Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels Initiatieven uit de samenleving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Initiatieven uit de samenleving
CiteertitelBeleidsregels Initiatieven uit de samenleving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenteraad heeft op 25 mei 2020 de "Beleidsregels Maatschappelijke duurzaamheid" ingetrokken (RIS 1077)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dalfsen/285896/CVDR285896_2.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-202001-07-2020Nieuwe regeling

14-04-2020

gmb-2020-135974

Z/20/614180
01-07-20201e wijziging

30-06-2020

gmb-2020-168510

Z/20/614180

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Initiatieven uit de samenleving

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van de eenheid Maatschappelijke ondersteuning d.d. 05-02-2020, nummer 20-362840 in Join;

 

overwegende dat de Beleidsregels Initiatieven uit de samenleving voor inwoners duidelijkheid biedt over subsidies voor initiatieven van inwoners;

 

gelet op de algemene subsidieverordening 2013;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen “Beleidsregels Initiatieven uit de samenleving”

Beleidsregels Initiatieven uit de Samenleving

Doelstelling

Met de subsidieregeling ‘Initiatieven uit de samenleving’ wil de gemeente Dalfsen initiatieven stimuleren die zorgen voor samenwerking, vernieuwing en enthousiasme.

 

Subsidiebasis

Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013 of de dan geldende verordening.

Subsidie kan voor maximaal drie boekjaren worden toegekend. Het totale subsidiebedrag bestaat uit een bedrag van € 50.000, -.

Per subsidieaanvraag is er maximaal € 5.000,- beschikbaar.

 

Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregel Initiatieven uit de Samenleving” en treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 juli 2020.

 

Subsidievorm

Projectsubsidie/activiteitensubsidie

 

Subsidieplafond

De subsidie bestaat uit een bedrag van maximaal € 50.000,- voor 2020 en vanaf 2021 uit een bedrag van maximaal € 50.000,- onder voorbehoud van het Kunst en Cultuurbeleid.

 

Aanvraag

De aanvraag wordt gedaan door het aanleveren van:

 • 1.

  Het aanvraagformulier Initiatieven uit de samenleving

 • 2.

  Een projectplan

 • 3.

  Een begroting

Subsidiecriteria

Basisvoorwaarden waar het project of activiteit aan moet voldoen;

Het project of activiteit moet;

 • 1.

  plaatsvinden binnen de gemeente Dalfsen;

 • 2.

  niet strijdig zijn met het gemeentelijke beleid;

 • 3.

  ingediend door rechtspersonen of georganiseerd in een bepaald verband (bv Plaatselijk Belang);

 • 4.

  bijdragen aan het versterken van de thema’s leefbaarheid, culturele ontwikkeling of ruimtelijke kwaliteit.

 • 5.

  niet gericht zijn op partijpolitiek, religie of levensbeschouwing;

 • 6.

  in de afgelopen vier jaar mag geen subsidie zijn verkregen voor een soortgelijke activiteit door dezelfde persoon of organisatie.

 • 7.

  mag niet gestart zijn voor sluitingsdatum van de aanvraagronde.

Wegingscriteria;

Het project of activiteit;

 • 1.

  draagt bij aan experiment, vernieuwing of ontwikkeling;

 • 2.

  zoekt synergie met bestaande activiteiten;

 • 3.

  draagt bij aan het vergroten van de sociale cohesie binnen een wijk, buurt, of straat;

 • 4.

  heeft aandacht voor speciale doelgroepen, zoals kinderen, jeugdigen, ouderen, mensen met een beperking, LHBTI’ers en statushouders;

 • 5.

  als het bijdraagt aan twee of meer thema’s (leefbaarheid, culturele ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit).

 

Voor de inhoudelijke wegingscriteria kan in totaal 10 punten gegeven worden, per criterium 2 punten. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten minimaal 4 punten toegekend worden. Bij minder dan 4 punten wordt de aanvraag afgewezen.

De aanvragen (voor zover compleet en tijdig ingediend) worden getoetst aan de wegingscriteria. Hiermee worden de aanvragen onderling vergeleken. De aanvragen worden vervolgens op een ranglijst gezet en gehonoreerd op volgorde van hun plaats op de ranglijst, totdat het subsidieplafond is bereikt. De rest wordt afgewezen.

 

Werkwijze

Er zijn twee subsidieronden per jaar. Voor 15 januari en voor 15 augustus moeten aanvragen uiterlijk ingediend zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie voor in datzelfde jaar. Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Een volledige aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier, een projectplan en een begroting.

 

Bereiken subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt bereikt als er in een kalenderjaar op 15 januari, respectievelijk 15 augustus meer aanvragen zijn ingediend die voldoen aan de voorwaarden dan aan budget beschikbaar is. Als het subsidieplafond bereikt is wordt gekeken naar het aantal punten. Degene met het hoogst aantal punten ontvangt een subsidie. Bij een gelijk aantal punten wordt er geloot. Degene die wordt uitgeloot kan de aanvraag bij een nieuwe subsidieronde opnieuw indienen.

 

Afwijzingsgronden

Projecten kunnen worden afgewezen als zij niet voldoen aan de Algemene subsidieverordening van de gemeente Dalfsen, de basisvoorwaarden en de vastgestelde criteria zoals opgenomen in deze beleidsregel. Daarnaast worden projecten afgewezen indien het subsidieplafond is bereikt, zoals beschreven bij ‘Bereiken subsidieplafond’.

 

Wanneer bericht

Als de aanvraag is ingediend voor 15 januari wordt voor 1 maart een besluit genomen en bericht aan de aanvrager of er wel of niet subsidie wordt toegekend. Als de aanvraag is ingediend voor 15 augustus wordt voor 1 oktober een besluit genomen of subsidie wel of niet wordt toegekend.

 

Wie neemt de beslissing

Het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegd om op de subsidieaanvragen te beslissen.

 

Uitbetaling en verantwoording

Als er subsidie wordt toegekend vindt er een voorlopige toekenning (=verleningsbeschikking) plaats en wordt 100% van het bedrag uitgekeerd. Als de verantwoording heeft plaatsgevonden vindt er een definitieve toekenning (beschikking subsidievaststelling) plaats.

 

Hardheidsclausule

In gevallen waarin de algemene subsidie verordening van de gemeente Dalfsen of de beleidsregels niet voorzien of toepassing van deze verordening of beleidsregels leidt tot onbillijkheid of tot situaties waarmee geen aanwijsbaar belang is gediend, kan het college van het bepaalde in deze verordening en/of beleidsregels afwijken.

 

Overgangsbepaling

Aanvragen die ingediend zijn voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels worden nog volgens de beleidsregels van de regelingen Kansenpot, Maatschappelijke Duurzaamheid en Innovatiebudget Kunst en Cultuur afgehandeld.

 

 

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Beleidsregels Initiatieven uit de samenleving’.

 • 2.

  De ‘Beleidsregels Kansenpot’, in werking getreden op 01-01-2019 en Beleidsregel Innovatiebudget kunst en cultuur, in werking getreden op 01-05-2018 en de Beleidsregels Maatschappelijke duurzaamheid, in werking getreden op 01-01-2018, worden bij de inwerkingtreding van deze regeling ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling treedt na publicatie met terugwerkende kracht op 1 juli 2020 in werking.

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 14 april 2020.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,

drs. E. van Lente drs. J.H.J. Berends