Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018
CiteertitelVerordening reinigingsheffingen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 220, 229
 2. Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201701-01-2019nieuwe regeling

18-12-2017

Gemeenteblad, 22-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018

De raad van de gemeente DANTUMADIEL;

Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 5 december 2017:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017;

Gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer ;

Besluit

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  een afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld;

 • -

  gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15:33 van de Wet milieubeheer.

Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar

 • a.

  indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon

  € 180,36.

 • b.

  indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door meer dan één persoon € 225,24.

De overige belastingen wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1.1 en 1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan vijf euro.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan vijf euro worden niet geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 200 doch minder dan € 2.000 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de derde maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Hoofdstuk III Reinigingsrechten

Artikel 10 Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 11 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 12 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de hoofdstukken 2 en 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 13 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 14 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 15 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan vijf euro.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan vijf euro worden niet geheven.

Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 17 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen/gevorderde bedragen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van [het aanslagbiljet/de kennisgeving] is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De reinigingsrechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 14, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen

Artikel 18 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.
  • De 'Verordening reinigingsheffingen 2017’ van 20 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening reinigingsheffingen 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad

der gemeente Dantumadiel, gehouden in het

gemeentehuis te Damwâld op 18 december 2017.

De raad voornoemd,

…………………………….., voorzitter.

……………………………..., griffier.

 

Tarieventabel

 

 

 

behorende bij de 'Verordening reinigingsheffingen 2018”, ingaande d.d. 1 januari 2018,

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

 

 

 

De genoemde bedragen zijn, voorzover van toepassing, inclusief 21% BTW

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

 

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

 

 

 

a.indien dat perceel wordt gebruikt door één persoon

€ 180,36

b.indien dat perceel wordt gebruikt door meer dan één persoon

€ 225,24

 

 

De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt vermeerderd voor het op 1 januari

 

van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van

 

de belastingplicht, in bruikleen hebben van een éxtra (= boven hetgeen volgens de

 

gemeentelijke afvalstoffenverordening aan het perceel is verstrekt):

 

1 container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval,

 

per extra container met

€ 62,50

1 container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen,

 

per extra container met

€ 83,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 

 

 

 

 

Brengen afvalstoffen door particulieren naar milieustraat Koailoane 11 te Damwâld

 

Uitgezonderd afval wat in de minicontainers thuis hoort kunnen in principe alle overige categorieën afvalstoffen

 

worden gebracht op de milieustraat aan de Koailoane te Damwâld

 

Indien u afvalstoffen naar het kringloopstation brengt dan dient u zich bij de ingang te melden en te legitimeren.

 

De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

 

De milieustraat is op maandag gesloten!

 

Vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen worden op de zaterdagen geen vrachtauto's of trekkers met aanhangers toegelaten. Voor het brengen van afvalstoffen op het kringloopstation door particulieren gelden de volgende tarieven:

 

-grof huisafval (banken, stoelen, kasten, vloerbedekking etc.)

gratis

-takken en snoeiafval

gratis

-klein en groot wit- en bruingoed

gratis

-glas, papier, textiel

gratis

-klein chemisch afval

gratis

Bouw- en sloopafval en schone grond, gebracht met:

 

-personenwagen - per keer

€ 7,00

-aanhangwagen - per keer

€ 16,00

-tandemasser / trekker - per keer

€ 40,00

Ingeval het vervoervoermiddel meer dan normaal is beladen dan geldt een hoger tarief

 

Overige afvalstoffen:

 

-olie per liter - maximaal 25 liter

€ 0,10

-vrachtwagenaccu, tractoraccu e.d. per stuk

€ 5,00

-personenwagen-/motorbanden - per stuk (maximaal 5 stuks, zonder velg en schoon) per stuk

gratis

-personenwagenbanden met velg (maximaal 5 stuks) per stuk

€ 2,50

-truck- of tractorbanden (maximaal 2 stuks) per stuk

€ 12,00

-asbestplaten - op vertoon van een sloopmelding tot 35 m2 (< 2,5 m, verpakt in plastic en dichtgeplakt met tape)

gratis

-asbestplaten - grotere hoeveelheden (meer dan 35 m2) kunnen niet worden gebracht

 

Voor grotere hoeveelheden asbest moet u een erkend asbestverwijderingsbedrijf inschakelen

 

Afvoer afval vanwege foutief aangeboden minicontainers

 

Foutief aangeboden (grijze of groene) minicontainers worden niet door de gemeente geleegd. Na melding aan het KKS kan de

 

aanbieder de inhoud van de container, binnen de openingstijden van de milieustraat, aanbieden tot een maximum van vijf

 

huisvuilzakken voor een tarief per huisvuilzak van

€ 3,00

 

 

Halen afvalstoffen door gemeente op afroep

 

 

 

Inzameling grof huisafval tijdens de inzamelroute

 

Grofvuil wordt op afroep opgehaald. Aanbieding van grofvuil dient te geschieden via telefonische melding bij Melddesk.

 

Voor elektrische apparatuur geldt een verwijderingsbijdrage die bij de aanschaf door de koper wordt betaald.

 

Oude apparatuur kan gelijktijdig worden achtergelaten bij de detailhandelaar. Ook kan het kosteloos worden aangeboden bij de

 

milieustraat. Voor de aanbieding van grofvuil geldt een voorrijdtarief en, bij aanbieding van grotere hoeveelheden, een prijs per m3

 

a.voorrijdtarief grofvuil tot en met 2 m3 per keer

€ 50,00

b.kosten per m3 (bij aanbieding van meer dan 2 m3)

€ 14,00

 

 

Inzameling takken en snoeiafval tijdens inzamelroute

 

Takken en snoeiafval wordt op afroep opgehaald. Aanbieding van takken en snoeiafval dient te geschieden via telefonische

 

melding bij Melddesk. Voor de aanbieding van takken en snoeiafval geldt een voorrijdtarief en, bij aanbieding van grotere hoeveelheden, een prijs per m3

 

a.voorrijdtarief ophalen takken en snoeiafval tot en met 2 m3 per keer

€ 50,00

b.kosten per m3 (bij aanbieding van meer dan 2 m3)

€ 5,00

 

 

Bewaarmiddelen:

 

Bij verlies door eigen toedoen of schuld worden voor verstrekking van bewaarmiddelen de volgende bedragen in rekening gebracht:

 

-grijze minicontainer 240 liter

€ 32,50

-groene minicontainer 140 liter

€ 29,25

-kca-box met inzetdoos

€ 16,00

 

 

Compostvaten:

 

Bij aanschaffing van een compostvat wordt slechts een gedeelte van de werkelijke kosten in rekening gebracht.

 

-compostvat, gehaald vanaf de locatie Gemeentelijk Beheer.

€ 20,00

 

 

Bijzondere diensten:

 

Het tarief voor bijzondere diensten, zoals het ledigen van beerputten etc. dient te zijn gebaseerd op de werkelijke kosten, uitgaande van de volgende bedragen:

 

-loonkosten per uur (op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur)

€ 56,28

-loonkosten per uur (op werkdagen vóór 07.00 en na 18.00 uur)

€ 84,42

-loonkosten per uur (op zon- en feestdagen)

€ 112,56

-vrachtauto per uur

€ 40,05

-kolkenzuiger per uur

€ 30,96

-veegwagen per uur

€ 41,27

-minimaal in rekening te brengen bedrag voor legen beerput (maximale lengte slang 25 m1)

€ 148,70

 

 

Sluisgeld bij doorvaart sluis te De Falom:

 

-schutgeld per boot gehele jaar - alle dagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur

€ 2,50

 

 

Inritten voor particulieren, aan te leggen door gemeente:

 

-standaard inrit tijdens herstraatwerkzaamheden (maximaal 10 m2), terplaatse van groenstrook of trottoir

€ 260,00

-afzonderlijk aan te leggen standaard inrit (maximaal 10 m2), terplaatse van groenstrook of trottoir

€ 505,00

-meerprijs per m2 voor extra straatwerk (meer dan standaard 10 m2)

€ 53,00

In voorkomende gevallen worden de extra kosten voor bijvoorbeeld het verwijderen van een boom of het verplaatsen van een kolk in rekening gebracht

 

 

 

Rioolaansluitingen:

 

Standaard is een rioolaansluiting met inwendige buisdiameter van 125 mm en een lengte tot maximaal 6,50 m1

 

-standaard rioolaansluiting bij gemengd rioolstelsel

€ 600,00

-standaard rioolaansluiting bij gescheiden rioolstelsel

€ 1.020,00

-meerprijs per m1 extra lengte (meer dan standaard 6,50 m1)

€ 60,00

-bij grotere diameters worden de werkelijke kosten in rekening gebracht

 

 

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten (Vervallen)

 

 

 

Hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten

 

 

 

De onderstaande bedragen zijn, voorzover van toepassing, exclusief BTW

 

 

 

Verwijsborden voor bedrijven:

 

Om in aanmerking te komen voor een bord dient aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. De borden worden geplaatst en onderhouden door de gemeente

 

voor rekening van het betreffende bedrijf.

 

a.prijs per bord met tekst aan één zijde

€ 100,00

b.prijs per bord met tekst aan twee zijden

€ 135,00

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2017

 

 

 

De griffier,