Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017b

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017b
CiteertitelMandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017b
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit mandaatstatuut vervangt per 26 september 2017 het Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017a.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-201801-11-201727-04-20192e wijziging (toepassen hh clausule art 22 ASV)

03-04-2018

gmb-2018-72016

B&W18-03028
07-10-201716-05-201710-04-20181e wijziging

03-10-2017

Gemeenteblad 06-10-2017, nr. 173635

B&W17-02738
26-09-201707-10-2017Nieuwe regeling

19-09-2017

gmb-2017-165695

B&W17-02673

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017b

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

de burgemeester van de gemeente Dalfsen;

de heffingsambtenaar van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van 25 juli 2017 (nr. 2673);

overwegende dat het uit een oogpunt van efficiency wenselijk is de in dit statuut genoemde zaken te mandateren;

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

besluit(en):

vast te stellen de “Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017b”

Onder de voorwaarden opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit:

Artikel 1

De volgende bevoegdheden tot het afhandelen van zaken, onder de voorwaarden opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, te mandateren aan:

I ALGEMEEN

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verzorgen van correspondentie ter uitvoering van raads- en b&w besluiten en m.b.t. informatie over vastgesteld beleid en enquêtes

bestuursorganen

beleidsmedewerker, strategisch adviseur V&S, griffier en concerncontroller

directie, eenheidsmanager, teamleider(s),

Bij college- en raadsvoorstellen dienen de uitgaande conceptbrieven aan de stukken te worden toegevoegd.

het indienen van aanvragen om subsidie bij derden (zoals Rijk en provincie).

bestuursorganen

beleidsmedewerker, strategisch adviseur V&S en concerncontroller

directie, eenheidsmanagers, teamleider(s),

Conform de voorschriften van de bijdrageregelingen.

Vooraf overleg met budgethouder. Passend binnen beleid/kredieten

openbare bekendmakingen en kennisgevingen t.a.v. krachtens verleend mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten

bestuursorganen

(beleids)medewerker

directie, eenheidsmanagers en concerncontroller, teamleider(s),

 

opvragen van offertes

b&w

door de eenheidsmanager aangewezen personen, aangewezen strategisch adviseur V&S, griffier en de door hem aangewezen personen

 

Binnen beschikbaar krediet en met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid/ algemene inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen en in overleg met budgethouder of budgetbeheerder

het aangaan en beëindigen van overeenkomsten, met een routinematig karakter, met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren goederen of diensten

b&w

art. 160 lid e Gemeentewet

budgethouder

 

Met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid/algemene inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen

het ondertekenen van overeenkomsten, met een routinematig karakter, met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren goederen of diensten

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

budgethouder

 

Met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid/algemene inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen

opdrachtverlening werkzaamheden aan derden binnen bestaande overeenkomsten

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

budgetbeheerder

alle eenheidsmanagers en concerncontroller en teamleider(s)

Met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid/algemene inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen

invullen CBS statistieken

b&w

(beleids)medewerker

alle eenheidsmanagers, concerncontroller en teamleider(s)

 

beslissen op verzoeken om (voorlopige) subsidies

b&w

directie, eenheidsmanagers en aangewezen strategisch adviseur V&S

 

-Voorlopige subsidies: voor zover de bedragen zijn opgenomen in de begroting;

-Definitieve subsidies: voor zover de bedragen de voorlopige bedragen niet overschrijden. Dit onder de voorwaarde dat conform de Subsidieverordening en de beleidsregels wordt uitgevoerd.

Toepassen hardheidsclausule

b&w

artikel 22 Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen

eenheidsmanagers

directie

 

Personeel

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

vaststellen wijzigingen in de CAR-UWO conform LOGA circulaires

b&w

artikel 160 lid 1 onder c Gemeentewet

afd. 10.1.1 Awb

directie

 

 

vaststellen functiebeschrijving en functiewaardering

b&w

procedureregeling functiebeschrijving en waardering

directie

 

Conform HR21 functieboek

het benoemen en het ontslaan (op verzoek) van personeel, m.u.v. directeuren en eenheidsmanager, op grond van de CAR

b&w

art. 2:1, 8:6 en 8:1 CAR

directie

 

Bij de benoeming van schaal 11 wordt de portefeuillehouder bij de selectie betrokken.

het bevorderen van personeel naar de normschaal en het benoemen van personeel na afronding van de proefperiode, in vaste dienst

b&w

art. 10 Bezoldigingsverordening

directie

 

 

besluit beheersbeslissing

b&w

art. 160 Gemeentewet

directie

 

 

vaststellen beheersmaatregelen

b&w

art. 17 Bezoldigingsverordening

directie

 

 

ondertekening beoordelingsformulier bij functioneren

b&w

art. 15:1:15 CAR/UWO

directie, eenheidsmanager en concerncontroller

directie, gemeentesecretaris

 

ondertekening beoordelingsformulier bij disfunctioneren

b&w

art. 15:1:15 CAR/UWO

directie

gemeentesecretaris

 

ondertekening van uitgaande brieven n.a.v. beheersbeslissing door b&w

b&w

art. 160 Gemeentewet

gemeentesecretaris

 

 

inhuren van tijdelijk personeel

b&w

art. 160 Gemeentewet

directie, griffier

 

Binnen beschikbaar krediet in overleg met eenheidsmanagers. Griffier uitsluitend waar het de bestuursondersteuning raad betreft.

verlenen (buitengewoon) verlof o.g.v. CAR/UWO

b&w

art. 6:1:1 CAR/UWO

directie, eenheidsmanagers en aangewezen strategisch adviseur V&S, concerncontroller en teamleider(s)

 

 

te beslissen op verzoeken om studiefaciliteiten

b&w

hfdst. 17 UWO en Strategisch Opleidingsplan (SOP)

directie, eenheidsmanagers en aangewezen strategisch adviseur V&S, concerncontroller en teamleider(s)

 

In overleg met team HR

declaraties overwerkvergoedingen

b&w

art. 3:2:1 UWO

eenheidsmanagers, wijkuitvoerders en aangewezen strategisch adviseur V&S, concerncontroller en teamleider(s)

directie

 

beslissen op verzoeken om wijziging werktijd

b&w

art. 2:7CAR

directie, eenheidsmanager en aangewezen strategisch adviseur V&S, concerncontroller en teamleider(s)

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

uitvoering vergoedingsregeling voor reis- en verblijfskosten ter zake van dienst-reizen

b&w

art. 15:1:22 UWO

directie, eenheidsmanagers, wijkuitvoerders en aangewezen strategisch adviseur V&S, concerncontroller en teamleider(s)

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

Verzoeken om informatie

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

bestuursorganen

artikel 6 Wob

directie, griffier, eenheidsmanagers, concerncontroller en teamleider(s)

beleidsmedewerkers

 

beslissen op verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

met publieke taak belaste instelling

art. 3 en 4 Who

directie, eenheidsmanagers en aangewezen strategisch adviseur V&S, concerncontroller en teamleider(s)

beleidsmedewerkers

 

Rechtsgedingen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

vertegenwoordigen  bestuursorganen in gerechtelijke procedures

bestuursorganen

doorlopende machtiging aan de aangewezen personen (zie lijst gemachtigde (beleids)medewerkers)

directie, eenheidsmanagers, concerncontroller en teamleider(s)

Voordat van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt b&w informeren. De gemandateerden kunnen een functionaris binnen de eenheid hiervoor aanwijzen.

Bij bezwaar/ beroep tegen raadsbesluiten griffier informeren.

vertegenwoordigen bestuursorganen bij bezwaarzaken bij de ‘Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften’.

bestuursorganen

doorlopende machtiging aan de aangewezen (beleids)medewerkers (zie lijst gemachtigde (beleids)medewerkers)

directie, eenheidsmanagers, concerncontroller en teamleider(s)

De gemandateerden kunnen een functionaris binnen de eenheid hiervoor aanwijzen.

