Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Nadere subsidieregels compensatie OZB-heffing Dantumadiel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregels compensatie OZB-heffing Dantumadiel 2015
CiteertitelNadere subsidieregels compensatie OZB-heffing Dantumadiel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën, belastingen en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ja

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201520-06-2020Onbekend

20-01-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 23074, 30 januari 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels compensatie OZB-heffing Dantumadiel 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 

overwegende dat burgemeester en wethouders veel waarde hechten aan het feit dat verenigingen en stichtingen activiteiten ontplooien ten behoeve van het mogelijk maken of bevorderen van sociaal- culturele, sport- , toneel- ijs-, muziek - en zangactiviteiten;

 

overwegende dat deze activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid en welbevinden van de beoefenaar en inwoner van onze gemeente en daarom laagdrempelig dient te zijn;

 

overwegende dat de stichtingen en verenigingen die dit mogelijk maken het financieel steeds moeilijker krijgen;

kennisnemend van de motie die door burgemeester en wethouders is overgenomen;

 

gelet op artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening gemeente Dantumadiel 2012, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel

d.d. 20 december 2011;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Nadere subsidieregels compensatie OZB-heffing Dantumadiel 2015

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • beheerstichting: een stichting die statutair gevestigd is in de gemeente Dantumadiel en die hoofdzakelijk is belast met het beheer van bij één of meer verenigingen of stichtingen in gebruik zijnde accommodatie;

 • sport- , toneel- ijs-, muziek - , en zangvereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die statutair gevestigd is in de gemeente Dantumadiel die zich ten doel stelt het in clubverband beoefenen van een sport, toneelspel, schaatssport, muziek maken en zangkunst;

 • stichting: een stichting die statutair gevestigd is in de gemeente Dantumadiel die als doel heeft het ontplooien, mogelijk maken of bevorderen van sociaal- culturele activiteiten zoals dorpshuizen en musea.

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling nadere subsidieregels

 • Op de subsidieverstrekking op grond van deze nadere subsidieregels is de Algemene subsidieverordening Dantumadiel van toepassing.

 • Het bepaalde in deze nadere regels is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 van deze nadere regels bedoelde activiteit.

Artikel 3 Activiteit die voor subsidie in aanmerking komt

Subsidie kan worden verleend voor de door aanvrager in dat kalenderjaar verschuldigde onroerende zaakbelasting, die aan hem is opgelegd met een op zijn naam gestelde aanslag.

Artikel 4 Doelgroep

 • Subsidie wordt uitsluitend verleend aan een sport-, toneel-, ijs, muziek of zangvereniging, een beheerstichting of een stichting.

 • De in lid 1 genoemde rechtspersonen mogen geen onderneming drijven als bedoeld in artikel 2 eerste lid onder e van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedoeld in artikel 3 bedraagt 100% van de verschuldigde onroerende zaakbelasting over het lopende kalenderjaar.

Artikel 6 Bij de aanvraag in te dienen gegevens

In afwijking van artikel 5 lid 2 en 3 Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2012 hoeven bij de aanvraag in het kader van deze nadere regels géén aanvullende gegevens te worden overgelegd.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie moet, in afwijking van artikel 6 Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2012 voor 1 maart van het jaar waarop de verschuldigde onroerende zaakbelasting betrekking heeft, worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Vaststelling

 • Verlening en vaststelling van de subsidie vindt met inachtneming van artikel 15 Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2012 gelijktijdig plaats.

 • Gelet op artikel 18, lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2012 vindt, indien van toepassing, verlening en vaststelling in afwijking van artikel 16 Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2012 gelijktijdig plaats.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de bepalingen in deze regels voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2015.

 • Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere subsidieregels compensatie OZB-heffing 2015.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel d.d. 20 januari 2015

De burgemeester Secretaris

K.S. Heldoorn B.T.T. Schat