Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Nadere subsidieregeling welzijn Dantumadiel 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregeling welzijn Dantumadiel 2020
CiteertitelNadere subsidieregeling welzijn Dantumadiel 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-202001-11-2019nieuwe regeling

12-05-2020

gmb-2020-156521

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregeling welzijn Dantumadiel 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 

overwegende dat het gewenst is een nadere regeling vast te stellen ten behoeve van het verlenen en vaststellen van subsidies op het terrein van Welzijn;

 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening gemeente Dantumadiel 2020, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel d.d. 8 juli 2019;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende nadere regeling:

 

Nadere subsidieregeling welzijn Dantumadiel 2020

 

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regeling wordt verstaan onder:

a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

b. raad: raad van de gemeente Dantumadiel;

c. wet: de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling nadere subsidieregels

1. Op de subsidieverstrekking op grond van deze nadere subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2020 van toepassing.

2. Met de verstrekking van welzijnssubsidies wil het college bijdragen aan de ontplooiing van individuele burgers dan wel groepen burgers voor zover deze door zorg, vorming, recreatie, kunst en cultuur kan worden bevorderd.

3. Deze regeling is niet van toepassing op subsidieaanvragen voor activiteiten voor zover, ten name van de subsidieontvanger en deze activiteiten, reeds een bedrag is opgenomen in de begroting.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan op grond van deze regeling subsidie verstrekken voor activiteiten die vallen binnen de clusters:

A. maatschappelijke participatie;

B. speelvoorzieningen;

C. sport;

D. cultuur;

E. natuur, recreatie en toerisme;

F. educatie;

G. eenmalige incidentele lokale initiatieven.

 

Artikel 4 Doelgroep

Voor subsidie op grond van deze regeling komen in aanmerking:

a. verenigingen naar burgerlijk recht;

b. stichtingen;

c. natuurlijke personen.

 

Artikel 5 Algemene voorwaarden voor subsidiëring

1. De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd passen binnen de doelstellingen zoals geformuleerd in de door de raad vastgestelde programma's en/of door de raad vastgesteld beleid.

2. Periodiek weerkerende straat-, wijk- buurt- of dorpsfeesten en de jaarlijkse intocht van Sinterklaas komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 6 Inhoudelijke beoordelingscriteria voor subsidiëring per cluster en subsidiebedrag

 

6A. Maatschappelijke participatie

 

Projecten ontwikkelingssamenwerking

Het college kan een aanvullende subsidie verstrekken aan een lokaal initiatief ten behoeve van een project in een ontwikkelingsland indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. het betreft een concreet project dat in een ontwikkelingsland wordt uitgevoerd;

b. het project heeft als doel het verbeteren van de leefsituatie van de bevolking in het ontwikkelingsland.

 

Internationale contacten

1. Het college kan per aanvrager eenmaal per kalenderjaar subsidie verstrekken voor het onderhouden van internationale contacten in het kader van cultuur, taal of sport.

2. De subsidie bedraagt 50% van de door het college redelijk geachte begrote kosten tot een maximum van € 500,-.

 

Ouderenwerk

Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten die liggen in de sociaal-educatieve, recreatieve of sportieve sfeer en die specifiek gericht zijn op ouderen, mits verwacht wordt dat minimaal 10 ouderen aan de activiteit zullen deelnemen.

 

Jeugd - en jongerenwerk

1. Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten die liggen in de sociaal-educatieve, recreatieve of sportieve sfeer en die specifiek gericht zijn op kinderen en/of jongeren van vier tot achttien jaar, mits verwacht wordt dat minimaal 10 jongeren aan de activiteit zullen deelnemen.

2. Het college kan eenmaal per jaar, per dorp voor activiteiten ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin of een andere nationale feestdag, subsidie verstrekken van € 0,90 per kind van vier tot en met twaalf jaar, mits de activiteiten gericht zijn op alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar uit het betreffende dorp.

 

Specifieke doelgroepen

Het college kan subsidie verstrekken aan organisaties die zich richten op specifieke doelgroepen onder volwassenen of jongeren, indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd:

a. gericht zijn op begeleiding en ondersteuning van volwassenen die extra of specifieke zorg behoeven;

b. gericht zijn op begeleiding en ondersteuning van jongeren en/of het gezin waarvan zij deel uitmaken, die extra of specifieke zorg behoeven.

 

6B. Speelvoorzieningen

 

1. Begripsomschrijvingen

a. speelvoorziening: een door particulier initiatief beheerd openbaar speelterrein;

b. beheerscommissie: de commissie, vereniging of stichting, die belast is met het beheer van een speelvoorziening;

c. beheersovereenkomst: overeenkomst tussen college en beheerscommissie waarin afspraken over toezicht, onderhoud en beheer van de speeltoestellen, overige opstallen en het terrein worden vastgelegd;

d. speeltoestel: een door het college als zodanig aangemerkt toestel.

