Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening Clientenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en minima gemeenten Dantumadiel, Dongeradel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Clientenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en minima gemeenten Dantumadiel, Dongeradel
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWerk, inkomen, zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoofdstuk 9 is vanaf 1 januari 2011 van toepassing op voorzieningen die vóór 1 januari 2007 zijn verleend. Verder terugwerkende kracht tot 1 oktober 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WWB artikel 47, IOAW artikel 42, IOAZ artikel 42, Gemeentewet artikel 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201301-10-2012Geen

27-08-2013

Kollumer Courant, 6 november 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Cliëntparticipatieverordening WWB, IOAW, IOAZ en minima gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 

 • 1.

  De cliëntenraad

  De cliëntenraad Productgroep Wolwêzen eenheid Wurk Ynkommen en Soarch is één gezamenlijke cliëntenraad voor de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.

 • 2.

  Cliënten

  Personen die gebruik (kunnen) maken van de WWB, IOAW, IOAZ en het minimabeleid van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.

 • 3.

  Belangenorganisaties

  Vertegenwoordigende organisaties van uitkeringsgerechtigden en minima.

 • 4.

  De productgroep

  De productgroep Wolwêzen eenheid Wurk Ynkommen Soarch van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.

 • 5.

  Manager Wolwêzen

  De manager van de productgroep Wolwêzen.

 • 6.

  Secretaris

  Een uit het midden gekozen cliëntenraadslid die de cliëntenraad ondersteunt.

 • 7.

  De ambtelijk ondersteuner

  Een werknemer van de gemeente die de cliëntenraad ambtelijk ondersteunt.

 • 8.

  Colleges

  De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.

 • 9.

  Raden

  De gemeenteraden van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.

 • 10.

  WWB

  De Wet werk en bijstand en de daarop gebaseerde regels waarvan de uitvoering berust bij de gemeentelijke sociale dienst.

 • 11.

  IOAW

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

 • 12.

  IOAZ

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Artikel 2 Doelstelling

De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van inwoners van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. die aanspraak (kunnen) maken op een uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten of die een beroep kunnen doen op een voorziening van de productgroep.

Artikel 3 Taken, bevoegdheden en advisering

 • 1.

  De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de colleges, de manager Wolwêzen en de gemeenteraden over het gemeentelijk te voeren beleid betreffende WWB, IOAW, IOAZ en minimaregelingen.

 • 2.

  Indien de colleges willen komen tot vorming van nieuw beleid, wijziging of evaluatie van beleid (inclusief uitvoering) wordt de cliëntenraad geconsulteerd of in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen in een zodanig vroeg stadium dat advisering nog zin heeft.

 • 3.

  Een advies wordt met meerderheid van stemmen uitgebracht en schriftelijk vastgelegd. Desgewenst worden minderheidsstandpunten in het advies vermeld.

 • 4.

  Door of namens de colleges aan de Cliëntenraad gevraagde adviezen worden binnen 4 weken schriftelijk uitgebracht. De termijn kan met redenen omkleed eenmaal met 4 weken worden verlengd.

 • 5.

  Indien de colleges afwijken van het uitgebrachte advies, dan wordt de cliëntenraad hiervan gemotiveerd schriftelijk in kennis gesteld.

 • 6.

  De colleges maken in de daartoe relevante stukken op herkenbare wijze melding van de door de cliëntenraad uitgebrachte adviezen, alsmede de gemotiveerde reactie daarop.

 • 7.

  Niet tot de bemoeienis van de cliëntenraad behoren klachten, bezwaarschriften en andere zaken, die op individuele cliënten betrekking hebben, maar wel de hiervoor gehanteerde procedures, regelingen en richtlijnen. Evenmin horen tot de bemoeienis voorschriften over de uitvoering van wettelijke taken voor zover bij deze uitvoering geen ruimte is gelaten voor gemeentelijk beleid.

 • 8.

  De cliëntenraad opereert onafhankelijk zonder inhoudelijke bemoeienis van de productgroep, de gemeenteraden of de colleges.

Artikel 4 Informatievoorziening

 • 1.

  De colleges zijn verplicht de cliëntenraad op tijd van informatie te voorzien die nodig is om de in artikel 3 genoemde taken goed te kunnen uitvoeren.

 • 2.

  De colleges zorgen ervoor dat plannen met name in essentie, met inbegrip van overwegingen en (voorgenomen) keuzes, aan de cliëntenraad worden gepresenteerd.

 • 3.

