Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Nadere regels Wmo Tegemoetkoming meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Wmo Tegemoetkoming meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2017
CiteertitelNadere regels Wmo Tegemoetkoming meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201821-06-2019nieuwe regeling

18-07-2017

gemeenteblad, 13-02-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Wmo: Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2017

Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumdiel

 

 • 1.

  Intrekken van de “Nadere regels Wmo inzake Tegemoetkoming meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2016”.

 • 2.

  Vaststellen de “Nadere regels Wmo meerkostenregeling chronische zieken en gehandicapten 2017 (overgangsregeling)”.

Lid 1. Een aanvrager komt voor het kalenderjaar 2017 in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van € 200,- als:

 • 1.

  die aanvrager in genoemd kalenderjaar 18 jaar of ouder is en ingeschreven staat in de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel of Kollumerland c.a. én

 • 2.

  die aanvrager in genoemd kalenderjaar een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor een Wmo voorziening heeft betaald via het CAK én

 • 3.

  die aanvrager in genoemd kalenderjaar een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp via HHT regeling of de Algemene Voorziening voor een schoon huis heeft betaald én

 • 4.

  Deze eigen bijdragen (onder 2 en 3) niet op andere wijze kunnen worden vergoed.

 

Lid 2. Indien aanvrager enkel voldoet aan de voorwaarden 1, 2 en 4 (genoemd in lid 1), maar niet aan voorwaarde 3, dan komt aanvrager voor 2017 toch voor het forfaitair bedrag van € 200,- in aanmerking als:

 • aanvrager een inkomen heeft dat na toetsing door het CAK valt onder de laagste inkomenscategorie voor de betaling van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van het betreffende kalenderjaar, en

 • aanvrager geen gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima AV Frieso Compleet.

 

Lid 3. Indien aanvrager enkel voldoet aan de voorwaarden 1 en 2 (genoemd in lid 1), maar niet aan voorwaarden 3 en 4, dan komt aanvrager voor 2017 voor het forfaitair bedrag van € 100,- in aanmerking als:

 • aanvrager een inkomen heeft dat na toetsing door het CAK valt onder de laagste inkomenscategorie voor de betaling van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van het betreffende kalenderjaar, en

 • aanvrager wel gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima AV Frieso Compleet.

 

Lid 4. Indien aanvrager enkel voldoet aan de voorwaarden 1, 3, en 4 (genoemd in lid 1), maar niet aan voorwaarde 2 omdat belanghebbende behoort tot de groep samenwonenden onder de AOW leeftijd met een inkomen tot € 35.000 die geen eigen bijdrage aan het CAK hoeven te betalen, dan komt aanvrager voor 2017 voor het forfaitair bedrag van € 100,- in aanmerking.

 

Lid 5. Het college toetst of een aanvraag kan worden gehonoreerd op basis van de facturen over het geldende kalenderjaar voor het gebruik van de HHT regeling. En de laatste factuur die is betaald aan het CAK voor een eigen inkomensafhankelijke bijdrage voor een Wmo-voorziening of het bericht dat de maximale eigen bijdrage voor aanvrager nul bedraagt.

 

Lid 6. De aanvraagprocedure loopt van 1 maart tot en met 31 mei van het opvolgende kalenderjaar.

 

Lid 7. De regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel op 18 juli 2017.

Toelichting:

Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 12 uit de Wmo-verordening 2015 en artikel 2.1.7 Wmo 2015, waarlangs een tegemoetkomingsregeling voor bijzondere meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten mogelijk wordt gemaakt. Het hebben van zo’n regeling is niet wettelijk verplicht. De Wmo-verordening biedt het college vrijheid de doelgroep voor de regeling te bepalen en te bepalen welke meerkosten in aanmerking worden genomen. Het college heeft ervoor gekozen een tegemoetkoming te verstrekken voor meerkosten die verband houden met het gebruik van Wmo voorziening.

De regeling gaat per 2018 in, maar heeft betrekking op kosten die iemand in 2017 heeft gemaakt. Deze regeling voor 2017 kan worden gezien als een soort overgangsregeling tussen de regeling die betrekking had op meerkosten in 2016, en die voor de meerkosten in 2018 ev. In de regeling die voor kosten vanaf 2018 wordt ingevoerd, verschilt behoorlijk met die voor 2016 mede vanwege de invoering van de Algemene Voorziening voor een schoon huis.

Burgers die voldoen aan alle in lid 1 genoemde voorwaarden kunnen op aanvraag in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 200,- per persoon op basis van de Regeling Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2017.

Net als bij de Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2016 komen aanvragers uit de laagste inkomenscategorie, die een eigen bijdrage betalen voor een Wmo voorziening, ook weer voor een tegemoetkoming in aanmerking. In de regeling voor 2018 e.v. is dat niet meer zo. Dan moet er sprake zijn van stapeling van eigen bijdragen. De tegemoetkoming is, vanwege deze overgang, de helft van die voor 2016.

Inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van een uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering AV Fries Compleet. Deze verzekering kent een uitgebreider aanvullend pakket, waardoor inwoners in aanmerking komen voor vergoeding van diverse meerkosten door ziekte of beperking. Zo wordt onder meer de eigen bijdrage Wmo vergoed. Om deze reden worden de gebruikers van deze collectieve ziektekostenverzekering gecompenseerd met een lagere forfaitaire vergoeding.

Sinds 1 januari 2017 hoeven gehuwden en samenwonenden, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en een inkomen hebben dat lager is dan € 35.000,- per jaar, op basis van landelijke regelgeving geen eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen meer te betalen. Mensen uit deze groep, die kosten hebben gemaakt voor huishoudelijke hulp via de HHT regeling, komen voor een forfaitaire vergoeding van € 100,- per persoon per kalenderjaar in aanmerking.

Het is aan de aanvrager aan te tonen tot de rechthebbenden te behoren. Gemeenten beschikken niet over ‘eigen bijdrage’ bestanden van het CAK, waardoor het niet mogelijk is ambtshalve na te gaan of aanvrager aan de voorwaarden voldoet.