Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Woonschepenverordening Dantumadiel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWoonschepenverordening Dantumadiel 2012
CiteertitelWoonschepenverordening Dantumadiel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpWonen, ruimte, verkeer, milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 147 en 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ja

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2012Geen

25-09-2012

Kollumer Courant, 10 oktober 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Woonschepenverordening Dantumadiel 2012

De raad van de gemeente Dantumadiel;

 

overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne, recreatie, natuurbescherming en het aanzien van de gemeente gewenst is regels te stellen aan het innemen van ligplaatsen door woonschepen binnen de gemeente;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2012;

 

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 11 september 2012;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Woonschepenverordening Dantumadiel

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woonschip: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uisluitend of in hoofdzaak bestemd is tot dag- of nachtverblijf van een of meer personen;

 • b.

  ligplaats innemen: het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op de oever, aan en oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of voor dit doel aangebrachte voorziening of aan een ander vaartuig;

 • c.

  ligplaats: een gedeelte van het water, bestemd en geschikt om door een woonschip of geschikt om door een woonschip met bijbehorende voorzieningen permanent te worden ingenomen;

 • d.

  bijbehorende voorzieningen: zaken zonder welke het gebruik van het schip als woning niet goed mogelijk is, zoals een bijboot, een steiger en een loopplank.

Artikel 2 Algemeen verbod

Het is verboden om binnen de gemeente met een woonschip ligplaats in te nemen of te hebben of een ligplaats voor een woonschip beschikbaar te stellen op een andere plaats dan die in artikel 4 van deze verordening daarvoor is aangewezen.

Artikel 3 Woonschepen in aanbouw of reparatie

Het verbod bedoeld in artikel 2 is niet van toepassing op woonschepen die in aanbouw of in reparatie zijn, zolang zij zich op of aan een scheepswerf dan wel in of bij een reparatie-inrichting bevinden.

Artikel 4 Aanwijzing ligplaats

De plaats waar woonschepen ligplaats in de gemeente mogen innemen en hebben is opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Lange Reed/Nije Feart, de Westereen en op grond van het Besluit Adressen en Gebouwen nader aangeduid als Langereed 22 en 24.

Artikel 5 Ligplaatsenvergunning

 • 1.

  Het is de eigenaar of gebruiker van een woonschip verboden, zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders, ligplaats in te nemen met een woonschip op de ligplaatsen als bedoeld in artikel 4.

 • 2.

  Een vergunning, als bedoeld in het eerste lid, wordt geweigerd indien:

  • a.

   de aanvraag betrekking heeft op en andere locatie dan die zoals omschreven in artikel 4;

  • b.

   voor de betreffende ligplaats al een vergunning is verleend;

  • c.

   het woonschip langer, breder, hoger of dieper is dan bepaald in door burgemeester en wethouders gestelde nadere regels;

  • d.

   het woonschip belemmeringen zal kunnen veroorzaken aan het verkeer te water of te land;

  • e.

   het woonschip niet voldoet aan eisen van veiligheid en gezondheid,in slechte staat van onderhoud verkeert of ernstige constructiegebreken heeft;

  • f.

   het uiterlijk van het woonschip afbreuk doet aan het aanzien van de gemeente;

  • g.

   redelijkerwijs moet worden aangenomen dat niet voldaan zal worden aan de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften;

  • h.

   redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het woonschip niet wordt gebruikt voor permanente bewoning.

 • 3.

  De vergunning, als bedoeld in het eerste lid, wordt gesteld ten name van de hoofdbewoner van het woonschip dan wel ten name van de in het woonschip duurzame samenwonende personen; de vergunning vermeldt tevens de plaatsaanduiding van de betreffende ligplaats en de bijbehorende voorzieningen.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan aan een ligplaatsvergunning voorschriften verbinden die betrekking hebben op:

  • a.

   veiligheid, milieuhygiëne en volksgezondheid;

  • b.

   het aanzien van de gemeente;

  • c.

   het gebruik van de walkant;

  • d.

   de bij het woonschip toegestane voorzieningen.

 • 5.

  De vergunning, als bedoeld in het eerste lid, is persoonsgebonden en slechts overdraagbaar na vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 6.

  Het is de eigenaar of gebruiker van een woonschip aan wie een vergunning, bedoeld in het eerste lid is verleend, verboden met zijn woonschip een andere ligplaats in te nemen, dan in die vergunning is aangewezen.