  De colleges zorgen ervoor, dat alle onderwerpen die een advies van de cliëntenraad vereisen, voorafgaand aan de beslissing, ter advisering worden voorgelegd aan de cliëntenraad.

 • 4.

  De colleges kunnen voor een met name te noemen tijdsduur geheimhouding vragen bij het verstrekken van informatie en het vragen van advies. De cliëntenraad zal zich hieraan voor de gestelde termijn houden.

Artikel 5 Samenstelling, benoeming en rechtsbescherming

 • 1.

  De cliëntenraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden. De leden worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Leden van de cliëntenraad zijn cliënten als bedoeld in artikel 1 lid 2 begripsomschrijving en vertegenwoordigers van belangenorganisaties als bedoeld in artikel 1 lid 3 begripsomschrijving.

 • 3.

  Indien er gekozen wordt voor vertegenwoordiging vanuit belangenorganisaties, kan maximaal eenderde van de leden hieruit bestaan.

 • 4.

  Indien er gekozen wordt voor vertegenwoordiging van belangenorganisatie, wordt door de zittende leden vastgesteld welke organisaties in aanmerking komen.

 • 5.

  Een kandidaat wordt na het ontstaan van een vacature voorgedragen aan de colleges door de nog zittende leden.

 • 6.

  Als de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent eindigt, dan kan hij of zij na de maand waarin de benoeming is beëindigd nog maximaal 3 kalendermaanden lid zijn.

 • 7.

  De vergaderingen staan onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

 • 8.

  De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen. Vervanging van de voorzitter in deze vindt plaats door de plaatsvervangend voorzitter of een daartoe gemachtigd lid.

 • 9.

  De voorzitter wordt op persoonlijke titel op voordracht van de cliëntenraad en na een daartoe strekkend advies van de manager Wolwêzen door de colleges benoemd.

 • 10.

  De voorzitter is geen lid van de cliëntenraad. De voorzitter is onafhankelijk en heeft een adviserende stem. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de voorzitter geen uitkeringsgerechtigde of medewerker van de sociale dienst is of betrokken bij het gemeentebestuur.

 • 11.

  Voor alle leden van de cliëntenraad geldt een proeftijd van 3 maanden.

 • 12.

  Leden en plaatsvervangende leden worden benoemd door de colleges.

 • 13.

  Vanuit de colleges wordt een ambtelijke ondersteuner benoemd.

 • 14.

  De taken van de voorzitter, ambtelijke ondersteuner en de secretaris worden vastgesteld door de colleges.

Artikel 6 Zittingsduur en schorsing

 • 1.

  De leden van de cliëntenraad worden benoemd voor een periode van 48 maanden vanaf het moment van aanstelling. Hierna kunnen zij eenmaal worden herbenoemd.

 • 2.

  De zittingsperiode van de voorzitter is gelijk aan die van de leden van de cliëntenraad.

 • 3.

  Het lidmaatschap eindigt:

  • a.

   op verzoek van het betreffende lid;

  • b.

   als de periode verstreken is en het lid niet voor herbenoeming in aanmerking komt;

  • c.

   door overlijden van het lid.

 • 4.

  Tot beëindiging van het lidmaatschap wordt overgegaan:

  • a.

   indien het lid handelt in strijd met deze verordening;

  • b.

   wanneer het lid herhaaldelijk (verwijtbaar) verzuimt aan vergaderingen deel te nemen;

  • c.

   als het lid spreekt namens de cliëntenraad zonder machtiging daartoe;

  • d.

   bij het schenden van afgesproken geheimhouding;

  • e.

   bij herhaaldelijke verstoring van de vergaderorde.

 • 5.

  Het lidmaatschap van lid van de cliëntenraad kan tussentijds door de colleges worden beëindigd bij ernstig disfunctioneren.

 • 6.

  De beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden als bedoeld in artikel 6 lid 4:

  • a.

   nadat het betreffende lid in de gelegenheid is gesteld zich door de cliëntenraad te laten horen;

  • b.

   op voorstel van de cliëntenraad met meerderheid van stemmen en met redenen omkleed aan de colleges.

 • 7.

  De colleges kunnen, op unaniem voorstel van de cliëntenraad, indien dit niet langer voldoende vertrouwen in het functioneren van de voorzitter heeft, en gehoord de betrokkene, de benoeming intrekken.

 • 8.

  De benoeming van de voorzitter kan tussentijds door de colleges worden ingetrokken bij ernstig disfunctioneren.

Artikel 7 Werkwijze, vergadering en overlegvergadering

 • 1.

