Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2014
CiteertitelLegesverordening 2014
Vastgesteld doorGemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 2e wijziging: De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.; De aanpassing van het tarief genoemd in hoofdstuk 3 rijbewijzen werkt terug tot 1 januari 2014.

3e wijziging: de datum van ingang van de heffing is 1 juli 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-201401-01-20153e wijziging

23-06-2014

Gemeenteblad 14-07-2014 nr. 39038

29-04-2014, nummer 202
09-03-201401-01-201415-07-20142e wijziging

17-02-2014

Gemeenteblad 28-02-2014 nr. 10696

21-01-2014, nummer 166
01-01-201409-03-20141e wijziging

16-12-2013

KernPUNTEN, 23-12-2013

12-11-2013, nummer 141
24-12-201301-01-2014Nieuwe regeling

31-10-2013

KernPUNTEN, 23-12-2013

02-10-2013, nummer 120

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2013, nummer 120;

gelet op artikel 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

b e s l u i t :

vast te stellen de: “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014” (Legesverordening 2014)

Legesverordening 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen van:

 • a.

  verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het afgeven van beschikkingen op aanvraag en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • c.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan ter zake van aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage dan wel verhoging hiervan, met betrekking tot enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • d.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • e.

  in de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen die na tevoren reeds verleend, doch vervallen respectievelijk ingetrokken te zijn andermaal verleend worden en die welke dienen ter vervanging van dezelfde doch voor bepaalde proeftijd verleende vergunningen, één en ander indien geen uitbreiding of verandering van de oorspronkelijke aanvraag heeft plaatsgehad, noch geheel of gedeeltelijk terugbetaling heeft plaatsgevonden van de voor de eerste vergunning geheven leges;

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • g.

  een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor een object met een monumentenstatus waarvoor geldt dat indien het object geen monumentenstatus bezat eveneens geen leges verschuldigd waren;

 • h.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlenging of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijk kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst, wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling;

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “ Legesverordening 2013”, alsmede de “1e wijziging op de Legesverordening 2013” worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Legesverordening 2014".

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2013.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten J. Leegwater MSc

Tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de ”Legesverordening 2014”

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op:

 

 

1.1.1.1

werkdagen met uitzondering van de maandag- en dinsdagochtend om 9.00 uur, indien de voltrekking plaatsvindt in de trouwzaal van het gemeentehuis

 

 

1.1.1.2

werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt in het gemeentehuis of het servicepunt Nieuwleusen

253,45

1.1.1.3

werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt in huize Den Berg

914,30

1.1.1.4

werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt in het Hofje van Buisman

741,10

1.1.1.5

werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt op een door de aanvragers bepaalde locatie naar keuze niet zijnde de door de gemeente hiertoe aangewezen ruimten

321,60

1.1.1.6

Zaterdag op de tijden zoals genoemd in het Reglement burgerlijke stand

 

 

1.1.1.7

zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt in het gemeentehuis of het servicepunt Nieuwleusen

479,10

1.1.1.8

zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt in huize Den Berg

1.194,55

1.1.1.9

zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt in het Hofje van Buisman

967,80

1.1.1.10

zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt op een door de aanvragers bepaalde locatie naar keuze niet zijnde de door de gemeente hiertoe aangewezen ruimten

547,15

1.1.1.11

het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

22,65

1.1.1.12

Het tarief bedraagt terzake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op werkdagen:

 

 

1.1.1.13

in de trouwzaal van het gemeentehuis of het servicepunt Nieuwleusen

253,45

1.1.1.14

in huize Den Berg

914,30

1.1.1.15

in het Hofje van Buisman

741,10

1.1.1.16

op een door de aanvragers bepaalde locatie naar keuze niet zijnde de door de gemeente hiertoe aangewezen ruimten

321,60

1.1.1.17

Indien de omzetting plaatsvindt op zaterdag gelden de tarieven als genoemd in 1.1.1.7, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.10

 

 

1.1.1.18

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op:

 

 

