Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Reglement basisregistratie personen van de gemeente Dantumadiel (Reglement BRP)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement basisregistratie personen van de gemeente Dantumadiel (Reglement BRP)
CiteertitelReglement basisregistratie personen van de gemeente Dantumadiel (Reglement BRP)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBestuur, burger, veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Reglement (27 april 2010) wordt per 6 januari 2014 ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens; artikel 156 Gemeentewet; Verordening basisregistratie personen van Dantumadiel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ja

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014Geen

18-03-2014

Kollumer Courant, 7 mei 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Basis Registratie Personen Dantumadiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel

 

Gelet op de

 • ·

  Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens

 • ·

  Gelet op artikel 156 Gemeentewet

 • ·

  Verordening basisregistratie personen van Dantumadiel

   

BESLUIT:

 

Vast te stellen het volgende Reglement:

Reglement basisregistratie personen

 

Reglement BRP

 

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

 

De wetgever vervangt met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door dat van de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Voor de zeer korte termijn heeft dit als gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

 

Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wbrp is het verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

 

De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de het gemeentebestuur meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. Het onderhavige Reglement voorziet in een nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Dantumadiel.

 

Dit reglement voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Dantumadiel en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Dantumadiel aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp.

 

De gemeenteraad heeft besloten de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organen van de gemeente Dantumadiel over te laten aan het college van burgemeester en wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van dit Reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente Dantumadiel beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Dantumadiel.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Dantumadiel worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1, 2 en 3.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Dantumadiel en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Dantumadiel was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Dantumadiel kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 4 van dit Reglement;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 4.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Reglement treedt in werking met ingang van 6 januari 2014;

 • 2.

  Het Reglement van 27 april 2010 wordt per 6 januari 2014 ingetrokken;

 • 3.

  Dit Reglement wordt aangehaald als: Reglement basisregistratie personen van de gemeente Dantumadiel (Reglement BRP).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 april 2014.

De burgemeester, De secretaris,

K.S. Heldoorn B.T.T. Schat

Bijlage 1

Lijst van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie personen

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Dantumadiel hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit.

Orgaan

Wettelijk kader

Gegevensset

Alle hieronder niet vermelde gemeentelijke organisatieonderdelen

Diverse wettelijke taken.

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 05, 06, 07 en 08.

Productgroep Stype, eenheid Finansjeel Behear

Uitvoering wetgeving gemeentelijke belastingen en afvalstoffenheffing.

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 58 en 09.

Productgroep Wolwêzen (de eenheden Wurk, Ynkommen en Soarch)

Uitvoering Sociale wetgeving en de WMO.

Afgifte van Gehandicaptenparkeer-kaarten en – parkeerplaatsen.

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 58, 09, 10, 60 en 11.

Productgroep Romte

Uitvoering bijzondere wetten en de APV en de afgifte van Omgevings-vergunningen

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 04, 05, 06, 07, 08, 58, 09, 10, 60 en 11.

Productgroep Stype, eenheid KKS

Taken ter uitvoering van het Burgerlijk Wetboek (Burgerlijke Stand), de wet BRP, de Kieswet, de Paspoortwet, de Wegenverkeerswet (afgifte rijbewijzen), de Nationaliteitswetgeving en het CRIB.

Alle gegevens op de persoonslijst.

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle organen van de gemeente beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

Bijlage 2

Lijst van overheidsorganen waar gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Orgaan

Waarvoor

Gegevensset

Productgroep Stype, eenheid Finansjeel Behear

Uitvoering wetgeving gemeentelijke belastingen en afvalstoffenheffing.

Mutatieberichten m.b.t.: geboorte, naamswijziging, verhuizing, vertrek, emigratie, vestiging, vernaming/vernummering en overlijden.

Leerlingenregistratie (o.g.v. een SLA ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden)

Ten behoeve van het RMC en de uitvoering van de Leerplichtadministratie

Mutatieberichten, ah-hoc verstrekkingen en selectieverstrekkingen

Bijlage 3

Lijst van organen van de gemeente waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

Orgaan

Waarvoor

Gegevensset

Productgroep Wolwêzen (de eenheden Wurk, Ynkommen en Soarch)

Uitvoering Sociale wetgeving en de WMO.

De gegevens opgenomen in de desbetreffende bijlage van het Autorisatiebesluit BZK.

Productgroep Stype, eenheid Finansjeel Behear

Uitvoering wetgeving gemeentelijke belastingen en afvalstoffenheffing.

De gegevens opgenomen in de desbetreffende bijlage van het Autorisatiebesluit BZK.

Productgroep Stype, eenheid KKS

Financiële Administratie

De gegevens opgenomen in de desbetreffende bijlage van het Autorisatiebesluit BZK.

BIJLAGE 4 behorend bij artikel 3 Reglement BRP

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.

Gewichtig maatschappelijk belang

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken

Voor het bijhouden van de administratie daar waar het gaat om ingezetenen van de gemeente

Onderwijsinstellingen

De Sionsberg (Ziekenhuis)

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Geestelijke en maatschappelijke zorg

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Dantumadiel woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Dantumadiel op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wbrp door de gemeente Dantumadiel wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Dantumadiel beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Dantumadiel woonachtig zijn, neemt de gemeente Dantumadiel het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht.

 

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Dantumadiel. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de Wbrp inwerking treedt. Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.