Beschikkingen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

het horen van belanghebbenden  o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht

b&w en burgemeester

art. 4:7/4:8 Algemene wet bestuursrecht

beleidsmedewerkers en eenheidsmanagers en concerncontroller en teamleider(s)

directie

Submandaat

verdagen van de beslissing op een aanvraag

b&w en burgemeester

art. 4:14 Algemene wet bestuursrecht

beleidsmedewerkers en eenheidsmanagers en concerncontroller en teamleider(s)

directie

 

het stellen van een termijn om een niet complete aanvraag aan te vullen

b&w en burgemeester

art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

beleidsmedewerkers en eenheidsmanagers en concerncontroller en teamleider(s)

directie

 

besluiten over de verschuldigdheid en hoogte van de dwangsom wegens niet tijdig beslissen

bestuursorganen

art. 4:18 Algemene wet

bestuursrecht

directie, eenheidsmanagers en teamleider(s)

 

 

Bezwaar en beroepschriften

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

verdagen van de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift

bestuursorganen

art. 7:10, lid 3 Awb

eenheidsmanagers, beleidsmedewerkers, concerncontroller en teamleider(s)

directie

 

Digitale dienstverlening

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

de bevoegdheid om producten aan te wijzen die  via de elektronische weg (e-mail) aangevraagd kunnen worden

bestuursorganen

art. 2:15 Awb

directie 

 

 

II EENHEID MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Sociale zaken

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissingen inzake participatiewet

b&w

art. 7 participatiewet

consulenten Werk & Inkomen, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

directie

 

beslissingen inzake sociale regelingen IOAZ, IOAW

b&w

art. 7 participatiewet

art. 11 IOAW

art. 11 IOAZ

consulenten Werk & Inkomen,

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

directie

 

beslissen over bijdrage o.g.v. Besluit bijzondere  bijstand

b&w

art. 7 participatiewet

consulenten Werk & Inkomen, medewerkers uitkeringsadministratie 

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

aangifte van loonbelasting en premie

b&w

art. 8, Algemene Wet inzake Rijksbelasting

medewerker uitkeringsadministratie

adm. medewerker uitkeringsadministratie

 

beslissingen i.k.v. verordening loonkostenadministratie participatiewet gemeente Dalfsen

b&w

art. 1& 2 verordening loonkostensubsidie Participatiewet Dalfsen 2015

consulenten Werk &Inkomen, loopbaanbegeleider

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

toekennen van voorzieningen in het kader van de participatiewet, IOAW, IOAZ en Re-integratieverordening Participatiewet 2015

b&w

art. 2 t/m 10 en 12 t/m 15 Re-integratie verordening

consulenten Werk & Inkomen, loopbaanbegeleider

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

beslissen op aanvragen op tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

b&w

art. 3 en 7 Verordening wet Kinderopvang Dalfsen

consulenten Werk & Inkomen

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

beslissen op aanvragen maatwerkvoorzieningen of persoonsgebonden budget

b&w

art. 2.3.5 en art. 2.3.6 Wet maatschappelijke ondersteuning

consulenten Wmo

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

aangaan bruikleen- en dienst-verleningsovereenkomst met leveranciers en gebruikers

b&w

art. 161 lid 1 sub e Gemeentewet

consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmo loket

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid/algemene inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen

ondertekenen bruikleen- en dienstverleningsovereenkomst  met leveranciers en gebruikers

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmo loket

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid/algemene inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen

aanvragen advies

b&w

art. 8 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmo loket

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Aanvragen advies

herzien en/of intrekken van een voorziening

b&w

art. 16 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmo loket

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Intrekken van een voorziening

terugvordering van een financiële tegemoetkoming, persoonsgebonden budget of in eigendom verstrekte voorziening

b&w

art. 16 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmo loket, medewerker invordering

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

toepassen hardheidsclausule

b&w

art. 22 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Toepassen hardheidsclausule

benoemen van leden van de participatieraad

b&w

art 5 en 6 Verordening participatieraad gem. Dalfsen

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

directie

Vooraf overleg met college

Jeugdhulp

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

treffen van een individuele jeugdhulpvoorziening 

b&w

art. 2.3 Jeugdwet

Teamleider uitvoering Maatschappelijke  Ondersteuning, coördinator sociale kernteams

directie, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

herzien en/of intrekken van een individuele jeugdhulpvoorziening

b&w

art. 11 Verordening Jeugdhulp 2015

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, coördinator sociale kernteams

directie, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

terugvorderen van een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget

b&w

art. 11 Verordening Jeugdhulp 2015

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning, coördinator sociale kernteams

directie, eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Omschrijving

Bevoegdheid/wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

uitvoering Beleidsplan integrale  schuldhulpverlening 2012 – 2016,  gemeente Dalfsen, met uitzondering van beslissen op bezwaarschriften.

(Hieronder vallen besluiten over toelating tot en weigeren van schuldhulpverlening, het doen van een bepaald aanbod, het wijzigen of beëindigen van een bepaald aanbod, op te leggen voorwaarden en/of verplichtingen)

b&w

artikel 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

directeur Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

 

De gemandateerde is bevoegd de hem opgedragen bevoegdheden, bij schriftelijke besluit, rechtstreeks te ondermandateren aan zijn medewerkers bij de GKB.

Mandaat geldt uitsluitend binnen de kaders van het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2016, gemeente Dalfsen

het opleggen van boeten en/of maatregelen aan uitkeringsontvangers wegens het niet nakomen van wettelijke verplichtingen

b&w

art. 20a IOAW en IOAZ en art. 18a Participatiewet

consulenten Werk & Inkomen

eenheidsmanager Maatschappelijk Ondersteuning

Mandaat geldt uitsluitend binnen de kaders van de wet en het daarop gebaseerde Besluit.

Welzijn

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ontheffing van de sluitingstijden van de sportvelden

b&w

beleidsondersteuner  Maatschappelijke Ondersteuning

beleidsmedewerker  Maatschappelijke Ondersteuning

Na overleg eenheid

verhuren sportvelden (incl. opstellen roosters)

b&w

beleidsondersteuner Maatschappelijke Ondersteuning

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Volgens vastgestelde uitgangs-punten

tussentijds bijstelling educatieprogramma Web

b&w

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

inhuren tijdelijk personeel zwembaden en sporthallen

b&w

bedrijfsleider zwembaden

eenheidsmanager Openbare Ruimte

Met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid/algemene inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen Via team HR

Onderwijs

Omschrijving

Bevoegdheid/wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vervangende leerplicht en vrijstelling Leerplichtwet

b&w

art. 3a, 3b

art. 15 Leerplichtwet

medewerker Maatschappelijke Ondersteuning en Leerplicht

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning belast met onderwijsbeleid

Conform instructie leerplicht-

ambtenaar

zorgen voor aanbod van opleidingen educatie

b&w

art. 2.3.1 lid 1 Wet educatie en beroepsonderwijs

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

zorgen voor een goede administratie

b&w

art. 2.3.5 lid 1 Wet educatie en beroepsonderwijs

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

zorg dragen voor registratie van de gegevens en voor een systeem van doorverwijzing naar onderwijs of arbeidsmarkt van voortijdige schoolverlaters

b&w

art. 8.3.2 lid 1 Wet educatie en beroepsonderwijs

medewerker Maatschappelijke Ondersteuning

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning belast met onderwijsbeleid

 

verantwoording van uitvoering Wet op de Kinderopvang aan ministerie

b&w

art. 67 en 69 Wet kinderopvang

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

 

beslissen op aanvraag tot inschrijving in het register kinderopvang en peuterspeelzalen

b&w

art. 1.46 en art. 2.3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

beleidsondersteuner Maatschappelijke Ondersteuning

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

 

het bijhouden van het register kinderopvang

b&w

art. 1.47 en art. 2.4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

beleidsondersteuner Maatschappelijke Ondersteuning

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

 

het geven van schriftelijke aanwijzingen

b&w

art. 1.65 en art. 2.23 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

directie

 

het toewijzen van de directeur publieke gezondheid van de GGD als toezichthouder

b&w

art. 1.61 en 2.19 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

directie

 

het vermelden van handhavingsbesluiten in het register

b&w

art. 1.81 en 2.28 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

beleidsondersteuner Maatschappelijke Ondersteuning

beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

 

Verkeerswetgeving

Omschrijving

Bevoegdheid/wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om een gehandicaptenparkeerkaart 

b&w

art 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Teamleider uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning

eenheidsmanager  Maatschappelijke Ondersteuning

 

III EENHEID PUBLIEKSDIENSTVERLENING

Begraafplaatsenadministratie

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

overschrijving graven

b&w

art. 17 Beheersverordening  Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

vergunning grafsteen

b&w

art. 20 Beheersverordening Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

Advies Openbare Ruimte bij afwijking nadere regels

afgeven/verlengen grafakten

b&w

art. 15 Beheersverordening Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

beslissen op verzoeken om vergunning begraven op gangbare tijden/dagen

b&w

art. 10 Beheersverordening Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Na overleg wijkteam

beslissen op verzoeken onderhoud graf zelf te verrichten

b&w

art. 24 Beheersverordening Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

intrekking onderhoud graf zelf te verrichten

b&w

art. 24 Beheersverordening Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Na opgave Openbare Ruimte

uitstel begraven/crematie

b&w

art. 17 Wet op de Lijkbezorging

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

uitgifte urnennis/urnengraf

b&w

art. 15 Beheersverordening Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

beslissen op verzoeken om recht op eigen graf of nis

b&w

art. 14 Beheersverordening Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

het overschrijven van verleende rechten

b&w

art. 16 Beheersverordening Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

beslissen op verzoeken om vergunning voor aanbrengen grafbedekking

b&w

art. 19 Beheersverordening Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

beslissen op verzoek onderhoud grafbedekking

b&w

art. 22 Beheersverordening Begraafplaatsen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

afwijken uitgeven graven voor directe begraving en in volgorde van ligging

b&w

art. 12 Beheersverordening Begraafplaatsen

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

 

Reisdocumenten en rijbewijzen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Omschrijving

intake en afgifte rijbewijzen

burgemeester

art. 113 WVR

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

afgifte rijbewijzen

verantwoording aan de Rijksdienst voor Wegverkeer over de voorraadadministratie en  financiële afwikkeling van rijbewijzen

correspondentie m.b.t. afgifte rijbewijzen

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

verantwoording aan de Rijksdienst voor wegverkeer over de voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen

intake en afgifte reisdocumenten

burgemeester

art. 26 Paspoortwet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

afgifte reisdocumenten

verantwoording voorraadadministratie en financiële afwikkeling van paspoorten

burgemeester

art. 40 Paspoortwet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

verantwoording voorraadadministratie en financiële afwikkeling van paspoorten

correspondentie m.b.t. reisdocumenten

burgemeester

art. 41 Paspoortwet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

correspondentie m.b.t. reisdocumenten

Afgifte diverse stukken

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Omschrijving

attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

burgemeester

art. 3.7 Wet BRP

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

bewijzen van Nederlanderschap 

burgemeester

art. 3.7 Wet BRP

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

bewijzen van Nederlanderschap

legalisatie handtekening

burgemeester

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

legalisatie handtekening

verstrekken van inlichtingen uit de GBA

b&w

art. 3.7 Wet BRP

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

verstrekken van inlichtingen uit de GBA

afgifte uittreksels GBA

b&w

art. 3.7 Wet BRP

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

afgifte uittreksels GBA

waarmerken kopieën

burgemeester

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

waarmerken kopieën

opgave sterfgevallen aan inspecteur der Registratie en Successie

burgemeester

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

opgave sterfgevallen aan inspecteur der Registratie en Successie

opvragen inlichtingen strafregister voor andere bestuursorganen

burgemeester

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

opvragen inlichtingen strafregister voor andere bestuursorganen

medewerking te verlenen aan de in art. 5 van het ‘Privacyreglement gemeente Dalfsen’  genoemde instanties

b&w

art. 5 Privacyreglement gemeente Dalfsen

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

directie

medewerking te verlenen aan de in art. 5 van het ‘Privacyreglement gemeente Dalfsen’ genoemde instanties

het in ontvangst nemen van aangetekende stukken

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening medewerker KCC (receptie en telefonie)

directie

 

Verkiezingen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verstrekken inlichtingen uit het kiezersregister

b&w

art. D4 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

indeling stemdistricten

b&w

art. E2 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

aanwijzing stembureaus

b&w

art. J4 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

uitreiken nieuwe oproepingskaarten

burgemeester

art. J8 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

benoeming leden en plv. leden stembureaus

b&w

art. E4 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

in ontvangst nemen kandidatenlijsten

voorz. hoofdstembureau

art. H1 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

afgeven kiezerspas (stembureau naar keuze)

burgemeester

art. K3 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

afgeven volmachtbewijs

burgemeester

art. L11 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

afgeven briefstembewijs

burgemeester

art. M4 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

in ontvangst nemen proces-verbaal en verzegelde pakken

burgemeester

art. N11 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

stellen van verklaring registratie als kiezer

burgemeester

art. H4 Kieswet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

Diversen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

behandelen optie- en naturalisatieverzoeken 

burgemeester

art. 6 en 8 Rijkswet Nederlanderschap

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

ambtshalve over-, in- en uitschrijving in het kader van de BRP

b&w

art. 2.4 lid 2 Wet BRP

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

 

correspondentie m.b.t. uitvoering wet BRP

b&w

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Dalfsen voor een eenmalige huwelijksvoltrekking

b&w

art.16, lid 2 Burgerlijk Wetboek (Boek 1)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

 

verhuren volkstuinencomplexen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

directie, eenheidsmanager Publieksdienstverlening

 

toepassen van wegsleepverordening t.b.v. wekelijkse warenmarkt

b&w

artikel 170 Wegenverkeerswet

marktmeester

wijkuitvoerders

In overleg met politie.

Wet milieubeheer

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

niet behandelen aanvraag omgevingsvergunning wegens ontbreken (gegevens bij de) melding

bevoegd gezag

art. 8.41a lid 2 Wm

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

directie, coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

stellen, aanvullen, wijzigen of intrekken van voorschriften bij melding activiteitenbesluit of besluit landbouw

bestuursorgaan

art. 8.42 lid 3 en lid 4 Wm

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie, coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

bestuursrechtelijke handhaving voorschriften Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), algemene milieuzorg (art. 1.1a Wm), (bedrijfs)afvalstoffen (art. 10.1; art. 10.29 en art. 10.52 Wm) en de afvalstoffenverordening 

b&w

art. 18.2 en art. 18.2a Wm

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie, coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Na overleg met de portefeuillehouder

te beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod afvalstoffen te verbranden

b&w

art. 10.2 lid 2 en art. 10.63 Wm

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie, controleur leefomgeving Publieksdienstverlening

Conform beleidsnotitie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)

bevoegd gezag

artikel 7.17 en 7.28 e.v. Wet milieubeheer

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie, coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Bouwverordening/Bouwbesluit/Woningwet/Apv

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om  afwijking van de bouwverordening

bevoegd gezag

art. 2.5.8 lid 1; art. 2.5.9; art. 2.5.10 lid 4; art. 2.5.11 lid 3; art. 2.5.14; art. 2.5.15 lid 3; art. 2.5.16; art. 2.5.17 lid 2; art. 2.5.18 lid 2; art. 2.5.19 lid 3; art. 2.5.22 lid 2; art. 2.5.25 lid 2; art. 2.5.28; art. 2.5.29; art. 2.5.30 lid 4 Bouwverordening

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

directie, coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

verbinden van voorwaarden aan omgevingsvergunning voor het bouwen

bevoegd gezag

art. 2.4.2 Bouwverordening

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie, coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

wijzigen nadere voorwaarden

bevoegd gezag

art. 1.30 Bouwbesluit 2012

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie, coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

bevestigen ontvangst sloopmelding

bevoegd gezag

art. 1.28 Bouwbesluit 2012

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

medewerker Publieksdienstverlening (handhaving)

directie,

controleur leefomgeving Publieksdienstverleningen coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

beslissen om af te wijken van de termijn van 4 weken voor het doen van een sloopmelding

bevoegd gezag

art. 1.26 lid 4 Bouwbesluit 2012

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

medewerker Publieksdienstverlening (handhaving)

directie,

controleur leefomgeving Publieksdienstverleningen coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

het bevoegd gezag kan na een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 nadere voorwaarden opleggen aan het slopen

bevoegd gezag

art. 1.29 Bouwbesluit 2012

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

medewerker Publieksdienstverlening (handhaving)

directie,

controleur leefomgeving Publieksdienstverlening

en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende evenementenvergunningen

b&w

art. 2:25 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie,

controleur leefomgeving Publieksdienstverlening

en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Brandpreventie

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

 Voorwaarden 

beslissen op verzoeken omgevingsvergunning voor zover het uitsluitend het brandveilig gebruik van bouwwerken betreft

bevoegd gezag

Artikel 2.1 lis 1 sub d Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

beslissen op aanvraag gebruiksmelding

bevoegd gezag

Bouwbesluit paragraaf 1.5

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

beslissen op aanvraag gebruiksvergunning voor inrichtingen die niet vallen onder de werkingssfeer van de Woningwet

b&w

brandbeveiligingsverordening 

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

verlenen van ontheffing om meer dan 100kg gevaarlijke stoffen op te slaan als bedoeld in artikel 2.1.8 lid 2a

bevoegd gezag

Bouwbesluit artikel 7.6

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

vaststellen PvE brandmeldinstallatie

bevoegd gezag

Bouwbesluit artikel 6.20

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Advies brandweer

vaststellen PvE ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan

bevoegd gezag

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Advies brandweer

waarmerken documenten brandblusinstallatie of rook beheersingssysteem

bevoegd gezag

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Advies brandweer

aanwijzen van medewerkers, voor zover zij in dienst zijn van de genoemde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland, belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de:

a. Woningwet en de daarmee samenhangende regelgeving zoals het Bouwbesluit en ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening;

b. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

c. Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen

d. Brandbeveiligingsver-ordening gemeente Dalfsen.

Divers, bijvoorbeeld:

-Wabo, artikel 5.10, derde lid;

-Algemene plaatselijke verordening, artikel 6:2

commandant brandweer (GR Veiligheidsregio IJsselland)

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vergunning voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

b&w

art. 2:10 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

Directie en coördinator vergunningverlening toezicht en handhaving

 

beslissen op verzoeken om een evenementenvergunning (o.a. voor het houden van circussen en kermissen)

burgemeester

art. 2:25 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

beslissen op verzoeken om ontheffing geluidhinder

b&w

art. 4:6 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

beslissen op verzoeken om ontheffing voor recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

b&w

art. 4:18 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

beslissen op verzoeken om vergunning inzamelen geld & goed/kleding en het houden van collectes

b&w

art. 5:13 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

beslissen op verzoeken om standplaatsvergunning

b&w

art. 5:18 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

beslissen op verzoeken om omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

bevoegd gezag

art. 2.2 lid 1 sub g Wabo j° art. 4:11.2 Apv en art.2.1 lid 1 sub b Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

eenheidsmanager Openbare Ruimte

Conform beleidsregels

beslissen op verzoeken om vergunning voor het houden van een snuffelmarkt

burgemeester

artikel 5:23 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

beslissen op verzoeken om gebruiksvergunning of gebruiksmelding (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)

b&w

§ 2 Brandbeveiligingsverordening Dalfsen

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening,  toezicht en handhaving

 

brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende gebruiksvergunningen (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)

b&w

§ 2 Brandbeveiligingsverordening  Dalfsen

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

beslissen op verzoeken om aanwezigheidsvergunning 

burgemeester

art. 30b Wet op de kansspelen en 5:38 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

 

Drank- en horecawet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

voorwaarden

beslissen op verzoeken om drank- en horecavergunning

burgemeester

artikel 3 en 27 Drank- en Horecawet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

beslissen op verzoeken om ontheffing t.a.v. het incidenteel verstrekken van zwak alcoholische drank

burgemeester

artikel 35 Drank- en Horecawet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

aanschrijvingen tot het treffen van voorzieningen o.g.v. het Inrichtingenbesluit  Drank- en Horecawet

burgemeester

artikel 32 Drank- en Horecawet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

opvragen inlichtingen straf- en politieregister

burgemeester

art. 1 Besluit inlichtingen strafregisters en art. 7 Besluit inlichtingen justitiële documentatie

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

medewerker publieksinformatie algemene dienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Winkeltijdenwet

Omschrijving 

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

 Voorwaarden 

beslissen op verzoeken om  vrijstelling van het verbod (artikel 2) winkel geopend te hebben

b&w

art. 5:67 en 5:68 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

m.u.v. de zondag.

aanwijzen van koopzondagen  zoals bedoeld in artikel 5:67 Apv

b&w

art. 3 Winkeltijdenwet;

art. 5:67 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

 

Zondagswet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

 Voorwaarden 

het verlenen van ontheffingen  op grond van de Zondagswet

burgemeester

Zondagswet art. 3 lid 3 & art. 4 lid 3

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

 

Verkeerswetgeving

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

 Voorwaarden 

beslissen op verzoeken  om ontheffing verbod kampeerwagen e.d. langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren

b&w

art. 5:6 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

Coördinator vergunningverlening,  toezicht en handhaving

 

beslissen op verzoeken om ontheffing verbod voertuig langer dan 6 meter op aangewezen wegen te parkeren

b&w

art. 5:8 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

beslissen op verzoeken van GS op grond van art 148, lid 1b Wegenverkeerswet om verklaring van geen bezwaar

burgemeester

werkinstructie provincie

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Wegenverkeerswet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

 Voorwaarden 

het treffen van tijdelijke verkeers- 

maatregelen t.b.v. evenementen

b&w

art. 12 en 34 BABW

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

In overleg met politie en eenheid Openbare Ruimte

aanstellen van verkeersregelaar(s)

burgemeester

art. 56 BABW

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

 

Kansspelen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

 Voorwaarden 

correspondentie  betreffende de melding  van kleine kansspelen

b&w

art. 5:39 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Weekmarkt

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vergunning voor innemen standplaats op de weekmarkt

b&w

art. 5:50 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

In overleg met medewerker Bedrijfsvoering (servicedesk)

bepalen van de afmetingen en opstelling van de standplaatsen op de weekmarkt

b&w

art. 5:47 Apv

medewerker KCC (backoffice)

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

inschrijven wachtlijst

b&w

art. 5:57 Apv

medewerker KCC (backoffice)

eenheidsmanager Publieksdienstverleningen coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

overschrijven vergunning

b&w

art. 5:60 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

In overleg met medewerker Bedrijfsvoering (servicedesk)

beslissen op verzoeken om ontheffing en vervanging vergunninghouder

b&w

art. 5:63 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

In overleg met medewerker Bedrijfsvoering (servicedesk)

Onderwijs

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om leerlingenvervoer 

b&w

Verordening Leerlingenvervoer

medewerker  KCC (backoffice)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening/Maatschappelijke  Ondersteuning

 

Luchtvaartwet

Omschrijving 

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken  om verklaring van geen  bezwaar o.g.v. art 35 Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

burgemeester

werkinstructie provincie

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Vuurwerkbesluit

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken van GS om verklaring van geen bezwaar om te beschikken op verzoeken om toepassingsvergunning  o.g.v. artikel 3B 3a lid 7 Vuurwerkbesluit.

burgemeester

art. 3B.3a lid 7 Vuurwerk-besluit

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

Coördinator vergunningverlening,  toezicht en handhaving

Brandweer vooraf informeren

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op (gefaseerde) aanvragen om omgevingsvergunning (inclusief weigeren), als bedoeld in artikel 2.1 en artikel 2.2 van de Wabo

bevoegd gezag

art. 2.1; art. 2.2;

art. 2.4 lid 1 en lid 5;

art. 2.5 lid 2; art. 2.10 t/m art. 2.13; art. 2.14 lid 3;

art. 2.16 t/m 2.21; art. 2.23 lid 1 en lid 6; art. 3.5 lid 3 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening, eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling en beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

directie, coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

Omgevingsvergunning voor zover (mede) betrekking op:

-opslag roerende zaken op of aan de weg (art. 2.2 lid 1 sub j. en k.) in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling

-uitvoeren werk/werkzaamheden indien dit bij bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 sub b) in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling

-gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, krachtens art. 4.1 lid 3, of 4.3 lid 3 Wro gestelde regels, of voorbereidingsbesluit (art. 2.1 lid 1 sub c) met inachtneming van art. 2.12 lid 1 sub a, onder 2° en 3° in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling tenzij:

a.binnenplanse afwijking (art. 2.12 lid 1 sub a, onder 1°)

b.buitenplanse afwijking:

-voldoet aan provinciaal/gemeentelijk beleid;

-er is vooraf overleg geweest tussen de eenheden RO en Publieksdienstverlening.

-slopen verstoren, verplaatsen, wijzigen beschermd monument, of herstellen of (laten) gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd, of in gevaar gebracht (art. 2.1 lid 1 sub f) in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling

-het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 sub g) in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling

het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij AMvB aangewezen categorieën gevallen (art. 2.1 lid 1 sub d) in overleg met de VR IJsselland

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan met omgevingsvergunning volgens (art. 2.12 lid 1 sub a, onder 2°/Bijlage II artikel 4 lid 11 Besluit Omgevingsrecht)  in samenhang met een Tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.23 Wabo, waarbij overleg plaatsvindt tussen de eenheden RO en Publieksdienstverlening.

Tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.23 Wabo in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling

Omgevingsvergunning indien deze mede betrekking heeft op het vellen van houtopstanden

aanhouden aanvraag om omgevingsvergunning 

bevoegd gezag

art. 3.4 lid 1; art. 3.5 lid 1 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening,  toezicht en handhaving

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben  op bouwen, milieu of slopen.

doorbreken aanhoudingsplicht

bevoegd gezag

art. 3.3 lid 3 en lid 6 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Het moet hier gaan om zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

corresponderen over aanvragen om omgevingsvergunning (inclusief kennisgeving)

bevoegd gezag

art. 2.34 lid 3; art. 3.1;

art. 3.6 lid 1; art. 3.8;

art. 3.9 lid 2 en lid 4;

art. 3.10 lid 3; art. 3.11;

art. 3.12 lid 2 en lid 4; art. 3.13 lid 1, lid 4 en lid 5; art. 3.19 lid 2; art. 4.2 lid 3;

art. 6.2c lid 2 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

besluiten tot het volgen van afwijkende procedure

bevoegd gezag

art. 3.10 lid 2 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Het moet hier gaan om zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

verlengen beslistermijn aanvragen om omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 3.9 lid 2; art. 3.12 lid 8 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

doorzenden aanvraag

b&w/bestuursorgaan

art. 3.1 Wabo j° art. 2:3 Awb

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Aanvragen moeten betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

vragen van advies of verklaring van geen bedenkingen

bevoegd gezag

art. 2.26; art. 2.27 Wabo Hoofdstuk 6 Bor

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Het moet hier gaan om zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

buiten behandeling laten van een aanvraag

bevoegd gezag/bestuursorgaan

art. 3.18 lid 2 en lid 3 Wabo; art. 4:5 Awb

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Aanvragen moeten betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 2.22 j° Hoofdstuk 5 Bor; art. 2.26 lid 2 en lid 4;

art. 3.17 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening beleidsmedewerker R.O.

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

(gedeeltelijk) intrekken/wijzigen van (voorschriften van) een omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 2.5 lid 5 en lid 6;

art. 2.33;

art. 3.23;

art. 2.30;

art. 2.31;

art. 2.33;

art. 5.19 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

uitbrengen van advies over aanvragen om omgevingsvergunning

bestuursorgaan

art. 2.27; art. 2.29 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

beheren van de in de landelijke voorziening opgenomen gegevens en bescheiden

bevoegd gezag

art. 7.6 lid 2 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

Het moet hier gaan over zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

Handhaving Wabo

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

opleggen last onder bestuursdwang/dwangsom wegens overtredingen

bevoegd gezag/b&w

art. 5.2 Wabo jº art. 125 Gemeentewet jº art. 5:4/art. 5:32 Awb

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Intrekken last onder bestuursdwang/dwangsom

bestuursorgaan

art. 5:34 Awb

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

corresponderen over handhavingsprocedures

bestuursorgaan

art. 5.16; art. 5.22; art. 5.23; art. 5.24 lid 2 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

aanvullende handhavingsbevoegdheden (stilleggen activiteiten; handhaving jegens rechtsopvolger; (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning)

bestuursorgaan

art. 5.17; art. 5.18; art. 5.19 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Beslissen op verzoeken om handhaving (tot oplegging van een last onder bestuursdwang/dwangsom of intrekking van een vergunning of ontheffing

bevoegd bestuursorgaan

art. 5.21 Wabo

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

Directie en coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

IV EENHEID RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten en het manifest

b&w

art. 1.2.1 lid 1 en 1.2.2 lid 2 Bro

medewerkers Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

 

 

openbare bekendmakingen  en kennisgevingen van planologische procedures (inclusief publicaties)

art. 3.8 Wro, art. 3.12-3.15  Wabo

Medewerkers Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

het verschuldigde  bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 8 van titel 2 van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

eenheidsmanager Ruimtelijke ontwikkeling/(Beleids)medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling/eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

Gronduitgifte

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het doen van aanbiedingen particuliere woningbouw

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

beleidsmedewerker  Ruimtelijke Ontwikkeling

directie / eenheidsmanager  Ruimtelijke Ontwikkeling

conform het vastgestelde uitgiftesysteem bouwgrond. M.u.v. het toepassen van de hardheidsclausule.

verkoopbesluiten particuliere woningbouw

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

directie /eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

m.u.v. afwijking van vastgestelde bedragen, dan overleg met eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

het sluiten van intentieovereenkomsten  voor de verkoop van een bouwkavel of een kavel op het industrieterrein

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

m.u.v. afwijking van vastgestelde bedragen, dan overleg met eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

jaarlijks in gebruik geven gemeentelijke gronden

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

directie/eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 

ontheffing bewoningsverplichting

b&w

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

directie

Verzoeken passend binnen de betreffende clausule

tekenen van notariële akten

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

 

 

Afzonderlijk besluit (medew. Not.kant.).

Diversen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

aangaan van mestafzetovereenkomsten

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

beleidsmedewerker  Ruimtelijke Ontwikkeling

directie/eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 

tekenen van mestafzettingsovereenkomsten 

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

 

 

 

het vestigen van beperkt zakelijke rechten op onroerende zaken die in eigendom zijn bij de gemeente

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

directie/eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 

het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie in het kader van de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

b&w

procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

directie

 

het voeren van correspondentie over een besluit over tegemoetkoming in planschade

b&w procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Volmacht

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

volmacht verlenen voor de uitvoering van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor het vestigen van rechten van opstal

burgemeester

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

Monumentenwet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ingrepen in archeologisch waardevol gebied of archeologisch onderzoeksgebied

b&w

art. 16, 17, 18 erfgoedverordening 2012

beleidsmedewerker  Ruimtelijke Ontwikkeling

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 

beslissen op verzoeken om subsidie voor werkzaamheden aan monumenten

b&w

art. 2 Subsidieverordening instandhouding monumen-ten

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Startersleningen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

ondertekening van stukken met betrekking tot startersleningen 

b&w

beleidsmedewerker  Ruimtelijke Ontwikkeling

directie/eenheidsmanager  Ruimtelijke Ontwikkeling

Mits binnen de regeling vastgestelde bedragen anders via de eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Duurzaamheidsleningen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

ondertekening van stukken met betrekking tot duurzaamheidsleningen

b&w

beleidsmedewerker  Ruimtelijke Ontwikkeling

directie/eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Mits binnen de regeling vastgestelde bedragen anders via de eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Wet geluidhinder

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken toekenning hogere grenswaarde

b&w

art. 110a Wet geluidhinder 

beleidsmedewerker  Ruimtelijke Ontwikkeling

directie/eenheidsmanager  Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Leegstandswet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

ondertekenen van verlening vergunning voor tijdelijke verhuur

b&w

art. 15 lid 4 Leegstandswet

beleidsmedewerker  Ruimtelijke Ontwikkeling

directie/eenheidsmanager  Ruimtelijke Ontwikkeling

Binnen wettelijke normen

Wet ruimtelijke ordening

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan 

b&w

art. 3.8 Wro jo. Afd. 3.4 Awb

beleidsmedewerker  Ruimtelijke Ontwikkeling

directie/eenheidsmanager  Ruimtelijke Ontwikkeling

Het college heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan en tegen het voorontwerpbestemmingsplan zijn geen inspraakreacties ingediend en de overheidsdiensten hebben aangegeven dat de plannen kunnen worden voortgezet.

