Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening op de rekenkamercommissie Dantumadiel (2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamercommissie Dantumadiel (2017)
CiteertitelVerordening op de rekenkamercommissie Dantumadiel (2017)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpraad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201701-06-2017nieuwe regeling

30-05-2017

gemeenteblad, 30-11-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekenkamercommissie Dantumadiel (2017)

De raad van de gemeente DANTUMADIEL;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 9 mei 2017;

Besluit:

1. De Verordening op de rekenkamercommissie Dantumadiel (2017) vaststellen.

2. De rekenkamercommissie gezamenlijk onderzoek laten doen met de rekenkamercommissie van de gemeente Kollumerland ca.

3. Te benoemen als leden van de rekenkamercommissie tot 1 januari 2019:

Mevrouw T. Smit- de Vries

De heer R.H.A. Teunissen

Verordening op de rekenkamercommissie Dantumadiel (2017)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
 • 1.

  Commissie: de rekenkamercommissie Dantumadiel.

 • 2.

  Rekenkamerfunctie: de rekenkamerfunctie als bedoeld in artikel 81 a van de Gemeentewet.

 • 3.

  Raad: de raad van de gemeente Dantumadiel.

 • 4.

  Presidium: het presidium van de raad van de gemeente Dantumadiel.

 • 5.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel.

Artikel 2 Instelling en taak commissie

 • 1.

  De rekenkamerfunctie wordt uitgeoefend in de vorm van een commissie als bedoeld in artikel 84, eerste lid van de Gemeentewet, genaamd rekenkamercommissie Dantumadiel c.a.

 • 2.

  De commissie heeft als taak het geven van uitvoering aan het bepaalde in de artikelen 182, 184a en 185 van de Gemeentewet.

 • 3.

  De onderzoeken als bedoeld in het tweede lid moeten gericht zijn op de structurele processen met als doel te leren van gedane zaken. Incidenten kunnen aanleiding zijn voor onderzoek, maar het zwaartepunt moet liggen bij de structurele beleidsevaluatie, waarbij het gaat om effectiviteit van beleid.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit twee leden.

 • 2.

  De leden van de commissie zijn leden van de Raad.

 • 3.

  Het presidium doet een voordracht aan de raad voor de benoeming van de leden van de commissie, in overeenstemming met het presidium van de raad van de gemeente Kollumerland c.a..

 • 4.

  De raad benoemt de leden voor de periode tot 1 januari 2019.

 • 5.

  De raad kan, op voordracht van het presidium, plaatsvervangende leden benoemen.

Artikel 4 Einde van het lidmaatschap

 • 1.

  De raad ontslaat de leden van de commissie.

 • 2.

  Een lid wordt ontslag verleend:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij het beëindigen van het lidmaatschap van de Raad;

  • c.

   indien hij naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 3.

  Bij ontslag op eigen verzoek blijven de leden hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 5 Voorzitter en secretaris

 • 1.

  De leden van de commissie benoemen een voorzitter uit hun midden.

 • 2.

  De voorzitter heeft als taken:

  • a.

   het bevorderen van het tot stand komen van een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen;

  • b.

   het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming binnen de commissie;

  • c.

   de leiding van de vergaderingen van de commissie;

  • d.

   het in voorkomende gevallen optreden namens de commissie.

 • 3.

  De raadsgriffier of een door deze aangewezen griffiemedewerker is secretaris van de commissie.

 • 4.

  Tot de taken van de secretaris behoren:

 • 1.

  de procescoördinatie van de onderzoeken;

 • 2.

  de secretariële ondersteuning van de commissie;

 • 3.

  de organisatie van de vergaderingen in overleg met de voorzitter, de verslaglegging van de vergaderingen en de correspondentie van de commissie.

 • 5.

  De secretaris is bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen van de commissie en heeft daarbij een adviserende stem.

Artikel 6 Budget en vergoedingen leden

1.De commissie is bevoegd binnen een haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

Artikel 7 Inventarisatie en selectie van onderwerpen

 • 1.

  De commissie bepaalt welke onderwerpen zij onderzoekt.

 • 2.

  De commissie doet ten minste één onderzoek per jaar.

 • 3.

  Bij de keuze van de onderwerpen en de uitvoering van de onderzoeken werkt de commissie samen met de commissie van de gemeente Kollumerland ca.

 • 4.

  Conform artikel 182, tweede lid van de Gemeentewet kan de raad de commissie verzoeken een onderzoek in te stellen. De commissie bericht de raad binnen zes weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan.

Artikel 8 Werkwijze commissie

 • 1.

  De commissie stelt voor ieder te onderzoeken onderwerp een onderzoeksopzet vast en formuleert de onderzoeksvragen. Deze worden ter kennisneming naar de raad en het college gestuurd.

 • 2.

  Voor de onderzoeksopzet, formulering van de onderzoeksvragen en probleemstellingen en de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, gebruik maken van de hulp van (een) externe onderzoeker(s).

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie en de bijeenkomsten waarin personen namens de commissie worden gehoord, zijn niet openbaar, tenzij de commissie, met inachtneming van het belang van de te horen personen, anders beslist.

 • 4.

  Leden van de commissie nemen niet deel aan een onderzoek indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 9 Bevoegdheden

 • 1.

  Het bepaalde in de artikelen 183 en 184 van de Gemeentewet ten aanzien van de bevoegdheden van de rekenkamer is van overeenkomstige toepassing op de commissie.

 • 2.

  De secretaris en de door de commissie ingeschakelde onderzoeker(s) hebben de bevoegdheid om alle informatie te verzamelen die de commissie in het belang van het onderzoek nodig acht. Zij hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie en het onderzoek en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Artikel 10 Rapportage onderzoeken

 • 1.

  De rekenkamercommissie stelt het college van burgemeester en wethouders schriftelijk op de hoogte van de voorlopige onderzoeksresultaten en stelt het college in de gelegenheid daarop mondeling of schriftelijk te reageren.

 • 2.

  De reactie van het college wordt als bijlage in het onderzoeksrapport opgenomen, evenals het nawoord van de rekenkamercommissie.

 • 3.

  Na ontvangst van de reactie sluit de rekenkamercommissie het onderzoek af.

 • 4.

  Het onderzoek van de rekenkamercommissie resulteert in een openbaar onderzoeksrapport, waarin bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen. Eventuele minderheidsstandpunten worden weergegeven.

 • 5.

  Dit openbare onderzoeksrapport wordt aan de raad en het college aangeboden.

 • 6.

  Het onderzoeksrapport wordt zo spoedig mogelijk na aanbieding in een raadsvergadering besproken.

 • 7.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft binnen drie maanden na opiniërende behandeling van het onderzoeksrapport in de raad, aan de raad een reactie op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport en doet voorstellen tot uitvoering van de aanbevelingen. Daarbij wordt tevens aangegeven hoe die uitvoering zal worden geborgd.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de rekenkamercommissie Dantumadiel (2017).

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente

Dantumadiel van 30 mei 2017.

De raad voornoemd,

Griffier, Voorzitter,