1.1.1.19

werkdagen

282,55

1.1.1.20

werkdagen aanvangende buiten de in het Reglement Burgerlijke Stand genoemde uren

572,10

1.1.1.21

zaterdag en zondag op de tijden zoals genoemd in het Reglement Burgerlijke Stand

857,65

1.1.1.22

het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

 

1.1.1.23

een trouwboekje of een partnerschapsboekje

24,10

1.1.1.24

een duplicaat van het trouw- of het partnerschapsboekje

24,10

1.1.1.25

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,20

1.1.1.26

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

1.1.1.27

Het tarief genoemd in artikel 1.1.1.5, 1.1.1.10, 1.1.1.16 wordt verhoogd met het bedrag van

50,00

 

indien de voltrekking plaatsvindt tussen 17.00 en 20.00 uur.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,05

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

52,95

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,35

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,05

Hoofdstuk 3 RIJBEWIJZEN

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,45

1.3.2

Het tarief voor de afgifte van een nieuw rijbewijs, na vermissing van een eerder afgegeven document, wordt voor de extra werkzaamheden verhoogd met

11,20

1.3.3

Het tarief genoemd in 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

34,45

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

5,10

1.4.2.2

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het eenmalig verstrekken van een overzicht door middel van het geautomatiseerde systeem:

 

 

 

tot 100 verstrekkingen

48,15

 

voor elke verstrekking meer, per verstrekking

0,45

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan, één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

5,10

1.4.5

Vervallen.

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

15,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423)

5,10

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens bij verstrekking op papier, per pagina

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,25

 

met een maximum per bericht van

5,05

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,75

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

5,05

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,75

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,55

Hoofdstuk 7 bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2

een exemplaar van een andere dan Algemene plaatselijke verordening, met uitzondering van de in deze verordening afzonderlijk genoemde verordeningen

12,10

1.7.3

een exemplaar van de door de gemeenteraad vastgestelde verordening of door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde nadere regelen, per pagina

0,45

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, stadsvernieuwingsplan of bouwtekening:

 

 

1.8.1.1

in format A4 of kleiner, per bladzijde

0,45

1.8.1.2

in format A3

0,60

1.8.1.3

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, stadsvernieuwingsplan of bouwtekening per dm2 lichtdruk

9,40

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.8.2.1

een afschrift uit de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

5,95

1.8.2.2

een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven besluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring

5,95

1.8.2.3

een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens

4,75

1.8.2.4

een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechterlijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak

5,95

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

12,50

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

5,10

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,30

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

1,95

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

1,95

Hoofdstuk 11 winkeltijdenwet

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

84,25

1.11.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

84,25

1.11.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing

84,25

Hoofdstuk 12 Kansspelen

1.12

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000 (Stb. 2000, 223)

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

17,50

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

1.13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

141,60

1.13.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestrating, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief zoals bedoeld in artikel 1.13.1, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,35

1.13.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief, zoals bedoeld in artikel 1.13.1, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

0,25

1.13.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

35,45

1.13.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.13.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.4. is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde dag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en Vervoer

1.14

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.14.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990

37,35

1.14.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

40,00

1.14.3

tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 22 lid 1 WVGS

124,85

1.14.4

tot het verlenging van reeds verkregen ontheffing op grond van artikel 22 lid 1 WVGS

62,40

1.14.5

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in

artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer (BABW)

65,85

1.14.6

tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart als

bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer (BABW) bij verlies of diefstal

20,60

1.14.7

tot het verkrijgen van een toekenning om een gehandicaptenparkeerplaats incl. plaatsing en bebording

165,40

1.14.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde in artikel 25 van het RVV (parkeerschijf-zone/blauwe zone) in de kern Dalfsen.

90,90

Hoofdstuk 15 Diversen

 

Ander sluitingsuur / geluidhinder

 

 

1.15.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een ander sluitingsuur op grond van artikel 2.29 lid 4 van de algemene plaatselijke verordening

84,25

1.15.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geluidhinder op grond van artikel 4.6 van de algemene plaatselijke verordening

84,25

 

Bemiddeling kalligraferen

 

 

1.15.3

Het tarief bedraagt voor de bemiddeling bij het kalligraferen van een geboorte in een trouwboekje of partnerschapsboekje

28,70

 

Klokken

 

 

1.15.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het luiden van de klokken, eigendom van de burgerlijke Gemeente Dalfsen

31,35

 

In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffing of andere beschikking

 

 

1.15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

84,25

Hoofdstuk 16 leegstandwet

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.16.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

84,25

1.16.2

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

56,15

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Wijzigingen op dit normblad kunnen door het college van Burgemeester en wethouders van toepassing worden verklaard voor deze verordening.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.3

sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan:

de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

231,80

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

 

25%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1 Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 1.000 bedragen

150,00

2.3.1.1.2

bij bouwkosten van € 1.000 of meer, doch minder dan € 10.000

225,00

 

vermeerderd met

 

1,64%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000,00 te boven gaat

 

 

2.3.1.1.3

bij bouwkosten van € 10.000 of meer, doch minder dan € 50.000

375,00

 

vermeerderd met

 

1,6265%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 10.000 te boven gaat

 

 

2.3.1.1.4

bij bouwkosten van € 50.000 of meer, doch minder dan € 100.000

1250,00

 

vermeerderd met

 

1,6200%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 50.000 te boven gaat

 

 

2.3.1.1.5

bij bouwkosten van € 100.000 of meer, doch minder dan € 250.000

2.600,00

 

vermeerderd met

 

1,6170%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 100.000 te boven gaat

 

 

2.3.1.1.6

bij bouwkosten van € 250.000 of meer, doch minder dan € 500.000

5.389,35

 

vermeerderd met

 

1,6135%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 250.000 te boven gaat

 

 

2.3.1.1.7

bij bouwkosten van € 500.000 of meer, doch minder dan € 1.000.000

10.105,05

 

vermeerderd met

 

1,6070%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 500.000 te boven gaat

 

 

2.3.1.1.8

bij bouwkosten van € 1.000.000 of meer

17.515,40

 

vermeerderd met

 

1,4480%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000.000 te boven gaat tot een maximum van € 100.000

 

 

 

Verhoging

 

 

2.3.1.1.9

De bedragen van de artikelen 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.1.8 en 2.3.6.1 worden verhoogd met € 50,00. Als minimaal 2 dagen voor de aanvang van de bouw- of sloopactiviteiten meldingkaartje 1 door het college van burgemeester en wethouders is ontvangen wordt € 25,00 terugbetaald. Als minimaal 1 dag voor de voltooiing van de bouw- of sloopactiviteiten meldingskaartje 2 door het college van burgemeester en wethouders is ontvangen wordt de resterende € 25,00 terugbetaald.

 

 

 

Welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief verhoogd met de advieskosten van de welstandscommissie van “Het Oversticht”. Deze bedragen, minimaal € 25,00, ongeacht of deze al dan niet gevolgd wordt door het verlenen van een bouwvergunning, waarvoor overigens de normale leges als boven vermeld onverkort verschuldigd zijn, over de bouwkosten bepaald overeenkomstig 2.1.1.2.

 

 

a.

€ 0,-- tot € 230.000,--

 

3,0 ‰

b.

€ 230.000,-- tot € 455.000,--

 

0,5 ‰

c.

€ 455.000,-- tot € 680.000,--

 

0,25 ‰

d.

€ 680.000,-- of meer

 

0,125 ‰

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 wordt het tarief van de welstand genoemd in artikel 2.3.1.2 extra verhoogd met 150 % zijnde de advieskosten van de monumentencommissie van “Het Oversticht”. Deze bedragen, mimimaal € 25,00, ongeacht of deze al dan niet gevolgd wordt door het verlenen van een omgevingsvergunning, waarvoor overigens de normale leges als boven vermeld onverkort verschuldigd zijn, over de bouwkosten bepaald overeenkomstig 2.1.1.2. Deze verhoging geldt alleen voor aanvragen waarbij sprake is van een advies van de monumentencommissie van Het Oversticht.

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

1.040,60

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit verhoogd met 40 % van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

2.3.2 Aanlegactiviteiten

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

575,00

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Aanvraag principeverzoek

 

 

2.3.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het college of de raad tot het al dan niet willen verlenen van medewerking aan een (aanleg- of bouw) vergunning, ontheffing, projectbesluit, uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening

360,60

2.3.3.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het college of de raad tot het al dan niet willen verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking), uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening met toepassing van rood voor rood, VAB-beleid, Kwaliteitsimpuls Groene omgeving of boerenerf wonen

770,20

2.3.3.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ambtelijke beoordeling over de haalbaarheid van een planologische maatregel voorafgaand aan een verzamelplan

200,00

2.3.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag

288,50

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag

288,50

2.3.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) in combinatie met een (voor)ontwerpbestemmingsplan voor hetzelfde plan, waartegen geen (inspraak)reacties of zienswijzen of opmerkingen zijn ingekomen, bedraagt het verschuldigde bedrag;

2.359,50

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag

4.806,40

2.3.3.6

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag

695,85

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) bedraagt het verschuldigde bedrag

695,85

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

4.806,40

2.3.3.9

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving);

4.806,40

2.3.3.10

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): bedraagt het verschuldigde bedrag;

695,85

2.3.3.11

Indien voor een wijziging, ontheffing, afwijking of vaststelling van het bestemmingsplan of bij een projectbesluit volgens artikel 3.10 of 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening, zoals omschreven in de artikelen 2.3.3.2 tot en met 2.3.3.10 (advies-)werkzaamheden moeten worden verricht (onderzoek, externe adviezen stedenbouwkundige opzet) worden de in 2.3.3.2 .tot en met 2.3.3.10 genoemde bedragen verhoogd met een bedrag van schriftelijk aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt het verschil gerestitueerd.

 

 

2.3.3.12

Als een aanvraag als bedoeld in 2.3.3.5, is voorafgegaan door een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.3.3.1, worden de voor artikel 2.3.3.1 geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in 2.3.3.5. Het bedrag van vermindering bedraagt het verschil in het tarief genoemd in de artikelen 2.3.3 en 2.3.3.1. Voorwaarde is dat de aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.3.5 binnen 12 maanden is ingediend nadat de uitspraak op het principeverzoek als bedoeld in artikel 2.3.3.1 is gedaan en het dezelfde ontwikkeling betreft of slechts ondergeschikt is gewijzigd.

 

 

2.3.3.13

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): bedraagt het verschuldigde bedrag;

4.806,40

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Aanvraag principeverzoek

 

 

2.3.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het college of de raad tot het al dan niet willen verlenen van medewerking aan een (aanleg- of bouw) vergunning, ontheffing, projectbesluit, uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening

360,60

2.3.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het college of de raad tot het al dan niet willen verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking), uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening met toepassing van rood voor rood, VAB-beleid, Kwaliteitsimpuls Groene omgeving of boerenerf wonen

720,20

2.3.4.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ambtelijke beoordeling over de haalbaarheid van een planologische maatregel voorafgaand aan een verzamelplan

200,00

 

Aanvraag omgevingsvergunning

 

 

2.3.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

535,75

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

535,75

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

4.806,40

2.3.4.5.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) in combinatie met een (voor)ontwerpbestemmingsplan voor hetzelfde plan, waartegen geen (inspraak)reacties of zienswijzen of opmerkingen zijn ingekomen, bedraagt het verschuldigde bedrag;

2.359,50

2.3.4.6

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

1.072,65

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

1.072,65

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): bedraagt het verschuldigde bedrag;

4.806,40

2.3.4.9

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): bedraagt het verschuldigde bedrag;

4.806,40

2.3.4.10

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): bedraagt het verschuldigde bedrag

1.072,65

2.3.4.11

Voorbereidingsbesluit

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening

1.013,30

2.3.4.12

Indien voor een wijziging, ontheffing, afwijking of vaststelling van het bestemmingsplan of bij een projectbesluit volgens artikel 3.10 of 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening, zoals omschreven in de artikelen 2.3.4.2 tot en met 2.3.4.10 (advies-)werkzaamheden moeten worden verricht (onderzoek, externe adviezen stedenbouwkundige opzet) worden de in 2.3.4.2 .tot en met 2.3.4.10 genoemde bedragen verhoogd met een bedrag van schriftelijk aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt het verschil gerestitueerd.

 

 

2.3.4.13

Als een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.4.4, 2.3.4.5, 2.3.4.5.1, is voorafgegaan door een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.3.4.1 worden de voor artikel 2.3.4.1 geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in 2.3.4.4, 2.3.4.5, 2.3.4.5.1. Het bedrag van vermindering bedraagt het verschil in het tarief genoemd in de artikelen 2.3.4 en 2.3.4.1 Voorwaarde is dat de aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.4.4, 2.3.4.5, 2.3.4.5.1 binnen 12 maanden is ingediend nadat de uitspraak op het principeverzoek als bedoeld in artikel 2.3.4.1 is gedaan en het dezelfde ontwikkeling betreft of slechts ondergeschikt is gewijzigd.

 

 

 

Verhoging in verband met Wet geluidhinder

 

 

2.3.4.14

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij het noodzakelijk is de gevelbelasting ten gevolge van wegverkeer-, railverkeer en/of industrielawaai te beoordelen dan wel waarvoor verzoek tot ontheffing moet worden ingediend wordt:

 

 

a.

voor het beoordelen of voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden van artikel 82, lid 1 Wet geluidhinder bij verbouw/uitbreiding van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen vermeerderd met

104,05

b.

voor het beoordelen of voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden van artikel 82,lid 1 Wet geluidhinder bij nieuwbouw van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen vermeerderd met

120,05

c.

voor aanvragen waarvoor een procedure voor een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder moet worden gevolgd vermeerderd met het bedrag onder a en b vermeerderd met

1.311,20

d.

het tarief als bedoeld onder a en b wordt bij woongebouwen per wooneenheid verhoogd met

36,40

2.3.4.15

Indien een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanherziening/-wijziging/-ontheffing, dan wel een aanvraag om bouwvergunning wordt het onder 2.3.4.12 bedoelde tarief verhoogd met de werkelijke kosten door een externe adviseur aan de gemeente in rekening gebracht. Voorafgaande aan de opdrachtverstrekking wordt hiervan aan betrokkenen een begroting overlegd. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.4.16

Indien een besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder ingeschreven moet worden in het Kadaster en hiervoor op basis van de verplichting van artikel 110i Wet geluidhinder een onderzoek moet worden uitgevoerd wordt het onder 2.3.4.14 of 2.3.4.15 bedoelde tarief verhoogd met de werkelijke kosten door een externe adviseur aan de gemeente in rekening gebracht. Voorafgaande aan de opdrachtverstrekking wordt hiervan aan betrokkenen een begroting overlegd. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de vergunning betrekking heeft op een bouwwerk waarin:

 

 

2.3.5.1

11 tot en met 25 personen verblijven

781,10

2.3.5.2

26 tot en met 100 personen verblijven

1.171,60

2.3.5.3

meer dan 100 personen verblijven

1.562,10

2.3.5.4

Indien een aanvraag betrekking heeft op het wijzigen van een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik dan bedraagt het tarief.

179,55

2.3.6 Sloopactiviteiten bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht of bestemmingsplan

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

270,90

2.3.7 Aanleggen of veranderen weg

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo,

 

 

 

bedraagt het tarief:

28,70

2.3.8 Uitweg/inrit

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo,

 

 

 

bedraagt het tarief:

28,70

2.3.9 Kappen

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo,

 

 

 

Bedraagt het tarief

94,65

2.3.10 Opslag van roerende zaken

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

84,25

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

84,25

2.3.11 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

28,70

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

28,70

2.3.12 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

2.3.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

71,40

2.3.13 Andere activiteiten

2.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

28,70

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

28,70

2.3.13.3

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

28,70

2.3.13.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.14 Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

 

 

 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

 

 

 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.15 Beoordeling bodemrapport

2.3.15

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

55,65

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

55,65

2.3.16 Advies

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

1.560,90

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen, indien binnen 12 maanden, een aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 is ingediend.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 

10%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

 

15%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 (2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.8) , 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.(Excl. Leges Welstand)

 

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 (2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.8), 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. (Excl. Leges Welstand)

 

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

10%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 (2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.8), 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. (Excl. Leges Welstand)

 

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 35,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

28,70

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

84,25

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Verzamelplan:

Vooraf geplande herziening van het bestemmingsplan waarin minimaal 5 planologische initiatieven in één bestemmingsplan worden opgenomen. Of een initiatief kan worden opgenomen in een verzamelplan is ter beoordeling aan het college;

Normale ontwikkeling:

Plannen en projecten en initiatieven die passen binnen de regels voor VAB, rood voor rood (sloop en bouw van één woning, geen afwijkingen verder beleid of combinatie met VAB e.d.) waarvoor op basis van de lijst met categorieën van gevallen geen verklaring van geen bedenkingen voor een projectafwijkingsbesluit omgevingsvergunning hoeft te worden afgegeven en overige plannen projecten en initiatieven die volgens het college behoren tot deze categorie.

Grote ontwikkeling

Overige plannen en projecten en initiatieven die niet onder een normale ontwikkeling vallen zoals, Rood voor rood plannen uitgebreid, Windenergie/zonneparken en grootschalige biomassa, PlanMER plichtige plannen, Nieuwe en grootschalige uitbreidingen in het buitengebied die onder de Kwaliteitsimpuls Groene omgeving vallen, nieuwe landgoederen en overige plannen projecten en initiatieven die volgens het college behoren tot deze categorie.

 

Aanvraag principeverzoek

 

 

2.8.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het college of de raad tot het al dan niet willen verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking), uitwerk., wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening

360,60

2.8.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het college of de raad tot het al dan niet willen verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking), uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening met toepassing van rood voor rood, VAB-beleid, Kwaliteitsimpuls Groene omgeving of boerenerf wonen

770,20

2.8.2.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ambtelijke beoordeling over de haalbaarheid van een planologische maatregel voorafgaand aan een verzamelplan

200,00

 

Stedenbouwkundige visie

 

 

2.8.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie volgens de notitie inbreidingslocatie geldt het vaste bedrag van

2.289,30

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor een normale ontwikkeling

6.619,40

2.8.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor een grote ontwikkeling

8.292,00

2.8.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor een normale ontwikkeling waarvan is overeengekomen dat deze wordt opgenomen in een "verzamelplan"

4.017,40

2.8.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor een grote ontwikkeling waarvan is overeengekomen dat deze wordt opgenomen in een "verzamelplan"

5.285,00

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

4.267,75

2.8.6

Indien voor een wijziging, ontheffing, afwijking of vaststelling van het bestemmingsplan of bij een projectbesluit volgens artikel 3.10 of 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening, zoals omschreven in de artikelen 2.8.4 en 2.8.5 (advies-)werkzaamheden moeten worden verricht (onderzoek, externe adviezen stedenbouwkundige opzet) worden de in 2.8.4 en 2.8.5 genoemde bedragen verhoogd met een bedrag van schriftelijk aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt het verschil gerestitueerd.

 

 

2.8.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij het noodzakelijk is de gevelbelasting ten gevolge van wegverkeer-, railverkeer en/of industrielawaai te beoordelen dan wel waarvoor verzoek tot ontheffing moet worden ingediend wordt:

 

 

a.

voor het beoordelen of voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden van artikel 82, lid 1 Wet geluidhinder bij verbouw/uitbreiding van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen vermeerderd met

104,05

b.

voor het beoordelen of voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden van artikel 82,lid 1 Wet geluidhinder bij nieuwbouw van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen vermeerderd met

120,05

c.

voor aanvragen waarvoor een procedure voor een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder moet worden gevolgd vermeerderd met het bedrag onder a en b

1.311,20

d.

het tarief als bedoeld onder a en b wordt bij woongebouwen per wooneenheid verhoogd met

36,40

2.8.8

Indien een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanherziening/-wijziging/-ontheffing, dan wel een aanvraag om een omgevingsvergunning bouwactiviteit wordt het onder 2.8.7 bedoelde tarief verhoogd met de werkelijke kosten door een externe adviseur aan de gemeente in rekening gebracht. Voorafgaande aan de opdrachtverstrekking wordt hiervan aan betrokkenen een begroting overlegd. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.8.9

Als een aanvraag als bedoeld in de artikelen 2.8.4, 2.8.4.1 of 2.8.5, is voorafgegaan door een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.8.2, worden de voor artikel 2.8.2. geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in artikel 2.8.4, 2.8.4.1 of 2.8.5. Het bedrag van vermindering bedraagt het verschil in het tarief genoemd in de artikelen 2.8.2 en 2.8.1. Voorwaarde is dat de aanvraag als bedoeld in artikel 2.8.4., 2.8.4.1 en 2.8.5 binnen 12 maanden is ingediend nadat de uitspraak op het principeverzoek als bedoeld in artikel 2.8.2 is gedaan en het dezelfde ontwikkeling betreft of slechts een ondergeschikte wijziging is.

 

 

2.8.10

Als een aanvraag als bedoeld in de artikelen 2.8.4 en 2.8.5, een provinciaal belang betreft en de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (afwijking van provinciale regelgeving) worden de leges vermeerderd met

4.806,40

Vooraf geplande herziening van het bestemmingsplan waarin minimaal 5 planologische initiatieven in één bestemmingsplan worden opgenomen. Of een initiatief kan worden opgenomen in een verzamelplan is ter beoordeling aan het college;

Vooraf geplande herziening van het bestemmingsplan waarin minimaal 5 planologische initiatieven in één bestemmingsplan worden opgenomen. Of een initiatief kan worden opgenomen in een verzamelplan is ter beoordeling aan het college;

Hoofdstuk 9 Sloopmelding Vervallen

Hoofdstuk 10 overschrijving omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

2.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening:

32,15

Hoofdstuk 11 Ontheffing op basis omgevingsverordening Overijssel

2.11

Indien voor het behandelen van een aanvraag om een vergunning, een aanvraag om ontheffing op basis van de Omgevingsverordening Overijssel noodzakelijk is wordt het desbetreffende legesbedrag verhoogd met het bedrag van:

494,90

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

84,25

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

264,10

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

69,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

37,65

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet waarbij nieuwe leidinggevenden kunnen worden bijgeschreven indien wijziging plaatsvindt binnen twee jaar na afgifte van de oorspronkelijke vergunning. (niet zijnde een natuurlijk persoon voor wiens rekening en risico het bedrijf wordt uitgeoefend)

69,50

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van APV (aanvraag vergunning exploitatie openbare inrichting).

264,10

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening.

42,95

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een ander sluitingsuur op grond van de beleidsregel evenementen

42,55

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geluidhinder op grond van artikel 4.6 van de algemene plaatselijke verordening in combinatie met een evenementenvergunning

42,55

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 3 lid 1 en artikel 4 lid 1 van de zondagswet in combinatie met een evenementenvergunning

42,55

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

1.969,90

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.16, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

136,75

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening;

 

 

 

75 tot en met 1.000 personen

48,40

 

meer dan 1.000 personen

96,95

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

84,25

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2013.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten J. Leegwater MSc

Inhoudsopgave

Legesverordening 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Belastbaar feit

Artikel 3 Belastingplicht

Artikel 4 Vrijstellingen

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

Artikel 6 Wijze van heffing

Artikel 7 Termijnen van betaling

Artikel 8 Kwijtschelding

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Artikel 10 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 

Tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 RIJBEWIJZEN

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 winkeltijdenwet

Hoofdstuk 12 Kansspelen

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

Hoofdstuk 14 Verkeer en Vervoer

Hoofdstuk 15 Diversen

Hoofdstuk 16 leegstandwet

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1 Bouwactiviteiten

2.3.2 Aanlegactiviteiten

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.6 Sloopactiviteiten bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht of bestemmingsplan

2.3.7 Aanleggen of veranderen weg

2.3.8 Uitweg/inrit

2.3.9 Kappen

2.3.10 Opslag van roerende zaken

2.3.11 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

2.3.13 Andere activiteiten

2.3.14 Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.15 Beoordeling bodemrapport

2.3.16 Advies

2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding Vervallen

Hoofdstuk 10 overschrijving omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Hoofdstuk 11 Ontheffing op basis omgevingsverordening Overijssel

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking