Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Dantumadiel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Individuele Studietoeslag gemeente Dantumadiel 2015
CiteertitelVerordening Individuele Studietoeslag gemeente Dantumadiel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWerk, inkomen, zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet; artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-201501-01-201519-01-2018Geen

19-02-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 44505, 22 mei 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Dantumadiel 2015

gelezen het voorstel van het presidium;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 maart 2015;

 

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet;

 

gezien het advies aan het college van burgemeester en wethouders van de Cliëntenraad van 19 februari 2015;

 

Besluit vast te stellen de navolgende Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Dantumadiel 2015

Artikel 1 - Begripsbepalingen
 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

  • b.

   individuele studietoeslag: toeslag bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de Participatiewet;

  • c.

   wet: de Participatiewet.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader omschreven worden hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 – Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de wet wordt ingediend middels een daartoe vastgesteld formulier.

Artikel 3 – Periodieke verlening

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Artikel 4 – Hoogte individuele studietoeslag
 • 1.

  Een individuele studietoeslag bedraagt €250,00.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt ieder kalenderjaar geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkeling van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de bedragen naar boven op hele euro’s worden afgerond.

Artikel 5 – Betaling individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt in één keer uitbetaald.

Artikel 6 – Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen van deze verordening afwijken indien en voor zover toepassing daarvan leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

Artikel 8 – Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening individuele studietoeslag gemeente Dantumadiel 2015”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Dantumadiel, gehouden in het gemeentehuis te Damwâld op 21 april 2015.

De raad voornoemd,

Burgemeester S. Heldoorn, voorzitter.

R.Dijksterhuis, griffier.