Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk gemeente Dantumadiel 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk gemeente Dantumadiel 2020
CiteertitelNadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk gemeente Dantumadiel 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagenbijlage toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2020nieuwe regeling

03-03-2020

gmb-2020-123232

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk gemeente Dantumadiel 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

Gelezen het voorstel aan het college van 3 maart 2020;

Gelet op het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Dantumadiel 2020;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de navolgende

Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk gemeente Dantumadiel 2020

Artikel 1 gebruikelijke hulp

  • 1.

    Onder gebruikelijke hulp van ouder(s) aan een jeugdige als bedoeld in de Verordening jeugdhulp wordt in beginsel verstaan hetgeen vóór 2015 in de CIZ-indicatiewijzer (AWBZ) en in het handboek Indicatiestelling jeugd-ggz daaromtrent was opgenomen, zoals dit in de bij dit besluit behorende bijlage is opgenomen.

  • 2.

    Ouders zijn in beginsel gehouden de tot hun gezin behorende kinderen de hulp, bedoeld in het eerste lid, te bieden.

  • 3.

    In een (gedeeltelijke) afwijzing van een individuele voorziening, omdat er sprake is van gebruikelijke hulp dient gemotiveerd te worden waarom de verzochte hulp voor het betreffende kind onder gebruikelijke hulp valt.

Artikel 2 bovengebruikelijke hulp

Bij de beoordeling in hoeverre de hulpvraag van een jeugdige de gebruikelijke hulp van de ouder(s) overstijgt kan ten behoeve van een onderzoek daarnaar van de ouder(s) worden gevraagd om medewerking daaraan te verlenen. De ouder(s) zijn verplicht aan zo’n verzoek te voldoen, om zodoende, tenzij het op een andere manier kan worden vastgesteld, het recht op een individuele voorziening te kunnen vaststellen.

Artikel 3 sociaal netwerk

Indien geoordeeld wordt dat de hulpvraag van een jeugdige de gebruikelijke hulp van de ouder(s) overstijgt kan ter zake van een beslissing over toekenning van een individuele voorziening rekening worden gehouden met de mogelijkheid van hulp vanuit het sociaal netwerk van de jeugdige of zijn ouder(s).

Artikel 4 hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan van het bepaalde in deze nadere regels ten gunste van de verzoeker om een individuele voorziening worden afgeweken indien toepassing leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Damwâld, 3 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel

De secretaris, de burgemeester,

R.G. Dijksterhuis N.L. Agricola