Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Havenreglement Passantenhaven Dalfsen 2018 e.v.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHavenreglement Passantenhaven Dalfsen 2018 e.v.
CiteertitelHavenreglement Passantenhaven Dalfsen 2018 e.v.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

betreft een privaatrechtelijke regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201815-06-2018Nieuwe regeling

12-06-2018

gmb-2018-128138

B&W18-03133

Tekst van de regeling

Intitulé

Havenreglement Passantenhaven Dalfsen 2018 e.v.

Havenreglement Passantenhaven Dalfsen 2018 e.v.

 • Het innemen van een ligplaats is mogelijk van 1 april tot 1 oktober.

 • Ligplaatsen kunnen worden ingenomen in de haven en aan de kade.

 • Voor het innemen van een ligplaats is liggeld verschuldigd. Dit liggeld wordt geheven op basis van een, door het gemeentebestuur, vastgestelde tarievenlijst. Deze tarievenlijst maakt als bijlage onderdeel uit van het havenreglement. De vermelde tarieven zijn inclusief BTW, elektra en water maar exclusief toeristenbelasting. Er wordt uitgegaan van tenminste 5 meter bootlengte.

 

Seizoenplaatsen

 • Seizoenplaatsen zijn op aanvraag en onder voorwaarden (zeer beperkt) beschikbaar, voor ingezetenen van de gemeente Dalfsen. De toewijzing van een seizoenplaats is voor één seizoen, dat loopt van 1april tot 1oktober ieder jaar. Het innemen van een seizoenplaats is alleen mogelijk op een door de havenmeester aangewezen plek in de haven of aan de kade.

 

Aanmelden voor een seizoenplaats

 • Seizoenplaatsen worden door loting toegewezen indien het aantal aanvragen het aantal beschikbare seizoenplaatsen in de haven overschrijdt. Om in aanmerking te komen voor een seizoenplaats moeten belangstellenden zich in de periode tussen 2 januari en 15 maart van ieder jaar melden bij de Servicedesk van de gemeente Dalfsen via servicedesk@dalfsen.nl.

Toegekende seizoenplaatsen voor kleine (vissers) bootjes (max 5 meter) gelden voor de oostzijde (achterste gedeelte) van de kade en in de haven tussen de aanlegsteigers 20 en 21. De plek wordt aangewezen door havenmeester.

 

Sticker

 • Boten die een seizoenplaats toegewezen hebben gekregen moeten zijn voorzien van een seizoensticker. De sticker moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de walzijde. De sticker wordt na betaling van de havengelden door de havenmeester verstrekt.

 • Bootjes die niet voorzien zijn van een seizoensticker en/of waarvan de eigenaar niet te achterhalen is worden verwijderd en de kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de rechtmatige eigenaar voordat er sprake is van teruggave. Indien zich binnen dertien weken na verwijdering geen rechtmatige eigenaar meldt, zal het bootje worden verkocht, weggegeven of vernietigd. Als de rechtmatige eigenaar wel bekend is zal deze eerst in de gelegenheid worden gesteld om het bootje zelf te verwijderen of alsnog van een seizoensticker te voorzien.

 • Boten die in slechte staat van onderhoud zijn (bijv. kapotte dekzeilen, volgelopen met water of sterk vervuild) worden verwijderd en de kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de rechtmatige eigenaar voordat er sprake is van teruggave. Indien na verwijdering de kosten niet binnen dertien weken worden betaald of zich geen rechtmatige eigenaar meldt, zal het bootje worden verkocht, weggegeven of vernietigd.

 • Het liggeld voor passanten wordt geïnd door de havenmeester of een door hem aangewezen persoon.

 • Op het terrein nabij de haven zijn elektra, douche- en wasgelegenheid en toiletten aanwezig. Het tarief voor gebruik is verwerkt in het tarief voor liggeld voor passanten.

 • Afval dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd.

 • Aanwijzingen van de havenmeester of een door hem aangewezen persoon dient u op te volgen.

 • Het is verboden overlast of hinder te veroorzaken. Na 22.00 uur dient het rustig te zijn.

 • Ligplaatsinname geschiedt volledig op eigen risico. De gemeente Dalfsen sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor schade die u door gebruik van de haven of kade mocht lijden.

 • Aan de oostzijde van de brug, is aan de kade een ligplaats gereserveerd voor boten die wachten op een brugopening. Hier mag niet permanent een ligplaats worden ingenomen.

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 12 juni 2018.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends

BIJLAGE TARIEVENLIJST HAVEN EN KADE

 

Tarief voor passanten op A locatie(s) = passantenhaven

 • Voor het innemen van een ligplaats wordt liggeld geheven van € 1,25 (incl. BTW) per strekkende meter bootlengte per nacht (dit is incl. elektra, water, douches en wifi) daarbij wordt uitgegaan van minimaal 5 meter bootlengte.

 • Elke 3e nacht gratis! Met uitzondering van de verschuldigde toeristenbelasting

 

Tarief voor een seizoen ligplaats van april t/m 1 oktober op een A locatie = passantenhaven (indien beschikbaar) bedraagt € 70,- m1 inclusief BTW

Tarief voor passanten op B locatie(s) = kade

 • Voor het innemen van een ligplaats wordt liggeld geheven van € 1,00 (incl. BTW) per strekkende meter bootlengte per nacht (dit is incl. gebruik van douches), daarbij wordt uitgegaan van minimaal 5 meter bootlengte.

 • Elke 3e nacht gratis! Met uitzondering van toeristenbelasting

 

Tarief voor een seizoen ligplaats van april t/m 1 oktober op een B locatie = kade (indien beschikbaar) bedraagt € 35,- m1. Inclusief BTW

Tarief voor kleine (vissers)bootjes bedraagt voor;

 • Bootjes tot en met een lengte van 3.50 meter. € 50,00. Inclusief BTW

 • Bootjes langer dan 3.50 meter maar tot 5 meter € 80,00 Inclusief BTW

 

Opm. De kosten kunnen worden voldaan door het aanschaffen van een seizoensticker bij de gemeente.

Voor overige info zie het havenreglement.