Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelinglijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.27 juncto Besluit omgevingsrecht, artikel 6.5, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-201312-12-20131e wijziging

24-06-2013

KernPUNTEN, 03-07-2013

07-05-2013, nummer 70
12-12-201203-07-2013Nieuwe regeling

26-11-2012

KernPUNTEN, 11-12-2012

15-1-2012, nummer 31

Tekst van de regeling

Intitulé

lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2012, nummer 31;

overwegende dat

 • -

  Het college bevoegd is een projectafwijkingsbesluit te nemen;

 • -

  De gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af moet geven voordat het college het projectafwijkingsbesluit kan nemen;

 • -

  De gemeenteraad op grond van artikel 6.5 lid 3 Bor een lijst kan vaststellen met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is;

gelet op

 • -

  Het algemene standpunt van het Rijk dat procedures voor burgers versneld moeten worden;

 • -

  De eerder door de gemeenteraad vastgestelde lijst ten behoeve van de artikel 19 lid 1 WRO vrijstellingen waardoor het college zelfstandig bevoegd was en de voorheen geldende wettelijke collegebevoegdheid van de artikel 19 lid 2 WRO;

 • -

  De positieve ervaringen zowel bestuurlijk als van burgers ten opzichte van voornoemde lijst in de voortgang van procedures;

 • -

  De kostenbesparing en efficiëntie als effect van het vaststellen van een lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is;

 • -

  Het bepaalde in artikel 2.27, lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht.

 

b e s l u i t :

 

 • ·

  het college de bevoegdheid te verlenen tot het nemen van projectafwijkingsbesluiten zonder verklaring van geen bedenkingen op grond van een vast te stellen lijst;

 • ·

  vast te stellen de bijgevoegde lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 november 2012.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten N.A. IJnema Msc

Categorieën gevallen als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is.

A. Algemene toepassingsvoorwaarden

Van de in de lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is mag alleen gebruik worden gemaakt indien het project:

 • ð

  in overeenstemming is met relevante wet- en regelgeving onder meer op het gebied van water(toets), ruimtelijke ordening, archeologie, milieu, (onder andere natuur en ecologie, geluid, bodem en luchtkwaliteit) en externe veiligheid;

 • ð

  in overeenstemming is met gemeentelijke beleidskaders vastgesteld door de gemeenteraad;

 • ð

  niet ligt in de EHS, een Natura 2000 gebied, milieubeschermingsgebied, of een archeologisch waardevol gebied met een hoge verwachtingswaarde;

 • ð

  niet een grote maatschappelijke impact heeft of zou kunnen hebben.

B. Bestaand stedelijk gebied /bestaand bebouwd gebied.

Gevallen

Voorwaarden

Onderstaande categorieën woningbouwplannen gelden alleen (indien van toepassing) na instemming met een ontwerp stedenbouwkundige visie, zoals beschreven in de Notitie Inbreidingslocaties.

 

Woningbouw voor geheel of gedeeltelijke vernieuwing, vervanging of verandering van een bestaande en bestemde woning/bedrijfswoning en/of van een bij de woning behorend bouwwerk. Bij vervanging/vernieuwing gaat het om dezelfde plek van de bestaande woning binnen een afstand van maximaal 10 meter van de bestaande woning waarbij bij plaatsbepaling geen afbreuk mag worden gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit. Er moet een door het Oversticht goedgekeurd landschappelijk- en erfinrichtingsplan bij de vergunningaanvraag ingediend worden. Bij vervanging wordt de oude woning gesloopt.

De inhoud van de woning mag niet groter zijn dan 750 tenzij de bestaande woning al een grotere inhoud heeft

Woningbouw met bijbehorende voorzieningen zoals groen en wegen waarbij op een locatie waar bestaande bebouwing wordt gesloopt en woningen worden gerealiseerd en er geen sprake is van vergroting van het bebouwde oppervlak.

Maximaal 3 woningen/wooneenheden

Woningbouw met bijbehorende voorzieningen zoals groen en wegen waarbij het gaat om een locatie waar bestaande bebouwing wordt benut en daarin woningen worden gerealiseerd en er geen sprake is van toename van bebouwing.

Maximaal 3 woningen/wooneenheden

Woningbouw met bijbehorende voorzieningen zoals groen en wegen waarbij het gaat om een locatie waar nog geen bebouwing aanwezig is.

Maximaal 3 woningen/wooneenheden

Bedrijfsdoeleinden (waaronder kantoren) met bijbehorende voorzieningen zoals groen en wegen – maar alleen in geval van vervangende nieuwbouw of functiewijziging van bestaande bebouwing, waarbij het bebouwde oppervlakte niet toeneemt.1

1De bevoegdheid tot wijziging van het gebruik van bestaande bebouwing met een oppervlak van maximaal 1500 m² is door de wetgever al aan het college toegewezen.

Maximaal 1500

Bedrijfsdoeleinden (waaronder kantoren) met bijbehorende voorzieningen zoals groen en wegen – Algehele nieuwbouw of uitbreiding bij bestaande bebouwing, mits gelegen op de bestemming bedrijfsdoeleinden.

Maximaal 500

Bijzondere doeleinden in geval van een maatschappelijk belang voor lokale educatieve, sociale en/of medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve en welzijnsvoorzieningen alsmede overige maatschappelijke voorzieningen met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen – maar alleen in geval van vervangende nieuwbouw of functiewijziging van bestaande bebouwing, waarbij het bebouwde oppervlakte niet toeneemt.

Maximaal 1500

Maatschappelijke doeleinden in geval van een maatschappelijk belang voor lokale educatieve, sociale en/of medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve en welzijnsvoorzieningen alsmede overige maatschappelijke voorzieningen met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen – uitbreiding bij bestaande bebouwing met de bestemming die betrekking heeft op genoemde maatschappelijke doeleinden.

Maximaal 500

Detailhandel (regulier) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen - maar alleen in geval van vervangende nieuwbouw of functiewijziging van bestaande bebouwing, waarbij het bebouwde oppervlakte niet toeneemt.

Maximaal 500

Detailhandel (regulier) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen - uitbreiding bij bestaande bebouwing met de bestemming die detailhandel reeds mogelijk maakt.

Maximaal 500

Detailhandel (volumineuze goederen) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen –mits gelegen op bestaand bedrijventerrein in het geval van uitbreiding en algehele nieuwbouw

Maximaal 1500

Horeca (met milieucategorie 1 en 2) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen, mits gelegen in kernwinkelgebied

Maximaal 250

Infrastructuur voor aanleg van nieuwe en aanpassing van bestaande gemeentelijke weg-, water-, parkeer- en groenvoorzieningen.

-

Overige voorzieningen voor openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer of het wegverkeer

Maximaal 75

Functiewijzigingen onbebouwde gronden (niet zijnde een activiteitenterrein of een motorcrossterrein of daarmee gelijk te stellen activiteiten).

Maximaal 1500

Projecten die passen binnen een wijzigingsbevoegdheid van een bestemmingsplan.

-

Projecten waarvoor afgeweken moet worden van maatvoeringen voor bouwen en /of de bepaling dat er minimaal 1meter afstand tot de perceelsgrens gehanteerd moet worden, zoals opgenomen in een bestemmingsplan waarbij er sprake moet zijn van ruimtelijke kwaliteit (dit wordt vastgesteld op basis van een advies van het Oversticht).

-

C. Buitengebied

Gevallen

Voorwaarden

Woningbouw voor geheel of gedeeltelijke vernieuwing, vervanging of verandering van een bestaande en bestemde woning/bedrijfswoning en/of van een bij de woning behorend bouwwerk. Bij vervanging/vernieuwing gaat het om dezelfde plek van de bestaande woning binnen een afstand van maximaal 10 meter van de bestaande woning waarbij bij plaatsbepaling geen afbreuk mag worden gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit. Er moet een door het Oversticht goedgekeurd landschappelijk- en erfinrichtingsplan bij de vergunningaanvraag ingediend worden. Bij vervanging wordt de oude woning gesloopt.

De inhoud van de woning mag niet groter zijn dan 750 tenzij de bestaande woning al een grotere inhoud heeft

Woningbouw voor uitbreiding van een bij een bestaande en bestemde woning/bedrijfswoning behorend bouwwerk, mits deze plaatsvindt op gronden die aansluiten bij de woning/bijbehorend bouwwerk en de functie niet wijzigt.

