Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Nadere subsidieregels energiescan gemeente Dantumadiel 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregels energiescan gemeente Dantumadiel 2013
CiteertitelNadere subsidieregels energiescan gemeente Dantumadiel 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpOnderwijs, welzijn, cultuur en sport

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 17 oktober 2013 en vervallen met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op vóór laatstgenoemde datum aangevraagde of verstrekte subsidie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 156 lid 3 van de Gemeentewet en de Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ja

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-201316-10-201323-06-2020Geen

20-12-2011

Kollumer Courant, 16 oktober 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels energiescan Dantumadiel 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten behoeve van het vaststellen van subsidie op een energiescan;

 

gelet op artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet en de Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2012, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel d.d. 20 december 2011;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Nadere subsidieregelsenergiescan Dantumadiel 2013

Artikel 1, Reikwijdte

Op de subsidieverstrekking op grond van deze nadere subsidieregels is de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012 van toepassing.

Artikel 2, Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   adviseur: verstrekker van een maatwerkadvies die beschikt over een geldig procescertificaat voor het verlenen van diensten op het gebied van de energieprestatie van gebouwen ten behoeve van het maatwerkadvies;

  • b.

   BRL: door de Raad voor de Accreditatie vastgestelde Nationale Beoordelingsrichtlijn;

  • c.

   college: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dantumadiel;

  • d.

   eigenaar-bewoner: natuurlijke persoon die een woning in eigendom heeft van minimaal tien jaar oud in de gemeente Dantumadiel en daarin zijn hoofdverblijf heeft;

  • e.

   maatwerkadvies: EnergiePrestatieAdvies-maatwerkrapport bestaande woningen als bedoeld in BRL 9500, deel 2;

  • f.

   energiescan: een rapport conform bijgevoegd format bijlage B.

 • 2.

  Met een energiescan als bedoeld in deze regeling wordt gelijkgesteld een energiescan die is opgesteld door een adviseur die voldoet aan beroepseisen die worden gesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt en die een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het beroepsniveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd.

Artikel 3, Werkingssfeer

 • 1)

  Het college kan aan een eigenaar-bewoner subsidie verstrekken voor het laten opstellen van een energiescan voor de betrokken woning, indien dat:

  • a.

   is opgesteld door een adviseur en

  • b.

   is uitgebracht tussen 16 oktober 2013 en 1 januari 2015.

 • 2)

  De subsidie wordt slechts éénmaal per woning verstrekt.

Artikel 4, Subsidiebedrag

De subsidie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, bedraagt de kosten voor het laten opstellen van de energiescan, tot een bedrag van ten hoogste € 50,– incl. BTW.

Artikel 5, Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt voor de jaren 2013-2014: € 5.000,- totaal. 

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen 4 weken aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen, leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt, in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde van ontvangst door loting vastgesteld.

Artikel 6, Aanvraag en te overleggen gegevens

 • 1.

  De aanvraag tot subsidievaststelling wordt door de eigenaar-bewoner met gebruikmaking van het formulier, waarvan het model is opgenomen in de bijlage A bij deze verordening, ingediend.

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt een kopie van de energiescan, de factuur en van het betalingsbewijs meegezonden.

Artikel 7, Inwerkingtreding en duur

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 17 oktober 2013 en vervallen met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op vóór laatstgenoemde datum aangevraagde of verstrekte subsidie.

Artikel 8, Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere subsidieregels energiescan gemeente Dantumadiel 2013.

Damwâld,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

B.T.T. Schat A. Aalberts

Bekendgemaakt op: 16 oktober 2013

Bijlage A: Aanvraagformulier Subsidie energiescan voor woningen

Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen in de kosten voor het opstellen van een energiescan. Als u voor uw woning een energiescan door een erkend adviseur heeft laten opstellen, komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie.

Voor deze subsidie gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • a.

  U bent eigenaar en bewoner van de woning in de gemeente Dantumadiel waarvoor de energiescan is afgegeven.

 • b.

  Het energiescan is opgesteld door een gecertificeerd adviseur die beschikt over een geldig procescertificaat.

 • c.

  De subsidie wordt slechts éénmaal per woning verstrekt.

 • d.

  De hoogte van het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 50,–, inclusief BTW.

 • e.

  Het advies is afgegeven op of na 17 oktober 2013.

   

1. Persoonlijke gegevens

 

Aanvrager (eigenaar en bewoner)

Achternaam

 

Tussenvoegsel(s)

 

Voorletters

 

Geslacht

0 man 0 vrouw

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

 

Burgerservicenummer (BSN)

 

Rekeningnummer (van aanvrager)

 

Straat en huisnummer

 

Postcode en woonplaats

 

Telefoon privé

 

Telefoon werk (niet verplicht)

 

E-mailadres (niet verplicht)

 

 

2. Maatwerkadvies

 

 

Factuurbedrag

€ 

 

Datum waarop het advies is afgegeven (dd-mm-jjjj)

...... -- ...... -- ......

 

Vraag uw adviseur →Certificaat nummer bedrijf1

 

1 Vraag uw adviseur of kijk op www.kbi.nl/zoek-een-certificaathouder, zoek op BRL 9500–02 Maatwerkadvies Woningen, KOMO.

 

3. Bewijsstukken

 

Onderstaande bewijsstukken moeten worden meegestuurd.

 

 • f.

  Kopie van de energiescan.

 • g.

  Kopie van de factuur met omschrijving van de verrichte werkzaamheden op adres.

 • h.

  Betalingsbewijs van de factuur.

   

Let op!

 

 • i.

  Stuur alle benodigde bewijsstukken mee voor een goede afhandeling van uw subsidieaanvraag.

 • j.

  Het in strijd met de waarheid ondertekenen en/of het verschaffen van onjuiste/onvolledige informatie in het kader van deze aanvraag kan leiden tot weigeren van verlening en verstrekking van de aangevraagde subsidie dan wel terugvordering van de reeds uitbetaalde subsidie en het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie.

 • k.

  Houd rekening met een behandeltermijn van acht weken, na ontvangst door de gemeente Dantumadiel.

 • l.

  Een spoedprocedure is niet mogelijk.

 • m.

  Vragen? Bel voor informatie 14-0511.

   

Tot slot

 

Stuur uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de bewijsstukken naar:

 

Gemeente Dantumadiel

T.a.v. mevrouw van Hijum

Postbus 22

9104 ZG Damwâld

 

Ondertekenen

 

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden gecontroleerd aan de hand van bestanden van externe organisaties en dat mijn gegevens worden vastgelegd bij de gemeente.

 

Naam aanvrager :

Datum

...... -- ...... -- 20..

Handtekening aanvrager :

 

 

 

Bijlage B: Format Energiescan

Omschrijving woning

Type woning

 

Bouwjaar

 

Omschrijving

 

Gezinssituatie

 

Gasverbruik

 

Elektra

 

Kruipruimte

 

Vloer

 

Muren

 

Glas

 

Dak

 

Installatie

 

Onderhoudsstatus

Kozijnen

 

Dak

 

Metsel en Voegwerk

 

Vloer

 

=>Advies op volgorde van aanpak

Maatregel

Combinatie bouwkundige staat

Spouwisolatie

 

Dakisolatie

 

Zonneboiler in combi met nieuwe cv ketel

 

Zonnepanelen

 

Kruipruimte/vloer isolatie