Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Subsidieregeling extra aanpak zwerfafval

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling extra aanpak zwerfafval
CiteertitelSubsidieregeling aanpak zwerfafval
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dalfsen/CVDR285896/CVDR285896_2.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-201807-07-2015Nieuwe regeling

07-07-2015

gmb-2018-45907

B&W15-01357

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling extra aanpak zwerfafval

Subsidieregeling extra aanpak zwerfafval

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon, stichting, vereniging of bedrijf uit de gemeente Dalfsen;

 • b.

  het aanvraagformulier: een door het college vastgesteld formulier dat gebruikt wordt voor het aanvragen van een subsidie aanpak zwerfafval;

 • c.

  beschikking subsidie aanpak zwerfafval: de beslissing van het college van Dalfsen op de aanvraag om verlening van de subsidie aanpak zwerfafval;

 • d.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 • e.

  zwerfafval: Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn, bijvoorbeeld op straat, in de berm, op het strand of in natuurparken. Het is gewoonlijk afval dat daar door menselijk handelen (bewust of onbewust), door nalatigheid, of door natuurkrachten (zoals water en wind) terechtgekomen is.

  Zwerfafval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties, bijvoorbeeld blikjes, flesjes, wikkels of patatbakjes. Dit wordt ook wel grof zwerfafval genoemd. Ook sigarettenpeuken en kauwgom worden vaak op straat, in parken of langs de weg achtergelaten en vormen het belangrijkste onderdeel van de categorie fijn zwerfafval. Een derde categorie zwerfafval bestaat uit grofvuil; groot en/of zwaar weggeworpen afval.

Artikel 2 Doelstelling

Het stimuleren van het verminderen en voorkomen van zwerfafval.

 

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op het verminderen en voorkomen van zwerfafval in de gemeente Dalfsen. De acties moeten voldoen aan de eisen van www.nederlandschoon.nl.

 

Artikel 4 Budget

Het college stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de Subsidieregeling aanpak zwerfafval. Voor 2015 en 2016 is jaarlijks €4.500,- beschikbaar. Dit bedrag wordt onderverdeeld in acties door scholen en verenigingen (€1.500,-), inwoners (€1.500,-) en bedrijven (€1.500,-).

 

Artikel 5 Subsidie Duurzame Nieuwbouw

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een subsidie voor aanpak zwerfafval toe te kennen.

 

Artikel 6 Subsidies

Jaarlijks is €4.500,- beschikbaar. Dit bedrag wordt onderverdeeld in acties door scholen en verenigingen (€1.500,-), inwoners (€1.500,-) en bedrijven (€1.500,-).

 

Artikel 7 De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op het door de gemeente beschikbaar gestelde formulier ‘Aanvraag subsidie aanpak zwerfafval’.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a.

   Een korte beschrijving van de werkzaamheden (wie, wat, waar, wanneer);

  • b.

   Een specificatie van de te verwachten kosten.

Artikel 8 Afhandelen aanvraag

Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen vijf werkdagen.

 • 1.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van twee weken te completeren.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 3.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van datum van ontvangst af.

 • 4.

  Het college neemt binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 5.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 6.

  De aanvrager ontvangt bij een positief besluit van het college een voorlopige toekenning, welke omgezet wordt in een definitieve toekenning na het verlenen van de omgevingsvergunning.

 • 7.

  De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht over het al dan niet honoreren van zijn of haar aanvraag.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de tijdsinspanning en/of omvang van de zwerfvuilwerkzaamheden niet in verhouding staan met de omvang van het subsidiebedrag;

 • c.

  de werkzaamheden een minimaal effect hebben op het voorkomen en verminderen van zwerfafval;

 • d.

  het subsidiebedrag gebruikt wordt voor commerciële doeleinden.

 • e.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen, dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

Artikel 10 Toekenning

De toekenning van de subsidie vindt plaats na aanlevering van een korte verslag en een gespecificeerde factuur.

 

Artikel 11 Communicatie en controle uitvoering

Het college kan opdracht geven de actie extra media-aandacht te geven (zoals een persbericht en foto’s). De aanvrager moet hieraan kosteloos meewerken. Het college kan opdracht geven om steekproefsgewijs de activiteiten te controleren tijdens de uitvoering.

 

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 13 Mandaat

Het college mandateert de hun toekomende bevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Artikel 14 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 15 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Aanpak Zwerfafval” en treedt in werking met ingang van 7 juli 2015.

 

Aldus vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Dalfsen op 7 juli 2015.