Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Mandaatbesluit gemeente Dantumadiel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Dantumadiel 2015
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Dantumadiel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur, burger, veiligheid
Externe bijlageMandaatregister gemeente Dantumadiel 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-201508-05-2018Geen

24-03-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 23360, 31 maart 2015

Stipe-ajs, nummer 15006774
11-02-201401-04-2015Geen

28-01-2014

Kollumer Courant, 19 februari 2014

14000432

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Dantumadiel 2015

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Dantumadiel, ieder voor zoveel het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en de overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften;

 

overwegende dat het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om bevoegdheden tot het nemen van besluiten en de ondertekening van stukken te mandateren, voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen volmacht te verlenen alsmede machtiging te verstrekken voor het verrichten van feitelijke handelingen,

 

B E S L U I T E N:

 

vast te stellen het navolgende:

 

Mandaatbesluit gemeente Dantumadiel 2015

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Bevoegdheden die zijn vermeld in de bij dit besluit behorende lijst worden, met inbegrip van de ondertekening van stukken, gemandateerd aan de personen die werkzaam zijn in de hierbij genoemde functies.

 • 2.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, zoals bedoeld in dit besluit, worden de daarbij in de lijst genoemde bijzondere bepalingen in acht genomen.

 • 3.

  Onder de opgedragen bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.

Artikel 2
 • 1.

  Bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid wordt in acht genomen het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift en/of richtlijn, het door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde algemeen beleid alsmede specifieke instructies en voorwaarden.

 • 2.

  De algemeen directeur is ambtelijk eindverantwoordelijk voor het strategisch concernbeleid en de eenheid van beleid. Daarop betrekking hebbende voorgenomen besluiten worden aan hem voorgelegd.

Artikel 3 Bestuurlijk mandaat

Aan de leden van het college wordt mandaat verleend om, namens en onder verantwoordelijkheid van het college, de bevoegdheden uit te oefenen die zijn vermeld in de bij dit besluit behorende lijst.

Artikel 4

Bij alle positief geredigeerde bevoegdheden, zoals ‘het verlenen van … ‘ geldt dat ook de negatieve bevoegdheid, dus ‘het niet verlenen van … ‘ kan worden uitgeoefend door de gemandateerde, tenzij dit anderszins is aangegeven.

Artikel 5 Beperking mandaat

 • 1.

  Een voorgenomen besluit wordt in ieder geval voorgelegd aan de mandaatgever, indien:

  • ·

   het besluit afwijkt van het algemeen beleid;

  • ·

   het besluit overschrijding van gevoteerde kredieten tot gevolg heeft;

  • ·

   de gemandateerde zulks wenselijk of noodzakelijk acht;

 • 2.

  Mandaat strekt zich niet uit over besluiten:

  • ·

   tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

  • ·

   tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;

  • ·

   tot het beslissen op een beroepschrift;

  • ·

   tot vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.

 • 3.

  Met uitzondering van handelingen van informatieve en/of administratieve aard strekt het mandaat zich voorts in elk geval niet uit over besluiten:

  • ·

   die leiden tot wijziging van gemeentelijk beleid;

  • ·

   op bezwaarschriften;

  • ·

   tot het instellen van bezwaar en beroep en het voeren van rechtsgedingen;

  • ·

   inzake het toekennen van schadevergoeding, kostenverhaalsacties en het treffen van schikkingen;

  • ·

   inzake het erkennen van aansprakelijkheid;

  • ·

   waarbij de functie of persoon van de mandataris direct of indirect enig persoonlijk belang heeft;

  • ·

   waarbij de gemeente zelf begunstigde is.

Artikel 6 Vervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid van een portefeuillehouder wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de bestuurder die overeenkomstig de terzake door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde regeling is aangewezen als zijn vervanger.

 • 2.

  Vervanging van functionarissen aan wie mandaat is verleend vindt plaats conform de in Dantumadiel gebruikelijke procedure voor vervanging.

Artikel 7 Ondertekening

 • 1.

  In geval van bevoegdheden uitgeoefend namens burgemeester en wethouders worden uitgaande stukken in de wij-vorm geredigeerd en als volgt ondertekend:

  “Burgemeester en wethouders van Dantumadiel,

  voor dezen,

  gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde en zijn handtekening en naam.”

 • 2.

  In geval van bevoegdheden uitgeoefend namens de burgemeester worden uitgaande stukken in de ik-vorm geredigeerd en als volgt ondertekend:

  “Burgemeester van Dantumadiel,

  voor deze,

  gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde en zijn handtekening en naam.”

 • 3.

  In het geval dat het mandaat uitsluitend betrekking heeft op ondertekening (ondertekeningsmandaat) worden uitgaande stukken als voornoemd geredigeerd en als volgt ondertekend:

  “Overeenkomstig het door (naam bestuursorgaan) genomen besluit …”

  gevolgd door de functieaanduiding van de tekeningsbevoegde en zijn handtekening en naam.

Artikel 8 Ondertekeningsmandaat

 • 1.

  Uit een krachtens een ondertekeningsmandaat getekend besluit moet blijken dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen.

 • 2.

  Op een ondertekeningsmandaat is het bepaalde in dit statuut van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De gemandateerde dient zich ervan te hebben vergewist dat de te tekenen brief overeenstemt met het collegebesluit.

Artikel 9 Inlichtingen en verantwoording

 • 1.

  De gemandateerde doet periodiek verslag van de besluiten krachtens mandaat genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid verschaft de gemandateerde desgevraagd alle informatie terzake het gebruik van een bevoegdheid.

Artikel 10 Volmacht en machtiging

 • 1.

  De gemandateerde is eveneens ge(vol)machtigd tot het verrichten van de met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke handelingen.

 • 2.

  Op volmacht en machtiging is deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit gemeente Dantumadiel 2015’.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Op dat moment wordt het Mandaatbesluit gemeente Dantumadiel 2014, ingetrokken.

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel,

de secretaris, de burgemeester,

B.T.T. Schat drs. K.S. Heldoorn

De burgemeester van Dantumadiel,

drs. K.S. Heldoorn