Wet Milieubeheer

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

accepteren van de melding  grond  te verzetten

b&w

art. 3 Vrijstellingsregeling

beleidsmedewerker  Ruimtelijke Ontwikkeling

directie

controleur leefomgeving Publieksdienstverlening

 

accepteren van de melding een bouwstof op of in de bodem te gebruiken

b&w

art. 32 lid 1 Besluit bodemkwaliteit

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

directie

controleur leefomgeving Publieksdienstverlening

 

Verkeer

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

 Voorwaarden 

verlenen van ontheffingen en vrijstellingen

b&w

art. 87 RVV 1990

beleidsmedewerker  Ruimtelijke Ontwikkeling (verkeer en vervoer)

directie/eenheidsmanager  Ruimtelijke Ontwikkeling

 

nemen van verkeersbesluiten

b&w

art. 18, lid 1d WVW

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (verkeer en vervoer)

directie/eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 

nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen  t.b.v. werken in uitvoering

b&w

art. 34 BABW

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (verkeer en vervoer)

directie/eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 

ontheffing verlenen van het bepaalde in art. 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

b&w

art. 24 en 29 Wvgs

(beleids)medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (ruimtelijke ordening)

directie/eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Verkeerswetgeving

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ontheffing verbod om 3 of meer voertuigen op de weg te parkeren ter uitoefening (neven)bedrijf

b&w

art. 5:2 Apv

eenheidsmanager Publieksdienstverlening  en beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (verkeer en vervoer)

eenheidsmanager  Ruimtelijke Ontwikkeling

 

beslissen op verzoeken om tijdelijke ontheffingen parkeerschijfzone centrum Dalfsen

b&w

art. 87 RVV

eenheidsmanager Publieksdienstverlening en beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (verkeer en vervoer)

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 

V EENHEID OPENBARE RUIMTE

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

opdrachtverlening werkzaamheden aan derden voor zover de opdrachten de hiervoor vastgestelde kredieten of aanbestedingsramingen  niet overschrijden binnen bestaande overeenkomsten

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

budgetbeheerder

eenheidsmanager  Openbare Ruimte

Met inachtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Dalfsen

afwerking van brieven waarin het gaat om meldingen van derden over onderhoudszaken die direct zijn uitgevoerd en waar het gaat om zaken waarin het beleid is vastgesteld en zonder meer duidelijk is te nemen

b&w

wijkuitvoerders, beleidsmedewerker groen en landschap,  beleidsmedewerker openbare ruimte (riolering/wegen)

eenheidsmanager Openbare Ruimte

Er dient sprake te zijn van een duidelijke beleidslijn.

invullen CBS statistieken

b&w

wijkuitvoerders, beleidsmedewerkers & senior openbare ruimte

 

 

aanschrijven bewoners inzake overhangende takken in bebouwde kom; uitzichtbelemmering (niet de formele aanschrijving)

b&w

wijkuitvoerders

senior & eenheidsmanager Openbare Ruimte

 

formele aanschrijving bewoners inzake overhangende takken in bebouwde kom

b&w

beleidsmedewerker Openbare Ruimte (groen en landschap)

eenheidsmanager Openbare Ruimte

 

beslissen op subsidieaanvragen voor aanleg + onderhoud landschappelijke beplantingen van particuliere objecten

b&w

beleidsmedewerker Openbare Ruimte (groen en landschap)

eenheidsmanager Openbare Ruimte of senior Openbare Ruimte

 

data sluiting sportvelden voor groot onderhoud

b&w

senior Openbare Ruimte

wijkuitvoerders

Na overleg met afdeling W&O.

verbieden van het maken of veranderen van een uitweg

b&w

artikel 2:12, lid 2 Apv

eenheidsmanager Openbare Ruimte

directie

 

beslissen op verzoeken om vergunning voor het leggen of vervangen van leidingen

b&w

senior Openbare Ruimte

eenheidsmanager Openbare Ruimte

 

beslissen op verzoeken om vergunning  voor rioolaansluitingen incl. vaststelling van de te betalen kosten.

b&w

beleidsmedewerker Openbare Ruimte (riolering/wegen)

senior Openbare Ruimte & eenheidsmanager Openbare Ruimte

Conform beleidsnotitie vergunningen.

aangifte bij politie in geval van vandalisme, diefstal e.d. m.b.t. gemeente-eigendommen en zaken in gemeentelijk beheer

b&w

wijkuitvoerders of senior Openbare Ruimte

eenheidsmanager Openbare Ruimte eenheidsmanager Bedrijfsvoering

 

beschikbaar stellen van afzetmaterialen en van dranghekken

b&w

wijkuitvoerders

senior Openbare Ruimte

Conform beleidsregels beschikbaar stellen dranghekken.

het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden door gemeente Dalfsen m.b.t. gemeentelijke bomen

b&w

wijkuitvoerders

senior Openbare Ruimte

 

Het geven van toestemming voor kappen om redenen van veiligheid of op basis van de plantenziektewet (noodkap)

Artikel 45 bestemmingsplan Buitengebied ( CHW 3everzamelplan) en artikel 56 CHW bestemmingsplan Kernen,

Wijkuitvoerder Openbare Ruimte

Medewerker Openbare ruimte (groen en landschap)

Conform beleidsregels

verkopen openhaard hout

b&w

wijkuitvoerders

senior Openbare Ruimte

 

beslissen op aanvragen afstoten openbaar groen

b&w

eenheidsmanager Openbare Ruimte

senior Openbare Ruimte

(beleids)medewerker Openbare Ruimte (groen en landschap)

Conform groenstructuurplan. (Uitzonderingen blijven voorbehouden aan eenheidsmanager)

beslissen op aanvragen om (ver)huur en in gebruik geven van openbaar groen

b&w

eenheidsmanager Openbare Ruimte

senior Openbare ruimte

(beleids)medewerker Openbare Ruimte (groen en landschap)

Conform groenstructuurplan.

(Uitzonderingen blijven voorbehouden aan eenheidsmanager)

vaststellen van een gladheidsbestrijdingsplan

b&w

eenheidsmanager Openbare Ruimte

directie

 

het bepalen van de locaties van de displays

b&w

art. 4:19 en 2:5 Apv en art. 3 overeenkomst plaatsing, onderhoud en exploitatie displays

wijkuitvoerders

eenheidsmanager Openbare Ruimte of senior openbare ruimte

 

het vastleggen en wijzigen van de Wegenlegger

raad (zie delegatiebesluit GS d.d. nov. 1994).

art.35 Wegenwet

b&w

 

 

toepassen van wegsleepverordening t.b.v. wekelijkse warenmarkt

b&w

art. 170 Wegenverkeerswet

marktmeester

wijkuitvoerders

In overleg met politie.