10% met een maximum van 250 m2

Woningbouw voor projecten bij bestaande en bestemde bedrijfswoningen waarbij de bedrijfsmatige functie is beëindigd en enkel de woonfunctie wordt voortgezet. Hierbij mag de inhoud van de woning met het bouwplan niet vergroot worden tot meer dan 750 m³, tenzij de gehele schil van een karakteristieke boerderij (voormalige bedrijfswoning + deel) wordt benut.

-

Recreatiewoningen projecten voor geheel of gedeeltelijke vernieuwing, vervanging of verandering van een bestaande en bestemde recreatiewoning en/of van een bij de recreatiewoning behorende bouwwerken. Bij vervanging/vernieuwing gaat het om dezelfde plek van de bestaande recreatiewoning of op daartoe bestemde gronden binnen een afstand van maximaal 10 meter van de bestaande recreatiewoning. Bij deze ontwikkeling mag de maximaal toegestane inhoudsmaat van het geldende bestemmingsplan niet overschreden worden tenzij de grotere inhoud van de bestaande woning middels vergunning is gerealiseerd.

-

Recreatiewoningen projecten voor het vergroten van een recreatiewoning tot 300 m³ (inclusief aan- en bijgebouwen en onderkeldering) mits dit mogelijk is overeenkomstig het ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen en het voorontwerp Bestemmingsplan recreatiewoningen en recreatieterreinen.

-

Agrarische bebouwing - voor inpandige verbouwing van een gebouw dat deel uitmaakt van een agrarisch bedrijf, ten behoeve van kleinschalige nevenactiviteiten.

Tot 30% van de bebouwing

Agrarische bebouwing – uitbreiding van een bouwblok tot 1,5 ha van een bestaand en bestemd bedrijf onder de voorwaarden zoals vermeld in (de wijzigingsbevoegdheid van) het bestemmingsplan.

-

Niet agrarische bebouwing - voor uitbreiding van maximaal 20% van een bestaand en bestemd niet agrarisch bedrijf, mits passend landschappelijk ingepast en de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft (hiervoor is een advies van het Oversticht noodzakelijk). Onder de voorwaarden zoals genoemd in het bestemmingsplan.

-

Infrastructuur - voor aanleg van nieuwe en aanpassing van bestaande gemeentelijke weg-, water- en groenvoorzieningen.

-

Recreatieve voorzieningen – voor geheel of gedeeltelijke vernieuwing, vervanging, verandering van een bestaande en bestemde recreatievoorziening (niet zijnde een recreatiewoning) op een bestaand en bestemd recreatieterrein. Het bebouwde oppervlak mag daarbij niet toenemen.

-

Overige lokale voorzieningen - voor openbare (nuts)voorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer of het wegverkeer alsmede voorzieningen ten behoeve van recreatief medegebruik en natuurbeheer.

-

Projecten die passen binnen een wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in een bestemmingsplan. Dit geldt niet voor de nieuwvestiging van agrarische bedrijven.

-

Projecten waarvoor afgeweken moet worden van maatvoeringen voor bouwen en /of de bepaling dat er minimaal 1meter afstand tot de perceelsgrens gehanteerd moet worden, zoals opgenomen in een bestemmingsplan waarbij er sprake moet zijn van ruimtelijke kwaliteit (dit wordt vastgesteld op basis van een advies van het Oversticht).

-

Functiewijziging van bestaande en vervangende voormalige agrarische bebouwing. Er moet een door het Oversticht goedgekeurd landschappelijk- en erfinrichtingsplan bij de vergunningaanvraag ingediend worden.

Tot 1000

Projecten waarbij bijbehorende bouwwerken worden vervangen door bijbehorend(e) bouwwerk(en) met een overeenkomstige oppervlakte, waarbij geldt dat de oppervlakte van de vervangende gebouwen ten hoogste 250 m² bedraagt onder de voorwaarde dat dit bijdraagt aan de verbetering van de landschappelijke situatie ter plaatse (hiervoor is een advies van het Oversticht noodzakelijk).

-

Het maximaal aantal toegestane kampeermiddelen op een bestaande minicamping verhogen tot 25. Dit moet landschappelijk worden ingepast op basis van advies van het Oversticht.

-

D. Wijkersbeleid

Plannen die passen binnen het op 22 november 2010 vastgestelde wijkersbeleid N340/N48 Zwolle- Ommen.

-