Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Dalfsen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Dalfsen 2017
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Dalfsen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Archiefwet 1995, art. 31
 2. Archiefwet 1995, art. 32, derde lid
 3. Archiefbesluit 1995, art. 3a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-201722-12-2018Nieuwe regeling

18-07-2017

gmb-2017-169785

B&W17-02600

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Dalfsen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

besluit:

 • I.

  als gemeentearchivaris te benoemen: gemeentesecretaris-alg. directeur J.H.J. Berends;

 • II.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle

 • III.
  • a.

   een Strategisch informatieoverleg in te stellen waarin zitting hebben: A. Goeree, H.J. van der Woude, H.de Graaf, H.J. Karchoud en J.H.J. Berends

  • b.

   als onafhankelijke deskundige, op voordracht van de onder a genoemde personen, in het Strategisch informatieoverleg te benoemen: J. Volkerink, concerncontrolleren

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt op 4 oktober 2017 en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Dalfsen 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de

burgemeester

drs. H.C.P.Noten

de

gemeentesecretaris

drs. J.H.J.Berends

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente naam, digitaal adres / postadres. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank naam, digitaal adres / postadres verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.

Toelichting

In artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen bij burgemeester en wethouders (zorgdrager) gelegd.

Dit besluit betreft een aantal besluiten die burgemeester en wethouders moeten nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.

Onderdeel I betreft de benoeming van de gemeentearchivaris overeenkomstig artikel 32, derde lid, van de Archiefwet. In het eerste lid van artikel 32 van de Archiefwet is bepaald dat de gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek of zo geen zodanige archivaris mocht zijn benoemd, door de gemeentesecretaris. Burgemeester en wethouders zijn eveneens bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van voldoende deskundig personeel (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet).

Onderdeel II betreft een uitwerking van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om een gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 31 van de Archiefwet).

Onderdeel III betreft het instellen van een Strategisch informatieoverleg (SIO). Het begrip SIO is geïntroduceerd in de toelichting op het in 2012 gewijzigde Archiefbesluit 1995 (hierna: Archiefbesluit). Met het SIO wordt in elk overheidsorgaan een structureel overleg gecreëerd. In dit overleg worden vraagstukken belegd over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding. In het SIO vindt de ketengerichte belangenafweging in de informatiehuishouding plaats. Hierdoor wordt in samenhang het beheer van informatie georganiseerd. Daarnaast heeft een SIO bij besluiten omtrent vervreemding en selectielijsten een wettelijk verplichte functie.

In artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit wordt voorgeschreven dat de belangen van het bestuur en de burger alsmede historische en culturele belangen bij vervanging, selectielijsten en vervreemding moeten worden afgewogen. De verantwoordelijke voor de informatiehuishouding vertegenwoordigt het belang van het bestuur; de archivaris historie en cultuur. De onafhankelijke deskundige heeft in het bijzonder de positie van de burger als uitgangspunt. Hiertoe dient het SIO een voordracht te doen (artikel 3a, eerste lid, van het Archiefbesluit). Het Archiefbesluit stelt eisen om de deskundigheid en onafhankelijkheid van deze functionaris te borgen (artikel 3a, tweede lid).