Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Nadere subsidieregels inzamelen oud papier Dantumadiel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregels inzamelen oud papier Dantumadiel 2012
CiteertitelNadere subsidieregels inzamelen oud papier Dantumadiel 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpOnderwijs, welzijn, cultuur en sport

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij lage marktprijzen de inzameling van oud papier en oud karton door inzamelende organisaties als scholen en kerken, te continueren

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 156 lid 3 van de Gemeentewet, de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Dantumadiel en de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ja

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201220-06-2020Onbekend

20-12-2011

Kollumer Courant, 29 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels inzamelen oud papier Dantumadiel 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 

overwegende het belang om bij lage marktprijzen de inzameling van oud papier en oud karton door inzamelende organisaties als scholen en kerken, te continueren;

 

overwegende dat het gewenst is regels vast te stellen ten behoeve van de subsidiëring van het inzamelen van oud papier en oud karton;

 

gelet op artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet, de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Dantumadiel en de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel d.d. 20 december 2011;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Nadere subsidieregels inzamelen oud papier Dantumadiel 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van Burgemeester en wethouders;

 • b.

  inzamelaar: de organisatie die door het college op grond van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening individueel is aangewezen voor het afzonderlijk inzamelen van de categorie huishoudelijke afvalstoffen oud papier en karton;

 • c.

  inzamelbedrijf: het bedrijf waarmee de gemeente een overeenkomst is aangegaan voor de aflevering en verwerking van oud papier en het ter beschikking stellen van kraakperswagens en wisselcontainers. Voor de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2016 is een overeenkomst aangegaan met Leo Reitsma;

 • d.

  marktprijs: de prijs per ton oud papier dat door het inzamelbedrijf wordt betaald;

 • e.

  garantieprijs: door het college vastgestelde prijs per ton ingezameld oud papier, die aan inzamelaars wordt betaald op het moment dat de marktprijs lager is dan de garantieprijs. Per 1 januari 2011 stelt het college deze garantieprijs op minimaal € 60,00 en maximaal € 80,00, dit is inclusief het gebruik van de wisselcontainer;

 • f.

  garantiesubsidie: de subsidie bedraagt het verschil tussen de garantieprijs en de marktprijs, indien de marktprijs lager is dan de garantieprijs. Indien de inzamelaar inzamelt middels een kraakperswagen, dan wordt de garantiesubsidie verminderd met de eigen bijdrage;

 • g.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling subsidieregeling

 • 1.

  Op de subsidieverstrekking conform deze nadere subsidieregels is de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012 van toepassing.

 • 2.

  Deze regels hebben als doel het garanderen van de inzameling van oud papier uit huishoudens in de gemeente Dantumadiel door inzamelaars ten behoeve van hergebruik en het gescheiden inzamelen van oud papier en karton.

Artikel 3 Doelgroep en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan inzamelaars een garantiesubsidie verstrekken per ton ingezameld oud papier en karton.

Artikel 4 Algemene voorwaarden voor subsidiering

 • 1.

  Voor het verkrijgen van de garantiesubsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   het ingezamelde oud papier en karton is afkomstig uit particuliere huishoudens van de gemeente Dantumadiel;

  • b.

   het ingezamelde oud papier wordt door de inzamelaar aangeboden bij het inzamelbedrijf.

 • 2.

  Het college kan aanvullende voorwaarden toevoegen. Deze voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op de wijze en het tijdstip waarop, alsmede het gedeelte van de gemeente, waarbinnen het inzamelen van oud papier plaatsvindt.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de wet en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de inzamelaar geheel of deels niet voldoet aan de in deze nadere subsidieregels neergelegde voorwaarden;

 • b.

  de inzamelaar geheel of deels niet voldoet aan de voorwaarden die zijn neergelegd in het individuele aanwijzingsbesluit van het college.

Artikel 6 Subsidiebedrag

 • 1.

  De marktprijs (minus de kosten van een wisselcontainer a € 25,00 per ton) tot een maximaal bedrag van € 80,00 per ton wordt door het inzamelbedrijf rechtstreeks aan de inzamelaar uitbetaald. Het verschil tussen € 80,00 en een hogere marktprijs, wordt door het inzamelbedrijf aan de gemeente uitbetaald.

 • 2.

  Indien gebruik wordt gemaakt van inzameling door middel van kraakperswagens, dan gaat de eigen bijdrage voor de huur van de kraakperswagens van de vergoeding af. De eigen bijdrage bedraagt 1/3 van het verschil in kostprijs voor de wisselcontainers en de kostprijs voor de huur van kraakperswagens.

   

  Ter verduidelijking zijn in de onderstaande tabel voorbeelden gegeven van de hoogte van de teverstrekken vergoeding aan inzamelaars bij vier verschillenden marktprijzen. Dit is gebaseerd op de afspraken die zijn gemaakt met Leo Reitsma voor de periode van 1-1-2011 tot 1-1-2016 en een garantieprijs van minimaal € 60,00 en maximaal € 80,00:

  Marktprijs

  Inzamelaar met wisselcontainer

  Inzamelaar met kraakperswagen

  € 120

  € 120 - € 25 = € 95 wordt max

  € 80

  € 120 - € 45 + € 6,67 = € 81,67, wordt max € 80

  € 105

  € 105 - € 25 = € 80

  € 105 - € 45 + € 6,67 = € 66,67

  € 85

  € 85 - € 25 = € 60

  € 85 - € 45 = € 40 + (garantiesubsidie van € 20 - € 6,67 =) € 13,33 = € 53,33

  € 75

  € 75 - € 25 = € 50 + (garantiesubsidie) € 10 = € 60

  € 75 - € 45 = € 30 + (garantiesubsidie van € 30 - € 6,67 =) € 23,33 = € 53,33

  Alle bijdragen gelden per ton

Artikel 7 Aanvraag en te overleggen gegevens

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:2 van de wet en in afwijking van artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012:

 • a.

  wordt het verstrekken aan het college van de door het inzamelbedrijf aan de inzamelaar verstrekte originele weegbon, beschouwd als een subsidieaanvraag van de inzamelaar;

 • b.

  de originele weegbon is deugdelijk gedateerd met daarop vermeld de ingeleverde hoeveelheid oud papier, de naam van het inzamelbedrijf en de inzamelaar, de geldende marktprijs en de door het inzamelbedrijf aan de inzamelaar betaalde vergoeding;

 • c.

  een verzoek om uitbetaling van subsidie, betrekking hebbend op een afgelopen kalenderjaar, wordt voor 1 maart van het daarop volgende jaar bij het college ingediend.

Artikel 8 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college afwijken van de bepalingen in deze nadere subsidieregels voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze nadere subsidieregels treden in werking op 1 januari 2012.

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere subsidieregels inzamelen oud papier Dantumadiel 2012.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel d.d. 20 december 2011.

De burgemeester, Locosecretaris,

A.Aalberts B. Schat

Bekendgemaakt op: 29 december 2011