Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Beleidsregel scholingsplicht jongeren gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Schiermonnikoog 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel scholingsplicht jongeren gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Schiermonnikoog 2012
CiteertitelBeleidsregel scholingsplicht jongeren gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Schiermonnikoog 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWerk, inkomen, zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht; Art. 7, derde lid, onder a., 13, tweede lid, onder c. en 41, vijfde lid van de Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201301-07-2012Geen

12-03-2013

Kollumer Courant, 3 april 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel scholingsplicht jongeren gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Schiermonnikoog 2012

Burgemeesters en wethouders van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog

 

gelezen het advies van de cliëntenraad van 22 februari 2013;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de artikelen 7, derde lid, onder a., 13, tweede lid, onder c. en 41, vijfde lid van de Wet werk en bijstand;

 

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel scholingsplicht jongeren tot 27 jaar WWB

 

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  gemeente: gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel;

 • c.

  jongere: persoon jonger dan 27 jaar die bijstand aanvraagt;

 • d.

  regulier onderwijs: uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs;

 • e.

  startkwalificatie: een diploma op HAVO-, VWO- of MBO2-niveau;

 • f.

  zoektijd: periode van vier weken, waarin de jongere nog geen aanvraag om bijstand mag indienen, maar waarin hij moet zoeken naar werk en/ of regulier onderwijs;

 • g.

  wet: Wet werk en bijstand.

Artikel 2 Aantoonplicht bij aanvraag

Het College legt jongeren tot 27 jaar de verplichting op om zich maximaal in te spannen om een ‘beroepskwalificatie’ te bemachtigen zolang er recht is op het volgen van onderwijs uit ’s Rijks kas. Indien de jongere deze verplichting niet nakomt, zal dit uitsluiting van de WWB uitkering en de re-integratievoorzieningen van de gemeente hebben op basis van artikel 7 derde lid onder a WWB en artikel 13 tweede lid onder c WWB.

 

Het College legt jongeren tot 27 jaar de verplichting op om zich maximaal in te spannen om een ‘startkwalificatie’ te bemachtigen als er geen volledig recht meer is voor de studieduur uit ’s Rijks kas. De jongere kan vragen om een inkomensvoorziening WWB, tijdens het deel van de studie waar geen recht meer is op vergoeding uit ’s Rijks kas.

Een jongere tot 27 jaar kan voor de duur van maximaal 12 maanden ontheven worden van de verplichting, zoals genoemd in lid 1, artikel 4 uitzonderingen, als er sprake is van dagbehandeling welke conflicterend werkt met de mogelijkheid tot het volgen van regulier onderwijs of als er andere dringende redenen zijn. De jongere moet daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente voor de ontheffing. Het verzoek moet aangevuld worden met schriftelijke verklaringen van eventuele externe partijen.

Artikel 3 Samenloop scholing en bijstand

Een jongere die geen recht heeft op studiefinanciering kan regulier onderwijs volgen met behoud van uitkering, dit ter beoordeling door het college.

Artikel 4 Uitzonderingen

 • 1.

  Het college kan een uitzondering op de scholingsplicht maken, wanneer een jongere aantoont dat hij geen regulier onderwijs kan volgen of wanneer dit in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden. Een uitzondering op de scholingsplicht kan worden gemaakt als de jongere:

  • a.

   al een startkwalificatie heeft én zijn kansen op de arbeidsmarkt door het volgen van verdere opleiding naar verwachting niet meer toenemen;

  • b.

   psychische of fysieke beperkingen heeft waardoor het volgen van (verdere) opleiding niet van hem gevergd kan worden en deze beperkingen zijn aangetoond door middel van een verklaring van bijvoorbeeld een behandelend arts of hulpverlener;

  • c.

   niet de capaciteiten heeft om (verdere) opleiding te volgen, waarbij hij (zo mogelijk) zelf gegevens moet aanleveren waaruit dit blijkt;

  • d.

   wel een opleiding kan en wil gaan volgen maar de eerstvolgende instroommogelijkheid pas over enkele maanden is.

 • 2.

  Een jongere kan voor de duur van maximaal 12 maanden ontheven worden van de verplichting, als er sprake is van dringende redenen die het volgen van regulier onderwijs niet mogelijk maken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2012.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel scholingsplicht jongeren gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Schiermonnikoog 2012.