Artikel 6 Wijzigen ligplaatsvergunning

 • 1.

  Indien de houder van een vergunning, bedoeld in artikel 5, het in de vergunning vermelde woonschip wil gaan vervangen door een ander woonschip of anderszins de situatie wil gaan veranderen, zodanig dat de overige gegevens vermeld in de vergunning niet meer zullen overeenstemmen met de toekomstige situatie, dient hij het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de vergunning te wijzigen.

 • 2.

  Op een verzoek om wijziging, bedoeld in het eerste lid, is het bepaalde in artikel 5, tweede lid, sub b tot en met h van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Intrekking ligplaatsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders kan de vergunning, bedoeld in artikel 5, intrekken indien:

 • a.

  de gegevens zoals deze zijn vermeld in de vergunning, niet overeenstemmen met de werkelijke situatie en de vergunninghouder niet binnen 12 weken na het tijdstip waarop deze omstandigheid is ingetreden, een verzoek tot wijziging van de vergunning bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend;

 • b.

  niet voldaan wordt aan de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften;

 • c.

  het woonschip waarop de vergunning betrekking heeft, afbreuk doet aan het aanzien van de gemeente;

 • d.

  het woonschip waarop de vergunning betrekking heeft niet voldoet aan de eisen inzake openbare orde, de veiligheid, milieuhygiëne of de volksgezondheid;

 • e.

  het woonschip langer dan 12 weken achtereenvolgens niet wordt gebruikt voor permanente bewoning;

 • f.

  de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijgende daarom verzoekt.

Artikel 8 Aansluiting op elektriciteitsnetwerk

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht ervoor zorg te dragen dat het woonschip is aangesloten op het distributienet van het openbare elektriciteitsnet.

 • 2.

  Het is de vergunninghouder niet toegestaan op een ligplaats als bedoeld in artikel 4 gebruik te maken van generatoren ten bate van opwekking van elektriciteit.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod bijvoorbeeld ten behoeve van het incidenteel uitvoeren van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

 • 4.

  Aan een zodanige ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 9 Aansluiting aan drinkwaterleidingnet

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat het woonschip is aangesloten op het distributienet van de openbare waterleiding.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan vrijstelling verlenen van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, indien het schip is voorzien van één of meer drinkwatertanks waarvan de gezamenlijke inhoud minimaal 250 liter bedraagt.

Artikel 10 Aansluiting aan de riolering

De vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat het woonschip is aangesloten op het gemeentelijk riool.

Artikel 11 Nakoming aanwijzingen

Bij het innemen van een ligplaats als bedoeld in artikel 4, dienen de door of namens het college van burgemeester en wethouders gegeven aanwijzingen met betrekking tot het innemen, hebben of veranderen van de ligplaatsen, binnen de daartoe gestelde termijn, in acht te worden genomen.

Artikel 12 Nadere regelen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regelen stellen met betrekking tot het innemen en gebruik van de ligplaats, als bedoeld in artikel 4 in het belang van: de openbare orde, de volksgezondheid, de veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de eigenaar of gebruiker van een woonschip verplichten een andere ligplaats in te nemen indien dat noodzakelijk is met het oog op een evenredige verdeling van ligplaatsen. Eerst dient overleg met de betrokken eigenaar of gebruiker plaats te vinden.

Artikel 13 Toezicht

 • 1.

  Het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening wordt opgedragen aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 • 2.

  De eigenaar of gebruiker van een woonschip is verplicht gevolg te geven aan de door de aangewezen toezichthouders of ambtenaren van politie in het belang van de openbare orde of van de vrijheid of veiligheid van het verkeer gegeven bevelen en aanwijzingen.

Artikel 14 Opsporingsambtenaren

Met de opsporing van de in deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de ambtenaren genoemd in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 15 Binnentreden van woningen

Aan hen die met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften en met de opsporing van de in deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn belast, wordt de last verstrekt de woongedeelten en andere al dan niet afgesloten gedeelten van een woonschip, ondanks de wil van de bewoners of eigenaars, te betreden of binnen te treden als de medewerking aan de uitvoering van deze verordening of de zorg voor de naleving van deze verordening dat vereist.

Artikel 16 Strafbepalingen

Overtreding van de bepalingen van deze verordening, alsmede overtreding van de regelen die door het college van burgemeester op grond van artikel 12 zijn vastgesteld, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Woonschepenverordening Dantumadiel 2012”.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Damwâld, 25 september 2012

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier