Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels preventieactiviteiten jeugd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels preventieactiviteiten jeugd
CiteertitelBeleidsregels preventieactiviteiten jeugd
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2016Nieuwe regeling

12-11-2013

KernPUNTEN, 30-12-2013

04-11-2013, nummer 539

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels preventieactiviteiten jeugd

 

 

Beleidsregels preventieactiviteiten jeugd

 

Doelstelling

Het stimuleren van preventieve activiteiten voor jongeren en/of hun ouders, die door vrijwilligers worden georganiseerd.

Subsidiebasis

Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013

Subsidievorm

Activiteitensubsidie.

Subsidiecriteria

Randvoorwaarden:

 • 1.

  de preventieactiviteit wordt zonder winstoogmerk door vrijwilligers georganiseerd

 • 2.

  de preventieactiviteit wordt georganiseerd in de gemeente Dalfsen

 • 3.

  de preventieactiviteit is toegankelijk voor alle jongeren en/of hun ouders in de gemeente Dalfsen

 • 4.

  de werving voor de activiteit(en) gebeurt openbaar

Inhoudelijke voorwaarden:

 • 5.

  De preventieactiviteit vindt plaats in groepsverband en heeft een minimum aantal deelnemers van 20 personen.

 • 6.

  De activiteit is gericht op het voorkomen van problemen bij kinderen en jongeren van 8-23 op het gebied van voor de jeugd relevante thema’s.

 • 7.

  De activiteit wordt afgestemd met het professioneel jongerenwerk

Criteria bij het bereiken van het subsidieplafond:

Wanneer het subsidieplafond is bereikt doordat er op 1 november voorafgaande aan het boekjaar meer

aanvragen zijn ingediend (die voldoen aan bovenstaande voorwaarden) dan dat er aan budget beschikbaar is, wordt een rangorde opgesteld waarin wordt gekeken naar de volgende aspecten:

1: spreiding tussen de kernen

2: het te bereiken aantal jongeren (en/of hun ouders)

3: actualiteit en vernieuwing

4: de mate van samenwerking met het kulturhus en andere organisaties (zoals scholen of verenigingen)

Subsidienormen

De subsidie bestaat uit een bedrag van maximaal € 500,- per preventieactiviteit of preventieproject. Bij een preventieproject dat gezamenlijk door meerdere organisaties uit verschillende kernen wordt georganiseerd, wordt maximaal € 500,00 per kern beschikbaar gesteld. Het aantal te bereiken deelnemers is in dat geval minimaal 20 deelnemers per kern. Omdat preventieactiviteiten moeten aansluiten bij actuele thema’s of problemen, wordt subsidie niet voor meerdere jaren vastgesteld.

Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking per 1 januari 2014

Toelichting op de beleidsregels preventieactiviteiten jeugd

Het uitgangspunt van deze beleidsregels is dat vrijwilligers(organisaties) die preventieactiviteiten willen organiseren voor jongeren en/of hun ouders, daarin worden gestimuleerd en ondersteund met een subsidie. Er is gekozen voor een vast (maximaal) bedrag aan subsidie, omdat de regeling dan eenvoudig en helder is. Er is bij de beoordeling geen nader onderzoek nodig. De activiteitensubsidies hebben geen directe relatie met de werkelijke kosten van de activiteit.

De activiteit moet voldoen aan een aantal criteria om in aanmerking te komen voor de subsidie. Enkele artikelen lichten we hieronder even toe:

Randvoorwaarden:

 • 2.

  De activiteiten moeten in de gemeente Dalfsen plaatsvinden. De herkomst van de deelnemers is niet van invloed op de subsidie. Omgekeerd betekent dit dat de gemeente Dalfsen geen subsidie verleent aan instellingen en verenigingen die buiten de gemeente Dalfsen activiteiten organiseren waar ook kinderen/jongeren uit Dalfsen aan meedoen.

 • 3.

  De gemeente verleent alleen subsidie aan activiteiten die voor alle kinderen/jongeren en/of hun ouders toegankelijk zijn. Er kan bijvoorbeeld geen subsidie aangevraagd worden voor een preventieactiviteit voor een groep kinderen of jongeren van een bepaalde school, vereniging of vriendengroep, de activiteit moet een open karakter hebben. Een activiteit die gericht is op kinderen of jongeren van een bepaalde leeftijd is uiteraard wel toegestaan.

 • 4.

  Omdat de gesubsidieerde activiteit toegankelijk is voor alle jongeren in de gemeente Dalfsen, is het uitgangspunt dat de werving van deelnemers openbaar is en niet alleen binnen de eigen kring. Dit betekent bijvoorbeeld publicatie in een huis-aan-huisblad en niet alleen in het kerk- en/of clubblad.

Inhoudelijke voorwaarden:

 • 7.

  De gemeente wil met de subsidie voor preventieactiviteiten zoveel mogelijk jongeren bereiken en wil dat activiteiten aansluiten op de behoeften van kinderen en jongeren en/of hun ouders. Daarom wordt er een minimum gesteld aan het aantal deelnemers.

 • 8.

  De activiteiten moeten gericht zijn voorlichting/preventie op het gebied van voor de jeugd relevante thema’s zoals middelengebruik, verslaving, social media, liefde seks en relaties, geldzaken en pesten. Deze opsomming is niet uitputtend.