Algemene toelichting

Algemene toelichting artikel 2

Voor de jongere tot 27 jaar is vanaf 1 januari 2012 een zoektermijn van vier weken ingevoerd. In deze periode moet de jongere alles (aantoonbaar) in het werk stellen om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en zijn/haar mogelijkheden te onderzoeken voor een terugkeer naar het reguliere onderwijs.

Per 1 juli 2012 is de zoektermijn uitgebreid met het feit dat de jongere ook zijn/haar mogelijkheden voor het volgen van regulier door het Rijk bekostigd onderwijs moet onderzoeken.

 

Toelichting artikel 2 eerste en tweede lid

Het College heeft beleidsvrijheid als het gaat om de bepaling of terugkeer naar school voor de jongere wenselijk is. De wetgever hanteert het begrip ‘startkwalificatie’ en bedoelt hiermee een diploma op HAVO, VWO of MBO-2 niveau.

De gemeente vindt dit niet voldoende en hanteert in deze beleidsregels het begrip ‘beroepskwalificatie’, omdat dit door werkgevers veelal wordt gevraagd. Zoals eerder gezegd is een afgeronde HAVO of VWO opleiding een startkwalificatie, maar er is nog geen beroep geleerd. De gemeente wil graag dat jongeren een beroepskwalificatie halen omdat dit meer perspectief biedt op een baan.

We spreken hier dan over scholing op MBO2-, MBO3-, MBO4-, HBO of WO-niveau die met een diploma is afgerond.

Wanneer er geen mogelijkheden meer zijn op Rijks bekostigd onderwijs of niet voldoende voor de gehele duur, dan is er geen recht op vergoeding van de kosten vanuit het Participatiebudget als het gaat om HBO of WO studies. Uitstroom naar de arbeidsmarkt heeft dan voorrang waarbij het niveau van MBO voldoende is.

Als een jongere een beroep doet op een uitkering levensonderhoud omdat er niet voldoende rechten zijn uit Rijks kas, wordt ook het Mbo niveau aangehouden als noodzakelijk niveau.

Als de jongere kiest voor een MBO-BBL opleiding zal de jongere zelf een werkgever moeten zoeken die de kosten van de opleiding vergoedt en een salaris biedt voor de gewerkte dagen. De jongere kan dan geen gebruik maken van een vergoeding uit ’s Rijks kas en er is dan geen inkomenvoorziening van de WWB mogelijk.

 

Toelichting artikel 2 derde lid

Jongeren die duurzaam en volledig arbeidsongeschikte zijn en als gevolg daarvan geen scholing kunnen volgen, komen in aanmerking voor een Wajong uitkering. Dit is een voorliggende voorziening op de WWB. Jongeren die moeilijk kunnen leren, zullen dat op jongere leeftijd al ervaren en kunnen via “leerplicht’ vrijgesteld worden van de startkwalificatie/beroepskwalificatie. Daarom wordt voor jongeren tot 23 jaar ook samengewerkt met de Leerplichtambtenaar en het Regionale RMC.

 

In artikel 9 tweede lid WWB is bepaald dat het College een tijdelijke ontheffing kan verlenen op de arbeidsverplichting wanneer hier dringende redenen voor aanwezig zijn.

Dit principe wordt eveneens gehanteerd bij de scholingsplicht. Een dringende reden kan zijn wanneer iemand dagbehandeling volgt voor psychische – of medische problematiek die het onmogelijk maakt om reguliere scholing te volgen. Eventuele andere belemmeringen zullen individueel moeten worden beoordeeld. De jongere dient in ieder geval schriftelijk te motiveren en aan te tonen waarom er belemmeringen zijn, middels een schriftelijke verklaring van een externe partij.

De ontheffingstermijn beslaat 12 maanden en de situatie moet dan opnieuw beoordeeld worden.

Alleenstaande ouders tot 27 jaar moeten ook gemotiveerd zoeken naar scholing voor het behalen van een beroepskwalificatie. De jongere moet zelf de (reguliere) kinderopvang regelen en de wettelijke vergoeding aanvragen. De eigen bijdrage kan de gemeente vergoeden uit het Participatiebudget, mits het gaat om reguliere kinderopvang.