Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Nadere subsidieregels beveiliging en veiligheid evenementen Dantumadiel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregels beveiliging en veiligheid evenementen Dantumadiel 2012
CiteertitelNadere subsidieregels beveiliging en veiligheid evenementen Dantumadiel 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWonen, ruimte, verkeer, milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 156 lid 3 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ja

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201220-06-2020Geen

20-12-2011

Kollumer Courant, 29 december 2011

13002758

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels beveiliging en veiligheid evenementen Dantumadiel 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 

overwegende het belang van het handhaven en bevorderen van een acceptabel niveau van openbare orde en veiligheid bij evenementen;

 

overwegende dat het gewenst is regels vast te stellen ten behoeve van de subsidiëring van de kosten voor de beveiliging en de veiligheid bij evenementen;

 

gelet op artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel d.d. 20 december 2011;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Nadere subsidieregelsbeveiliging en veiligheid evenementen Dantumadiel 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 • b.

  evenement: elke voor publiek toegankelijke vertoning of gebeurtenis als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Dantumadiel 2011, dat doelbewust is georganiseerd;

 • c.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling nadere subsidieregels

 • 1.

  Op de subsidieverstrekking op grond van deze nadere regels is de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012 van toepassing.

 • 2.

  Met de verstrekking van subsidies op grond van deze regels wil het college bijdragen aan het handhaven en bevorderen van een acceptabel niveau van openbare orde en veiligheid tijdens evenementen.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Het college kan organisators van evenementen een subsidie verstrekken ten behoeve van de beveiliging en de veiligheid tijdens evenementen.

 • 2.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd passen binnen de doelstellingen zoals geformuleerd in de door de raad vastgestelde programma’s en/of door de raad vastgesteld beleid.

Artikel 4 Doelgroep

Voor subsidie komen in aanmerking:

 • a.

  verenigingen naar burgerlijk recht,

 • b.

  stichtingen en

 • c.

  natuurlijke personen

die in het bezit zijn van een evenementenvergunning.

Artikel 5 Inhoudelijke beoordelingscriteria voor subsidiëring van activiteiten tijdens Oud en Nieuw

 • 1.

  Voor het verstrekken van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   de activiteit is gericht op het organiseren en uitvoeren van een feest tijdens Oud en Nieuw;

  • b.

   voor de activiteit zijn alle noodzakelijke vergunningen verleend;

  • c.

   de activiteit is gericht op het verminderen van overlast/vandalisme/criminaliteit en bevordering van de veiligheid van het evenement;

  • d.

   de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd past binnen de aanpak ‘Alde gebrûken nije oanpak’.

 • 2.

  Het college kan aanvullende voorwaarden toevoegen.

Artikel 6 Inhoudelijke beoordelingscriteria voor subsidiëring van evenementen die niet plaatsvinden tijdens Oud en Nieuw

 • 1.

  Om aan de in de evenementenvergunning gestelde voorwaarden te kunnen voldoen, kan een subsidie worden verstrekt als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de activiteit is gericht op het voorkomen van overlast/vandalisme/criminaliteit tijdens het evenement;

  • b.

   de activiteit is specifiek gericht op het bevorderen van de veiligheid tijdens het evenement;

  • c.

   voor het evenement zijn alle noodzakelijke vergunningen verleend;

  • d.

   het evenement vindt plaats in de gemeente Dantumadiel;

  • e.

   het evenement vindt daadwerkelijk plaats;

  • f.

   het betreft niet de jaarlijkse intocht van Sinterklaas of een Oud en Nieuw feest.

 • 2.

  Het college kan aanvullende voorwaarden toevoegen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de wet en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager geheel of deels niet voldoet aan de in deze regels neergelegde voorwaarden;

 • b.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteedt zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • c.

  niet voldaan is aan de criteria genoemd in artikel 5 of 6.

Artikel 8 Subsidiebedrag

 • 1.

  Voor een evenement zoals bedoeld in artikel 5 wordt maximaal één subsidie per dorp, per jaar verstrekt. Het maximum subsidiebedrag dat wordt verstrekt aan de dorpen De Westereen, Feanwâlden en Damwâld bedraagt € 2.269,-, voor de overige dorpen bedraagt het maximum subsidiebedrag dat verstrekt wordt € 907,-.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor subsidiëring zoals bedoeld in artikel 5 bedraagt € 10.047,- per jaar. Als na beoordeling van de subsidieaanvragen blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare budget naar evenredigheid verdeeld. Het basisbedrag wordt daartoe naar beneden bijgesteld.

 • 3.

  Indien verschillende aanvragen in worden gediend per dorp voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 5, zal bij de honorering van de aanvraag door het college worden bepaald welke aanvraag het beste past binnen de aanpak ‘Alde gebrûken nije oanpak’.

 • 4.

  Het subsidieplafond voor subsidiëring zoals bedoeld in artikel 6 bedraagt € 5.600,- per jaar.

 • 5.

  Het te verstrekken subsidiebedrag zoals bedoeld in artikel 6 bedraagt maximaal 100% van de door het college noodzakelijk geachte extra kosten voor de beveiliging en de veiligheid tijdens het evenement.

 • 6.

  Aanvragen zoals bedoeld in artikel 6 worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de wet de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9 Intrekking, wijziging van de subsidieverlening

Onverminderd het bepaalde in de wet kan het college de subsidieverlening intrekken of het subsidiebedrag ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen indien:

 • a.

  de subsidieontvanger wijzigingen in aanwending van de subsidie niet vooraf ter beoordeling heeft voorgelegd aan het college;

 • b.

  de subsidieontvanger de activiteiten waarvoor subsidie is verkregen niet uitvoert of beëindigt;

 • c.

  de subsidieontvanger de voorschriften in deze verordening, of de verplichtingen vermeld in de beschikking niet nakomt;

 • d.

  de subsidieontvanger in surseance van betaling of in staat van faillissement geraakt.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college afwijken van de bepalingen in deze nadere subsidieregels voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere subsidieregels treden in werking op 1 januari 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere subsidieregels beveiliging en veiligheid evenementen Dantumadiel 2012.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel d.d. 20 december 2011.

De burgemeester, Locosecretaris,

A.Aalberts B. Schat

Bekendgemaakt op: 29 december 2011