  De cliëntenraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten in het stelsel van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening/re-integratie. De cliëntenraad geeft daarover signalen.

 • 2.

  De cliëntenraad vergadert ten minste eens per zes weken.

 • 3.

  Er kan tweemaal per jaar een overlegvergadering plaatsvinden met de raden.

 • 4.

  De voorzitter en ambtelijk ondersteuner hebben geen stemrecht.

 • 5.

  De cliëntenraad neemt zijn besluiten bij meerderheid van stemmen.

 • 6.

  Wanneer het nemen van een besluit geen uitstel duldt beslissen de dan aanwezige leden. De noodzaak om te beslissen wordt in de uitnodiging van de vergadering duidelijk aangegeven.

 • 7.

  De cliëntenraad kan buiten de vergadering om besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telefonisch, per fax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt dat bij de stukken wordt gevoegd voor de eerstvolgende vergadering.

Artikel 8 Faciliteiten

 • 1.

  De raden stellen jaarlijks in de begroting een budget beschikbaar aan de cliëntenraad.

 • 2.

  Het budget wordt besteed aan: presentiegelden, reiskosten, internetvergoeding, scholingkosten, externe ondersteuning, kantoorkosten en aanschaf/abonnementen vakliteratuur, evenals andere kosten die in redelijkheid gemaakt dienen te worden om de in deze verordening genoemde taken te kunnen uitvoeren.

 • 3.

  De uit hoofde van de cliëntenraad ontvangen onkostenvergoedingen mag per cliëntenraadslid per jaar niet meer bedragen dan het maximum bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door het ministerie van Financiën (artikel 31 WWB).

 • 4.

  De uit hoofde van de cliëntenraad ontvangen onkostenvergoedingen worden niet in mindering gebracht op een uitkering.

 • 5.

  De colleges stellen vergader- en kantoorruimte in het gemeentehuis van de gemeente Dantumadiel in Damwâld ter beschikking aan de cliëntenraad.

 • 6.

  De leden van de cliëntenraad kunnen binnen het gemeentehuis van de gemeente Dantumadiel in Damwâld ten behoeve van hun werkzaamheden voor de cliëntenraad en, waar nodig, bekostigd vanuit het eigen budget, gebruik maken van faciliteiten zoals telefoon, kopieerapparaat, koffie- en thee apparaat, fax, internet, computers.

Artikel 9 Verantwoording

 • 1.

  De cliëntenraad stelt een huishoudelijk reglement vast aangaande zaken die niet in deze verordening zijn geregeld. Een dergelijk reglement wordt ter goedkeuring aan de colleges voorgelegd.

 • 2.

  De cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan vast.

 • 3.

  De cliëntenraad stelt jaarlijks een jaarverslag vast.

 • 4.

  Het jaarverslag dient 3 maanden na afloop van het kalenderjaar te worden ingediend.

 • 5.

  De cliëntenraad legt in zijn jaarverslag verantwoording af aan de colleges over de wijze waarop cliënten werden geraadpleegd en geïnformeerd. Tevens wordt in het jaarverslag een financiële verantwoording afgelegd.

Artikel 10 Beleidsregels

De colleges kunnen ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Onvoorziene situaties

In alle andere gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen de colleges.

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1.

  In geval van geschillen doet de cliëntenraad een beroep op de colleges.

 • 2.

  Iedere vier jaar wordt het functioneren van de cliëntenraad geëvalueerd. Mede op basis daarvan wordt bepaald in welke vorm continuering van de werkzaamheden zal geschieden.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking als de gemeentenraden de gelijkluidende verordening hebben vastgesteld en gepubliceerd met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

 • 2.

  De verordening “Cliëntparticipatie WWB, WIJ, IAOW, IOAZ en minima gemeenten Dantumadiel en Dongeradeelwordt ingetrokken 'met ingang van de inwerkingtreding als genoemd in lid 1.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Cliëntparticipatieverordening WWB, IOAW, IOAZ en minimabeleid gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 augustus 2013

A.Aalberts, voorzitter C. Vos, griffier

Toelichting Cliëntenparticipatieverordening WWB, IOAW, IOAZ en minimabeleid gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.

Algemeen

Met de Verordening Cliëntenparticipatie WWB, IOAW en IOAZ wordt invulling gegeven aan de in artikel 47 WWB, artikel 12, artikel 42 IOAW, artikel 42 IOAZ en artikel 150 gemeentewet gegeven opdracht om regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop bijstandsgerechtigden, jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod op grond van de oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers- en zelfstandigen betrokken worden bij de uitvoering van de WWB, IOAW en IOAZ.

