Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Besluit tot aanwijzing van economische activiteiten in het algemeen belang, gemeente Dalfsen (Wet Markt en Overheid)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing van economische activiteiten in het algemeen belang, gemeente Dalfsen (Wet Markt en Overheid)
CiteertitelBesluit tot aanwijzing van economische activiteiten in het algemeen belang, gemeente Dalfsen (Wet Markt en Overheid)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mededingingswet, artikel 25h, lid 5 en 6 (Wet Markt en Overheid)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2014Nieuwe regeling

24-11-2014

Gemeenteblad, 01-12-2014, nr. 70632

14-10-2014, nummer 254

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van economische activiteiten in het algemeen belang, gemeente Dalfsen (Wet Markt en Overheid)

Raadsbesluit

aanwijzing van economische activiteiten in het algemeen belang, gemeente Dalfsen (Wet Markt en Overheid)

 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 2014, nummer 254;

overwegende dat noodzakelijk is een aantal economische activiteiten op grond van de Wet markt en overheid in het algemeen belang uit te sluiten omdat die onder de integrale kostprijs worden aangeboden;

gelet op de Wet markt en overheid;

b e s l u i t :

de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

 • a.

  verhuur/exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties;

 • b.

  verhuur van maatschappelijk vastgoed;

 • c.

  verhuur ligplaatsen passantenhaven;

 • d.

  verhuur van evenemententerreinen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 november 2014.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten drs. J. Leegwater