Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Regeling verhuur en medegebruik schoolgebouwen en –terreinen gemeente Dalfsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling verhuur en medegebruik schoolgebouwen en –terreinen gemeente Dalfsen
CiteertitelRegeling verhuur en medegebruik schoolgebouwen en –terreinen gemeente Dalfsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het primair onderwijs, artikel 107 en 108
 2. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Dalfsen artikel 29 tot en met 36
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2010Nieuwe regeling

06-07-2010

KernPUNTEN, 20-7-2010

10-5-2010, nummer 737

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling verhuur en medegebruik schoolgebouwen en –terreinen gemeente Dalfsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van d.d.10 mei 2010, nummer 737;

 

overwegende dat in de gemeente Dalfsen nog geen regeling is vastgesteld voor de verhuur en medegebruik van schoolgebouwen- en terreinen;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen Regeling verhuur en medegebruik schoolgebouwen en –terreinen gemeente Dalfsen

Artikel 1 Reikwijdte van de regeling

 • 1.

  Deze regeling heeft betrekking op verhuur of medegebruik van een schoolgebouw of –terrein dan wel een gedeelte daarvan, met uitzondering van gymnastieklokalen.

 • 2.

  De regeling is alleen van kracht voor de delen van het schoolgebouw of –terrein waarvan het bevoegd gezag de juridisch eigenaar is.

Artikel 2 Verhuur

 • 1.

  Voor het verhuren van ruimte in de school is toestemming vereist van het college van burgemeester en wethouders. Huurovereenkomsten waarvoor het college van burgemeester en wethouders geen toestemming heeft verleend, zijn op grond van de WPO artikel 108, vijfde lid, nietig.

 • 2.

  Het bevoegd gezag gaat een huurovereenkomst aan met de huurder.

 • 3.

  In de huurovereenkomst wordt ten minste invulling gegeven aan de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 van deze regeling.

Artikel 3 Medegebruik

 • 1.

  Voor het medegebruik van een deel van het schoolgebouw is geen toestemming van het college van burgemeester en wethouders vereist.

 • 2.

  In verband met het vorderingsrecht van het college van burgemeester en wethouders, dient het bevoegd gezag het medegebruik, voor ondertekening van de medegebruikovereenkomst, te melden aan de gemeente.

 • 3.

  Het bevoegd gezag gaat een medegebruikovereenkomst aan met de gebruiker.

 • 4.

  In de medegebruiksovereenkomst wordt ten minste invulling gegeven aan de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 van deze regeling.

Artikel 4 Huisregels school

De huisregels van de school worden aan de overeenkomst gehecht.

Artikel 5 Voorkomen van schade

 • 1.

  Ter voorkoming van schade zal de huurder of gebruiker de huisregels van de school in acht nemen.

 • 2.

  De gedragsbepalingen zoals gesteld in de gebruiksvergunning dienen in acht te worden genomen.

Artikel 6 Voorkomen hinder voor het onderwijs

Ter voorkoming van hinder voor het onderwijs, wordt in de overeenkomst in hoofdlijn aangegeven welke activiteiten zullen worden uitgevoerd.

Artikel 7 Aanpassingen aan het gebouw

 • 1.

  Voor aanpassingen aan het gebouw heeft de gebruiker of huurder toestemming nodig van het bevoegd gezag.

 • 2.

  Indien er ten behoeve van het medegebruik of de huur aanpassingen nodig zijn aan het gebouw, zijn de kosten hiervan voor rekening van de huurder of gebruiker. De aanpassingen mogen geen belemmeringen opleveren voor het onderwijs.

  3. Bij oplevering na beëindiging van de huurovereenkomst c.q. de medegebruiksovereenkomst, dienen eventuele aanpassingen, waaronder ook die aanpassingen waarvoor toestemming is verleend door het bevoegd gezag, door en voor rekening van de huurder c.q. gebruiker te worden weggenomen. Het gehuurde c.q. in medegebruik gekregen deel van het gebouw moet in oorspronkelijke staat worden opgeleverd, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen.

 • 3.

  Bij beëindiging van het medegebruik of verhuur worden de door de medegebruiker en de huurder gedane investeringen niet vergoed.

Artikel 8 Tariefstelling

 • 1.

  - De tariefstelling voor het medegebruik bevat een herkenbare bedrag voor de exploitatiekosten schoolgebouw overeenkomstig de rijksregeling vergoedingsbedragen exploitatie groepsafhankelijke programma van eisen 2010.

  - De tariefstelling voor huur is gebaseerd door het medegebruikstarief te vermenigvuldigen met de factor 2.

 • 2.

  De bedragen genoemd onder 1 en 2 worden, rekening houdend met de richtlijnen van het Rijk , vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

  4. De tariefstelling bevat geen component voor grondkosten.

 • 3.

  5. Voor het berekenen van het tarief medegebruik en verhuur hanteert de gemeente een berekeningsformule die in overleg met de schoolbesturen tot stand is gekomen. De bedragen zullen jaarlijks overeenkomstig de voorschriften van het ministerie geïndexeerd worden.

Artikel 9 Vordering door het college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  In geval het college van burgemeester en wethouders gebruik maakt van het vorderingsrecht, wordt een overeenkomst gesloten tussen de Gemeente Dalfsen en de verhuurder of medegebruiker.

 • 2.

  Het bevoegd gezag komt onverminderd in aanmerking voor een tegemoetkoming in de exploitatiekosten.

 • 3.

  In de artikelen 2, 3 en 7 wordt in geval van vordering bevoegd gezag vervangen door het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Dit artikel is niet van kracht als het bevoegd gezag economisch eigenaar is van het gebouw.

Artikel 10 Evaluatie

De regeling wordt geëvalueerd in september 2011.

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling verhuur en medegebruik schoolgebouwen en –terreinen gemeente Dalfsen’.

 • 2.

  Deze regeling treedt daags na publicatie in werking.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 6 juli 2010.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de secretaris-directeur,

mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart