Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Regeling penning van verdienste gemeente Dalfsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling penning van verdienste gemeente Dalfsen
CiteertitelRegeling penning van verdienste gemeente Dalfsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

15-12-2015

gmb-2016-2029

04-12-2015, nummer 1664

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling penning van verdienste gemeente Dalfsen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; besluiten: vast te stellen de regeling: penning van verdienste van de gemeente Dalfsen

Artikel Penning van verdienste

 • 1.

  Er is een onderscheiding van de gemeente Dalfsen, genaamd: de penning van verdienste van de gemeente Dalfsen.

Artikel 2 Toekenning penning van verdienste

 • 1

  De penning van verdienste wordt toegekend aan personen die zich gedurende een langere periode op enigerlei wijze in de gemeente Dalfsen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt of een zeer bijzondere prestatie hebben verricht.

 • 2

  Het toekennen van de penning sluit niet uit dat ook andere (landelijke) onderscheidingen worden aangevraagd en/of verleend.

 • 3

  Het toekennen van de penning van verdienste is een uiting van dankbaarheid van het bestuur van de gemeente Dalfsen.

Artikel 3 Besluitvorming

1 Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning.

Artikel 4 Uiterlijke kenmerken raadspenning

 • 1.

  De penning van verdienste vertoont aan de voorzijde het logo van de vijf kernen van de gemeente Dalfsen en aan de achterzijde een inscriptie met de volgende tekst:

  Penning van verdienste van de gemeente Dalfsen

  Uitgereikt aan (naam persoon)

  Datum uitreiking

 • 2.

  De uitvoering van de penning is in zilver.

Artikel 5 Uitreiking

 • 1

  De penning kan het gehele jaar worden uitgereikt.

 • 2

  Bij de uitreiking van de penning van verdienste zal aan de begiftigde een oorkonde worden uitgereikt. In de oorkonde wordt vermeld de datum en plaats van uitreiking en de naam van begiftigde en de reden van toekenning.

Artikel 6 Register

 • 1.

  Onder verantwoordelijkheid van de burgemeester wordt van elke toekenning van de penning van verdienste een aantekening in een daartoe aangelegd register gemaakt.

Artikel 7 Verplichtingen en rechten houders penning van verdienste

 • 1

  Aan de toekenning van de penning van verdienste zijn geen rechten verbonden.

 • 2

  Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de penning van verdienste in te trekken.

Artikel 8 Eigendom penning van verdienste

De penning van verdienste wordt eigendom van de houder of zijn rechtverkrijgenden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als regeling penning van verdienste gemeente Dalfsen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

15 december 2015

Burgemeester,

drs. H.C.P. Noten

Secretaris

,

drs. J.H.J. Berends