Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Dantumadiel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Dantumadiel 2019
CiteertitelVerordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Dantumadiel 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-201901-01-2019nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-285646

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Dantumadiel 2019

 

De raad van de gemeente Dantumadiel,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 3september 2019;

gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 98, 99 van de Gemeentewet en de artikelen 3.1.3, eerste lid, 3.1.4, eerste lid, 3.3.2, 3.3.3, tweede lid, 3.4.1, eerste lid, en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

Besluit:

vast te stellen de: Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Dantumadiel 2019.

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissielid: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 82, 83 en 84 van de Gemeentewet, dat niet tevens raadslid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een commissie is benoemd.

 • b.

  griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

 • c.

  raadslid: lid van de gemeenteraad.

 

Artikel 2. Toelage raadslid onderzoekscommissie en bijzondere commissie

 • 1.

  Een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet wordt voor de duur van de activiteiten van die commissie ten laste van de gemeente een maandelijkse toelage toegekend. De toelage is per jaar maximaal driemaal de maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Een raadslid dat lid is van een bijzondere commissie als bedoeld in artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt voor de duur van de activiteiten van de commissie een toelage toegekend van de maximaal mogelijke toelage van € 120 per maand.

 

Artikel 3. Reis- en verblijfkosten raadsleden voor reizen buiten de gemeente

 • 1.

  Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 97 Gemeentewet worden aan een raadslid vergoed:

 • a.

  de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

 • b.

  bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt .

 • 2.

  Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur, worden aan een raadslid bij gebruik van eigen auto tevens de parkeer-, veer- en tol-kosten vergoed;

 • 3.

  Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

 • 4.

  Als een raadslid een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor reizen als bedoeld in het eerste lid, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

 • 5.

  De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raadslid of maakt in verband met reizen buiten het grondgebied ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur worden ten laste van de gemeente vergoed.

 

Artikel 4 Nadere regels niet-partijpolitieke scholing raadsleden

 • 1.

  Niet-partijpolitiek georiënteerde scholing wordt bij voorkeur georganiseerd voor de hele raad. Het presidium bepaalt welke scholing wordt aangeboden.

 • 2.

  Daarnaast kan een raadslid dat wil deelnemen aan een individuele niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van zijn functie als bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag indienen bij de griffier.

 • 3.

  Het budget is bepalend: kosten voor scholing mogen het jaarlijks beschikbare budget niet overstijgen. De maximale vergoeding van de individuele scholing bedraagt € 250 per jaar per raadslid.

 • 4.

  Het presidium beslist op de individuele aanvraag op basis van de overlegde stukken

 

Artikel 5 Informatie- communicatievoorzieningen

 • 1.

  Het raadslid ontvangt een vergoeding voor het gebruik van een eigen computer, tablet (device) met bijbehorende apparatuur en software.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt maandelijks € 62,61.

 • 3.

  Het presidium stelt aan het begin van de raadsperiode de maximumhoogte van de maandelijkse vergoeding voor aanschaf van het door een raadslid aangeschafte device vast.

 • 4.

  De compensatie voor de kosten van de benodigde internetverbinding is verdisconteerd in de maandelijks vergoeding als bedoeld in lid 2.

 

Artikel 6. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

 

Artikel 7. Betaling vaste vergoedingen

Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van de vergoeding van plaatsvervangende leden in de hoorzitting, zoals vastgelegd in het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Dantumadiel 2019 en bedoeld in artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers maandelijks plaats met inachtneming van een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

 

Artikel 8. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

 • a.

  betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur,

 • b.

  betaling vooruit uit eigen middelen of

 • c.

  betaling ten laste van de gemeentelijke creditcard.

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen 3 maanden na factuurdatum of betaling door raadsleden ingediend bij de griffier.

 • 4.

  Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan raadsleden binnen 3 maanden na het indienen van de aanvraag wordt overgemaakt.

 

Artikel 9. Intrekking oude verordening

De oude Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Dantumadiel 2014 vastgesteld op 25 maart 2015 wordt ingetrokken.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Dantumadiel 2019

 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering

d.d. 5 november 2019.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

T.D. de Jong N.L. Agricola