Civiel

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verlenen toestemming tot het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond in nieuwe bestemmingsplannen

b&w

senior Openbare ruimte

eenheidsmanager openbare ruimte

Aandacht voor de rol van heffings ambtenaar i.v.m leges vanuit telecomwet.

aanschrijven omwonenden bij werkzaamheden in uitvoering

b&w

senior Openbare ruimte

eenheidsmanager openbare ruimte

 

vertegenwoordiging van de gemeente bij grensaanwijzingen door het kadaster

b&w

beleidsondersteunend medewerker Openbare Ruimte (NW&V)

medewerker gegevens beheer en GEO informatie openbare ruimte

 

aanschrijven omwonenden bij werk-zaamheden in uitvoering (kleine pro-jecten op wijkniveau)

b&w

wijkuitvoerders

 

 

Hemelwater

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om subsidies voor het afkoppelen van hemelwater

b&w

art. 6 Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

beleidsmedewerker water

eenheidsmanager  Ruimtelijke Ontwikkeling

Binnen het beschikbaar gestelde subsidiebudget/-subsidieplafond

Wet BAG

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10 lid 1, sub b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (wet BAG)

b&w

art. 2 wet BAG

medewerker Openbare Ruimte (controleur Leefomgeving)

 

Geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten zijn opgenomen

b&w

art. 2 wet BAG

medewerker Openbare Ruimte (controleur Leefomgeving)

 

Geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

VI EENHEID BEDRIJFSVOERING

Financieel beheer

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

aangifte omzetbelasting

b&w

medewerker Bedrijfsvoering (team financiën)

Teamleider financiën

 

het opnemen van kasmiddelen, hetzij in de rekening-courant, hetzij in de vorm van kas- of callgeldleningen

b&w

adviseur financieel beheer

Teamleider financiën

Conform instructie.

uitzetten van gelden (belegging overschot)

b&w

Adviseur financieel beheer

Teamleider financiën

Conform instructie.

het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen voor alle in beheer zijnde gebouwen en andere accommodaties met inventaris en apparatuur alsmede van voertuigen en voorwerpen en het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen

b&w

Teamleider financiën

medewerker Bedrijfsvoering (belastingen en verzekeringen)

 

het aansprakelijk stellen ter zake van beschadiging van gemeente-eigendommen en mededeling aangaande verschuldigd schadevergoedingsbedrag en wijze van betaling daarvan

b&w

Teamleider financiën

medewerker Bedrijfsvoering (belastingen en verzekeringen)

 

het verstrekken van informatie aan derden (toezichthouder en CBS)

b&w

art. 8 Wet Fido

medewerker Bedrijfsvoering (team financiën)

adviseur financieel beheer

 

Belastingen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van gemeentelijke belastingen

b&w

art. 255, lid 5 Gemeentewet

invorderings-ambtenaar

 

Submandaat is niet toegestaan.

Het indienen van een bezwaarschrift tegen aanslagen gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen die zijn opgelegd door het GBLT

bevoegd gezag

Teamleider financiën

Eenheidsmanager Bedrijfsvoering

 

Personele aangelegenheden

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

plaatsen advertenties bij vacatures intern/extern

b&w

team HR

 

 

brieven ontvangstbevestiging

b&w

medewerkers HR

 

 

uitnodiging voor sollicitatiegesprek (1e en 2e ronde)

b&w

medewerkers HR

 

 

afschrijven sollicitanten/mededeling in portefeuille

b&w

medewerkers HR

 

 

regelen geneeskundig onderzoek

b&w

art. 2:3 CAR

medewerkers HR

 

 

waarnemingsvergoeding

b&w

art. 3:1:2 UWO

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

uitvoering regeling Toelage Onregelmatige Dienst

b&w

art. 3:3 CAR

eenheidsmanagers,  wijkuitvoerders

directie

 

vaststelling uitbetaling gratificaties bij jubilea

b&w

art. 3:5:1 UWO

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

uitvoering regelingen t.b.v. bedrijfsvereniging en ABP/loyalis/Belasting-dienst/UWO

b&w

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

ondertekenen beslissing verzoeken om wijziging werktijd

b&w

art. 2:7 CAR

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

 

 

beslissen op verzoeken regeling deeltijdontslag

b&w

art. 2:7 CAR

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

directie

Aanvragen eerst bespreken in MT voor besluit.

verlof i.v.m. vakbondsactiviteiten

b&w

art. 6:4:2 UWO

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

beslissen toekenning ouderschapsverlof

b&w

art. 6:5:2, 6:5:4, 6:5:5 & 6:5:7 UWO

eenheidsmanager en aangewezen strategisch adviseur V&S

 

 

uitvoering regeling verlof zwangerschap/bevalling

b&w

art. 7:11 CAR

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

uitvoering regeling overlijdensuitkering

b&w

art. 8:16:2 UWO

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

uitvoeren adoptieverlof

b&w

art. 6:5A CAR

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

beslissen op verplaatsingskosten

b&w

art. 18:1:1 e.v. UWO

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

beslissen op vergoedingsregeling niet-verhuis-plichtige ambtenaren

b&w

art. 18:1:8 UWO

directie

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

te beslissen over doorbetaling van het salaris bij ziekte

b&w

art. 7:3 CAR

directie

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

aannemen stagiaires

b&w

team HR

 

Conform regeling stagiaires.

afgifte van inkomensverklaringen en verklaringen van dienstverband

b&w

medewerkers HR

 

 

opstellen van aanvragen t.b.v. keuzepensioen, Ouderdomspensioen en Arbeidsongeschiktheid

b&w

art. 5a:7 CAR

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

beslissen op verzoeken over het toekennen van schadevergoeding wegens schade aan kleding e.d.

b&w

art. 15.1.23, lid 1 UWO

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

verlenen van een toelage bedrijfshulpverlening

b&w

art. 23 Bezoldigingsverordening

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

adviseur Bedrijfsvoering (team HR)

 

voorstel doen voor het verstrekken van (kerst)gratificaties

b&w

art. 12 en 13 Bezoldigingsverordening

medewerker HR

 

 

verstrekken van (kerst)gratificaties

b&w

art. 12 en 13 Bezoldigingsverordening

directie, eenheidsmanagers

 

Bespreken in MT en ter informatie naar B&W

Servicedesk

Algemeen

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

doen van aanschaffingen van  kantoorbenodigdheden, meubilair, representatie artikelen en restauratievoorzieningen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

budgetbeheerder 

medewerker Bedrijfsvoering (servicedesk)

Met inachtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Dalfsen

het doen van bestellingen en het onderhoud van apparatuur t.b.v. keuken(s) en kantine

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

budgetbeheerder

medewerker Bedrijfsvoering (servicedesk)

Met inachtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Dalfsen

opstellen planning voor de exposities in de Foyer

b&w

art. 160 lid 1 sub b Gemeentewet

medewerker Bedrijfsvoering (Servicedesk)

 

 

Geo-informatie

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

b&w

art. 6 Wkpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers 

b&w

art. 7 lid 1 Wkpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

b&w

art. 7 lid 1 en 8 lid 1 Wkpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

b&w

art. 7 lid 2 Wkpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

b&w

art. 8 lid 1d Wkpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het verstrekken van een bewijs van inschrijving

b&w

art. 9 lid 1 Wkpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

b&w

art. 9 lid 1 Wkpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

b&w

art. 9 lid 1 Wkpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

b&w

art. 9 lid 1c Wkpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

b&w

art. 11 Wkpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

b&w

art. 10 Wkpb

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

Huisnummering

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

toekennen, wijzigen en intrekken  van een nummer aan een object of een te onderscheiden deel daarvan

b&w

art. 3 Verordening naamgeving en nummering gemeente Dalfsen

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering  (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet BAG, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het ingevolge artikel 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet BAG

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de wet BAG

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

opmaken proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub b wet BAG

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

opmaken schriftelijke verklaring strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

b&w

art. 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie )

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door levering van de gegevens, zoals bedoeld in de artikelen 7, tweede en derde lid, en 8 aan de Dienst

b&w

art. 10 en 11 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het zorgdragen voor afstemming met andere bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

b&w

art. 10 en 12 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het zorgdragen dat bij het leveren van een geografisch gegeven, zoals bedoeld in artikel 11, het geografisch gegeven voldoet aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de catalogus

b&w

art. 10 en 13 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus worden gesteld

b&w

art. 10 en 14 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het leveren van geografische gegevens via de elektronische weg, zoals bedoeld in artikel 15 van de Wet BGT

b&w

art. 10 en 15 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het opvolgen van een aanwijzing welke in het belang van een goede registratie geboden is door de Minister, zoals bedoeld in artikel 16 van de Wet BGT

b&w

art. 10 en 16 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 25 en 26 van de Wet BGT, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in artikel 27 en 28 van de Wet BGT

b&w

art. 10, 25, 26, 27 en 28 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)

adviseur

Bedrijfsvoering (geo-informatie)

 

het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de voor de Wet BGT geldende verplichtingen en de rapportage daarvan aan de Minister zoals bedoeld in artikel 30 van de Wet BGT

b&w

art. 10 en 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

adviseur Bedrijfsvoering (geo-informatie)

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

Jaarlijks wordt rapportage c.q. zelfevaluatie voorgelegd aan b&w.

