Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels projectsubsidie Duurzame Lokale Kracht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels projectsubsidie Duurzame Lokale Kracht
CiteertitelBeleidsregels subsidie Lokale kracht Duurzaamheid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dalfsen/CVDR285896/CVDR285896_2.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-201801-06-201801-06-2021Nieuwe regeling

24-07-2018

gmb-2018-173023

b&w18-03079

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels projectsubsidie Duurzame Lokale Kracht

Inleiding

 

Onze missie staat in het Beleidsplan Duurzaamheid en luidt ‘Dalfsen nu en in de toekomst leefbaar’.

Onze ambities zijn een duurzame energiebalans en koploperschap.

Eén van de verbeterdoelen is duurzame Lokale Kracht. Iedere woonkern heeft een actieve duurzame vereniging, stichting of coöperatie. Samen met deze groepen (de Duurzame Dorpen) gaan wij aan de slag om de duurzame ambities te halen.

Hiervoor stelt de gemeente een projectsubsidie ter beschikking. De subsidie kan worden ingezet als voldaan wordt aan de onderstaande beleidsregels. De regels zijn afgestemd met de Duurzame Dorpen.

 

Beleidsregels

 

 • 1.

  De volgende Duurzame Dorpen kunnen subsidie aanvragen: Nieuwleusen: Coöperatie Nieuwleusen Synergie, Oudleusen: Stichting Duurzaam Oudleusen, Dalfsen: Vereniging Groen Gebogen, Lemelerveld: Coöperatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld, Hoonhorst: Stichting Duurzaam Hoonhorst 2050. De Duurzame Dorpen mogen ook samenwerkingsverbanden aangaan met elkaar en met andere groepen met duurzame plannen, mits deze voldoen aan deze beleidsregels. Wanneer gedurende de looptijd van deze subsidie een nieuwe duurzame vereniging, stichting of coöperatie wordt opgericht (bijvoorbeeld in Hessum of Ankum) komen zij ook in aanmerking.

 • 2.

  De projecten moeten passen bij de doelen uit de kadernota Duurzaamheid 2017 – 2025.

 • 3.

  De projecten hebben geen commercieel karakter en hebben een openbaar karakter.

 • 4.

  Bij ieder project is aandacht voor kennisdeling en educatie.

 • 5.

  Elke aanvraag is vooraf door de Duurzame Dorpen onderling afgestemd. Tijdens het periodieke overleg tussen de Duurzame Dorpen en gemeente geeft de gemeente een financieel overzicht.

 • 6.

  Het subsidieplafond is €300.000 en is tot 1 juni 2021 beschikbaar. Voor 2018 en 2021 is €50.000 gereserveerd. Voor 2019 en 2020 is €100.000 gereserveerd.

 • 7.

  Bij grote projecten worden nadere financiële afspraken gemaakt over de uitbetaling per kalenderjaar.

 • 8.

  Voor ieder project moet vooraf een plan worden ingediend en achteraf een verantwoording afgegeven. Een eenmalig jaarplan en jaarverslag met alle projecten is ook mogelijk. Ieder plan bevat minimaal een toelichting van het milieurendement, een globale planning, een kostenspecificatie en een verwijzing waarmee het plan is gekoppeld aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

 • 9.

  Elk Duurzaam Dorp krijgt een jaarlijkse vaste vergoeding van €2.000 voor algemene facilitaire kosten. Hierover hoeft geen projectaanvraag te worden ingediend. Verantwoording van de besteding van deze kosten vindt plaats via het jaarverslag. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de totale subsidie.

 • 10.

  Het College mandateert de portefeuillehouder voor de toekenning van iedere projectsubsidie. De portefeuillehouder informeert periodiek het college over de voortgang. Aanvragen groter dan €10.000 worden voorafgaand aan de toekenning met het college besproken.

 • 11.

  De beleidsmedewerkers Duurzaamheid zijn het eerste aanspreekpunt voor de Duurzame Dorpen. Jaarlijks worden de beleidsregels en samenwerking met de Duurzame Dorpen geëvalueerd. Jaarlijks ontvangen college en raad een voortgangsverslag van de uitgevoerde en geplande projecten.

 • 12.

  Daar waar deze beleidsregels niet in voorzien, is de gemeentelijke algemene subsidieverordening 2013 van toepassing.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in zijn vergadering van 24 juli 2018.

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends