Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Instellingsbesluit Ombudscommissie Sociaal Domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Ombudscommissie Sociaal Domein
CiteertitelInstellingsbesluit Ombudscommissie Sociaal Domein
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is geldig tot en met 31 juli 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 9:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201901-01-20202e wijziging (verlenging t/m 31 juli 2019)

15-01-2019

gmb-2019-13452

B&W19-03470
07-02-201701-02-20191e wijziging (verlening tot 31-01-2019)

13-12-2016

Gemeenteblad 06-02-2017, nr. 18398

29-11-2016, nummer 2208 (RIS 31-01-2017, nummer 546)
16-04-201501-02-201507-02-2017Nieuwe regeling

07-04-2015

Gemeenteblad 15-04-2015, nr. 31885

19-03-2015, nummer 1279

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit Ombudscommissie Sociaal Domein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van 19 maart 2015, nummer 1279;

overwegende dat de Raad van de gemeente Dalfsen het wenselijk acht een commissie in te stellen ten behoeve van een goede invoering van de decentralisaties in het sociale domein;

overwegende dat de raad op 26 januari 2015 heeft besloten tot het verlenen van mandaat aan ons college om verdere acties te ondernemen die leiden tot een instellingsbesluit voor deze commissie;

gelet op de unaniem aangenomen motie van de raad van 20 oktober 2014, de raadsbesluiten van 26 januari 2015 en 16 februari 2015;

gelet op artikel 9:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

vast te stellen het Instellingsbesluit Ombudscommissie Sociaal Domein”

Instellingsbesluit Ombudscommissie Sociaal Domein

Artikel 1 Ombudscommissie

 • 1.

  Er is een commissie ten behoeve van een goede invoering van de decentralisaties in het sociale domein (3D). Bij deze commissie kan een ieder, die voorzieningen van de gemeente of haar partners ontvangt, klachten, meldingen of signalen inbrengen over eventuele misstanden of suggesties ter verbetering doen.

 • 2.

  De commissie richt zich op problemen die zich voordoen bij de implementatie van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Het betreft de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 • 3.

  De commissie draagt als naam “Ombudscommissie sociaal domein Dalfsen”.

 • 4.

  De commissie wordt, met terugwerkende kracht tot 1 februari 2015, ingesteld voor een periode van 4,5 jaar tot en met 31 juli 2019.

Artikel 2 Bevoegdheden

 • 1.

  De commissie is belast met de behandeling van en de advisering over klachten, meldingen of signalen over eventuele misstanden, of suggesties ter verbetering, van personen die in het kader van de decentralisaties een voorziening van de gemeente of haar partners ontvangen.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ter zake van klachten over gedragingen van medewerkers of bestuurders van de gemeente Dalfsen of haar partners.

 • 3.

  De commissie is niet bevoegd ter zake van klachten waaraan een besluit of beschikking ten grondslag ligt, waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan, tenzij het gaat om een klacht wegens het niet tijdig nemen van een besluit of beschikking. Dergelijke klachten worden doorgestuurd aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden, op voordracht van het college, door de raad benoemd voor een periode van 4,5 jaar, tot en met 31 juli 2019.

 • 3.

  De voorzitter en de leden kunnen van hun taken worden ontheven door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Leden

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • -

  Mevrouw I. Batterink

 • -

  De heer F. van Cuijk (voorzitter)

 • -

  Mevrouw M. Tempelman

Artikel 5 ondersteuning

De commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door Belangenorganisaties Overijssel.

Artikel 6 taken Ombudscommissie bij klachten over misstanden

 • 1.

  De commissie stelt haar werkwijze vast en stelt hiervoor een reglement op. Voor de behandeling van klachten dient deze werkwijze te voldoen aan de eisen van afdeling 9.1.2 en 9.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De commissie zendt uiterlijk 10 weken na ontvangst van een klaagschrift (schriftelijke klacht):

  • -

   een rapport van bevindingen

  • -

   een verslag van het horen;

  • -

   het advies;

  • -

   en eventuele aanbevelingen,

  aan het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 7 taken Ombudscommissie bij meldingen of signalen over missstanden of suggesties ter verbetering

De commissie rapporteert haar bevindingen tweemaal per jaar aan het college. Het college zal de rapportage vergezeld van een reactie ter bespreking aanbieden aan de raad.

Artikel 8 slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Instellingsbesluit Ombudscommissie Sociaal Domein ’.

 • 2.

  Deze regeling treedt de dag na publicatie in werking met terugwerkende kracht tot 1 februari 2015.

 • 3.

  Deze regeling is geldig tot 31 juli 2019.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 7 april 2015.

Het college voornoemd,

 

de brugemeester

de gemeentesecretaris/algemeen directeur,

drs. H.C.P. Noten

drs. J.H.J. Berends