Koninklijke onderscheiding

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

 Voorwaarden 

alle van de burgemeester uitgaande bescheiden die vooruitlopen op een voordracht voor een Koninklijke onderscheiding

burgemeester

art. 9 Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau

medewerker bestuurs- & managementondersteuning

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

 

aanvragen om inlichtingen uit het strafregister en het politieregister voor aanvraag Koninklijke onderscheiding

burgemeester

art. 1 Besluit inlichtingen strafregisters en art. 7 Besluit inlichtingen justitiële documentatie

eenheidsmanager Bedrijfsvoering, medewerker bestuurs- & managementondersteuning

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

 

Algemene plaatselijke verordening

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Beslissen tot structureel gebruik van het gemeentewapen door personen, verenigingen, organisaties en instellingen

b&w

art. 5:70 Apv

communicatieadviseur

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

 

Flora- en faunawet

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke  vindplaats

Naar

Bij afwezigheid 

Voorwaarden

het aangaan van overeenkomsten  met de Wildbeheereenheden  en de Jagersvereniging Nieuwleusen voor de (ver)huur van het genot van de jacht

b&w/burgemeester

art. 34 Flora- en Faunawet

eenheidsmanager  Bedrijfsvoering

directie

 

Heffingsambtenaar

Omschrijving

Bevoegdheid Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 14 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning

directie

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 5 van artikel 2 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening 

directie + coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving 

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie + coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstukken 1 tot en met 6 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 5 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 6 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 9 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges voor bemiddeling kalligraferen en het in behandeling nemen van een aanvraag voor het luiden van de klokken als bedoeld in hoofdstuk 15 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

art. 231 lid2 sub c Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden als bedoeld in artikel 2 van hoofdstuk 3 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

art. 231 lid2 sub c Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

eenheidsmanager Openbare Ruimte

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

 

het verstrekken van gegevens aan belanghebbende op basis van de Wet WOZ

heffingsambtenaar

art. 40 Wet WOZ

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

 

het verschuldigde bedrag van de Lijkbezorgingsrechten vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in de verordening Lijkbezorgingsrechten.

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

 

het verschuldigde bedrag van de Precariobelasting vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en te innen als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 van de tarieventabel behorende bij de verordening Precariobelasting.

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 2.3.10 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

medewerker KCC backoffice (publiekszaken)

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 11 en 12 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 1, 2 en 3 van titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 4 van titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 15.1 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

eenheidsmanager Publieksdienstverlening

directie

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

 

het toepassen van art. 63 Alg. wet inzake rijksbelastingen (tegemoet komen aan onbillijkheden van overwegende aard)

b&w

art. 63 Alg. wet inzake rijksbelastingen jo. art. 231 Gemeentewet

heffingsambtenaar

eenheidsmanager bedrijfsvoering

submandaat is niet toegestaan.

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in artikel 1 tot en met 4 van hoofdstuk 14 van titel 1 van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

(Beleids) medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 13 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

eenheidsmanager Openbare Ruimte

directie

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 8 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 10 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

allround medewerker Bedrijfsvoering (documentatie en informatie)

eenheidsmanager Bedrijfsvoering

ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

 

Artikel 2

Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017b.

Artikel 3

Na inwerkingtreding van dit mandaatstatuut, het ‘Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017a, respectievelijk vastgesteld op 23 mei 2017 in te trekken.

Artikel 4

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus besloten te Dalfsen, 19 september 2017

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de loco-,

N.L.Agricola

de ,

drs. J.H.J.Berends

Loco- van Dalfsen,

N.L.Agricola

De heffingsambtenaar van gemeente Dalfsen,

W.G.L.M.Kersten

Bijlage 1: algemene voorwaarden voor het uitoefenen van mandaat

Artikel 1

 • 1.

  Bij de uitoefening van de in dit besluit opgenomen bevoegdheden, dienen de eventueel gestelde voorwaarden in acht te worden genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks- en provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen. Ten aanzien van bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt bovendien dat hierin in de begroting moet zijn voorzien.

 • 3.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit overlegt de gemandateerde vooraf met eventueel betrokken andere eenheden.

 • 4.

  Voor de in dit besluit opgenomen bevoegdheden geldt de volledige afhandeling van zaken, dus zowel het positief als het negatief beslissen op een aanvraag.

Artikel 2

 • 1.

  Besluiten die worden voorbereid door de medewerker die bij afwezigheid van de directie bevoegd is het besluit te ondertekenen, wordt bij afwezigheid van de directie ondertekend door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Besluiten die worden voorbereid door de medewerker die bij afwezigheid van de eenheidsmanager bevoegd is het besluit te ondertekenen, worden bij afwezigheid van de eenheidsmanager ondertekend door de directeur van de betreffende eenheid.

Artikel 3

De bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden door de functionarissen, verder te noemen gemandateerden, uitgeoefend namens het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 4

 • 1.

  Indien bij een namens burgemeester en wethouders te nemen besluit het beleid van het college in het geding zou kunnen komen, legt de gemandateerde de zaak vooraf aan de betrokken portefeuillehouder voor. Indien deze dat nodig acht, wordt de zaak ter verdere besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt in elk geval geacht het beleid van burgemeester en wethouders bij een te nemen besluit in het geding te zijn en wordt het te nemen besluit aan het college voorgelegd:

  • a.

   indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid;

  • b.

   indien er op voorhand rekening mee gehouden moet worden dat de betrokken portefeuillehouder en/of het college op zijn of haar verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   voor wat betreft personele aangelegenheden, indien er rekening mee gehouden moet worden dat de ambtenaar die het betreft, van zijn of haar bevoegdheden op grond van het bepaalde in het CAR/UWO om zijn of haar belangen rechtstreeks bij het tot aanstelling bevoegde gezag te bepleiten gebruik zal maken;

  • d.

   indien uit het te nemen besluit niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid – met uitzondering van de slotzin van het eerste lid – is van overeenkomstige toepassing op namens burgemeester en wethouders te nemen besluiten.

Artikel 5

 • 1.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens burgemeester en wethouders als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

 • 2.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens de burgemeester als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens de burgemeester van Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

 • 3.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens de heffingsambtenaar als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens de heffingsambtenaar van de gemeente Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

 • 4.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens de invorderingsambtenaar als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens de invorderingsambtenaar van de gemeente Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

Artikel 6

Behoudens in zaken met een routinematig karakter geldt ondertekeningsmandaat niet ten aanzien van stukken gericht aan de Kroon, Minister, Staatssecretaris, Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten.

Artikel 7

Mandaat is niet van toepassing op de beslissingen op een bezwaar- of beroepschrift.

Artikel 8

 • 1.

  Als eerst zijn gemandateerd de genoemden onder het kopje ‘naar’ in dit mandaatstatuut. Bij afwezigheid van de gemandateerden onder ’naar’ zijn de gemandateerden onder het kopje ‘bij afwezigheid’ gemandateerd.

 • 2.

  Indien en voor zover in deze voorwaarden niet anders is aangegeven, zijn de gemandateerden onder goedkeuring van de directeur van de betreffende afdeling, bevoegd functionarissen binnen hun eenheid te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de hen bij dit besluit gegeven bevoegdheden (submandaat). De gemandateerden plegen daarbij vooraf overleg met de directeur van de betreffende afdeling.

 • 3.

  Ingeval de uitoefening van (sub)mandaat als bedoeld in het eerste lid, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

  • b.

   c.q.

  • c.

   Namens de burgemeester van Dalfsen,

  • d.

   <handtekening sub-gemandateerde>

  • e.

   <naam sub-gemandateerde>

  • f.

   <functieaanduiding sub-gemandateerde>

Artikel 9

Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten over welke gemandateerde zaken verslag moet worden gedaan en de frequentie hiervan.

Artikel 10

Bij projectmatig werken wordt bij het vaststellen van het projectplan ook een besluit genomen over mandatering van bevoegdheden aan de projectleider wanneer de projectleider uit de lijn wordt gehaald. Deze bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor het project worden in het projectplan beschreven.

 • 1.

  De verleende mandaten vervallen automatisch bij het einde van het project