Gezien de grote verwantschap tussen de WWB, IOAW en IOAZ is er voor een gezamenlijke Cliëntenraad gekozen: één Cliëntenraad voor de WWB, IOAW, IOAZ en de minima.

 

In de verordening bedoeld in artikel 47 WWB en artikel 12 WWB dient minimaal vastgelegd te worden op welke wijze belanghebbenden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de wetten, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

 • a.

  periodiek overleg wordt gevoerd met deze personen of hun vertegenwoordigers;

 • b.

  deze personen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • c.

  zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

   

In de verordening bedoeld in artikel 42 IOAZ, IOAW jo. artikel 150 gemeentewet dient minimaal vastgelegd te worden op welke wijze ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken omtrent de IOAZ en IOAW.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 2 Doelstelling

De cliëntenraad is een instrument ter beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening van de productgroep.De cliëntenraad dient inzicht te verschaffen in hetgeen er onder cliënten leeft om waar mogelijk te komen tot een grotere inbreng van cliënten. Daarnaast fungeert de cliëntenraad als contactpunt in de gemeente in relatie tot groepen/individuele cliënten.

 

Artikel 3 Taken, bevoegdheden en advisering

De advisering strekt zich uit tot de dienstverlening, de beleidsterreinen die direct verband houden met de WWB, IOAW, IOAZ en die daaraan verwant zijn voor zover zij althans de cliënten direct aangaan (zoals het minimabeleid). Het is niet de bedoeling dat de leden zich gaan bezighouden met bijvoorbeeld interne, organisatorische zaken. Beleidsterreinen buiten de WWB, IOAW, IOAZ en minima om, maar die wel de positie van de cliënt kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld de Wmo) vallen buiten de reikwijdte van de gevraagde advisering.

Het is verder niet de bedoeling dat de cliëntenraad adviseert over individuele zaken en klachten. Wel kunnen meerdere klachten over hetzelfde onderwerp leiden tot een opmerking ter verbetering van de dienstverlening.

 

Artikel 4 Informatievoorziening

De gemeenten zijn er geen voorstander van dat de cliëntenraad pas participeert nadat het beleid is uitgewerkt en de colleges besloten hebben. De gemeenten kiezen ervoor dat de cliëntenraad tijdig in het beleidsproces wordt betrokken, voordat de colleges van de gemeenten zich hierover hebben uitgesproken.

 

Artikel 5 Samenstelling, benoeming en rechtsbescherming

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van cliëntenraad. Vandaar dat er in de verordening een bepaling is opgenomen die afspiegeling van de doelgroep mogelijk maakt. Om besluitvorming mogelijk te maken is een minimum van 7 leden vereist. Het maximum aantal leden van de cliëntenraad is gesteld op 11 leden. De leden worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.

Gekozen is voor een onafhankelijke voorzitter om te bewerkstelligen dat adviezen zo neutraal mogelijk (bij voorkeur zonder herkomst van gemeente, doelgroep enz.) worden gegeven.

 

Artikel 6 Zittingsduur en schorsing

Wanneer de colleges besluiten het lidmaatschap van een cliëntenraad te beëindigen als bedoeld in artikel 5 dient de colleges dit besluit te motiveren.

 

Artikel 7 Werkwijze, vergadering en overlegvergadering

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 8 Faciliteiten

Door de raden wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld waarmee de cliëntenraad redelijkerwijs de belangen kan behartigen van de doelgroep.

 

De faciliteiten genoemd in artikel 8 lid 5 en 6 worden ter beschikking gesteld aan de cliëntenraad in het gemeentehuis van gemeente Dantumadiel.

De volledige uitvoering van de productgroep vindt plaats in het gemeentehuis van Dantumadiel. Gemeente Dantumadiel is middels de “gemeenschappelijke regeling Sociale Zaken Dantumadiel-Dongeradeel” aangewezen als centrumgemeente.

 

Artikel 9 Verantwoording

In dit artikel wordt geregeld dat de Cliëntenraad jaarlijks een werkplan en verslag doet over het afgelopen jaar. Hierbij wordt gedacht aan uitgevoerde activiteiten, aantal gevraagde en ongevraagde adviezen, aantal vergaderingen en vormen van deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt hier ook bedoeld verantwoording afleggen over het toegekende budget.

 

Artikel 10 Beleidsregels

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 11 Onvoorziene situaties

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 12 Slotbepaling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 14 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.