De peuterspeelzaal voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen

 • 2

  De aanvraag voor subsidie voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009 ( budgetsubsidie).

 • 3

  In het inhoudelijke jaarverslag wordt in ieder geval verslag gedaan van het aantal peuters dat de peuterspeelzaal daadwerkelijk heeft bezocht.

 • 4

  De peuterspeelzaal werkt, indien gevraagd, mee aan het realiseren van VVE-plaatsen en/of het deelnemen aan de VVE-cursus die door de gemeente wordt georganiseerd.

 • 5

  Voor de subsidie per groep geldt een minimale gemiddelde bezetting van 85 % per peuterspeelzaal. Bij de aanvraag van subsidie wordt de gemiddelde bezetting op 1 juli van het lopende jaar vermeld.

 • 6

  Peuterspeelzalen zorgen voor een goede schriftelijke overdracht voor alle peuters, en een warme (mondelinge) overdracht voor peuters die VVE volgen.

Artikel 3. Publicatie, inzage en termijn

Na vaststelling van de Beleidsregels Peuterspeelzaalwerk door het college vindt de publicatie van bekendmaking van deze beleidsregels plaats op de gemeentepagina in het huis aan huis-blad binnen de gemeente Dalfsen en op de gemeentelijke website (www.dalfsen.nl).

Artikel 4. Ingangsdatum

Deze beleidsregels peuterspeelzaalwerk gaan in op 1 januari 2013.

Artikel 5. Slotbepaling

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Beleidsregels peuterspeelzaalwerk’.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 10 september 2012.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de secretaris-directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart

Inhoudsopgave

Beleidskader

 

Artikel 1. Uitgangspunten subsidie peuterspeelzaalwerk

Artikel 2. Voorwaarden voor subsidie peuterspeelzaalwerk

Artikel 3. Publicatie, inzage en termijn

Artikel 4. Ingangsdatum

Artikel 5. Slotbepaling