 

2. Beheerscommissie en beheersovereenkomst

a. Om voor gemeentelijke subsidie in aanmerking te komen moet er een beheerscommissie zijn.

b. Om voor gemeentelijke subsidie in aanmerking te komen moet een beheersovereenkomst tussen college en de beheerscommissie zijn afgesloten.

 

3. Startsubsidie

a. Indien naar het oordeel van het college de realisatie van een nieuwe speelvoorziening of een herstart van een bestaande speelvoorziening wenselijk en noodzakelijk is, kan een eenmalige subsidie worden verleend.

b. Het gelijktijdig aanvragen van (her-)startsubsidies bij regionale en landelijke fondsen is een voorwaarde om voor een gemeentelijke (her-)startsubsidie in aanmerking te komen.

 

4. Onderhoudssubsidie

a. Jaarlijks kan aan de beheerscommissie een onderhoudssubsidie worden verleend.

b. Het plegen van onderhoud aan de speeltoestellen en het plegen van grond- en groenonderhoud door de beheerscommissie is een voorwaarde om voor een onderhoudssubsidie in aanmerking te komen.

c. Wanneer een beheerscommissie niet zelf het grond - en groenonderhoud verricht wordt de onder 4a genoemde onderhoudssubsidie verlaagd met de daarin berekende component voor grond - en groenonderhoud.

d. Het niet of niet geheel nakomen van de beheersovereenkomst kan leiden tot gehele of gedeeltelijke intrekking of terugvordering van de verleende subsidie.

e. Indien, naar het oordeel van het college, de jaarlijkse onderhoudssubsidie en de inkomsten van derden niet voldoende zijn om een verantwoord functioneren van de speelvoorziening mogelijk te maken, kan het college besluiten om eenmalig een extra bijdrage te verstrekken.

 

6C. Sport

Het college kan een subsidie van maximaal 10% van de aanschafkosten verstrekken aan een sportvereniging voor de aanschaf van een roerende zaak, mits de aanschaf naar het oordeel van het college urgent is.

 

6D. Cultuur

 

1. Begripsomschrijvingen

a. Onder culturele activiteiten worden verstaan de activiteiten die de deelname van individuen en groepen aan cultuuruitingen gericht op (persoonlijke) creatieve ontplooi- ing en kunstbeoefening bevorderen en/of stimuleren.

b. Onder 'zangvereniging' wordt mede verstaan een kinder- of jeugdkoor, een gospelgroep en een majorettekorps.

c. Onder 'muziekvereniging' wordt mede verstaan een harmonie, een fanfare, een brassband en een drumband.

d. Het minimum aantal deelnemers aan culturele activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend, bedraagt tien

e. Onder 'jeugdlid' wordt verstaan alle leden tot en met 17 jaar.

 

2. Muziek- en zangverenigingen

a. Het college kan subsidie verstrekken aan een vereniging indien de vereniging minimaal één openbare uitvoering per jaar verzorgt.

b. Indien de vereniging wordt opgeheven, dan wel ophoudt zijn huidige doelstelling daadwerkelijk na te streven, moet aan het instrumentarium en/of de rekwisieten in overleg met het college een bestemming worden gegeven, indien de aanschaf van dit materiaal in het verleden mede met een gift à fonds perdu of een renteloze lening van de zijde van de gemeente Dantumadiel is gerealiseerd.

c. Het college stelt per kalenderjaar € 12,- per jeugdlid beschikbaar aan een zangvereniging en € 46,- per jeugdlid aan een muziekvereniging.

d. Voor zangverenigingen geldt voor de onder 6D2c genoemde bijdrage een maximaal bedrag van € 100,- per vereniging.

e. De peildatum voor vaststelling van het aantal jeugdleden van een muziek- of zangvereniging is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 

3. Toneelverenigingen

a. Het college kan subsidie verstrekken aan een toneelvereniging indien de vereniging minimaal één openbare uitvoering per jaar verzorgt.

b. Het college stelt per jeugdlid € 12,- beschikbaar aan de vereniging.

c. Voor toneelverenigingen geldt voor de onder 6D3b genoemde bijdrage een maximaal bedrag van € 100,- per vereniging.

d. De peildatum voor de vaststelling van het aantal jeugdleden van een toneelvereniging is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 

4. Musea en monumenten

a. Voor het onderhouden van de molens in de gemeente Dantumadiel ontvangt stichting 'de Fryske Mole' voor een periode van zes jaar subsidie.

b. Het college kan deze periode steeds verlengen met zes jaar.

 

6E. Natuur, recreatie en toerisme

Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten van organisaties zonder winstoogmerk die als doelstelling hebben het toeristisch recreatieve klimaat, waaronder ook begrepen natuurontwikkeling, landschapverbetering, milieukwaliteiten of duurzaam te versterken, indien de activiteit:

- betrekking heeft op verbetering van de kwaliteit, deskundigheid en samenwerking óf het opheffen van knelpunten in de infrastructuur en

- een duidelijke aantoonbare verbetering brengt ofwel een versterking van de leefbaarheid voor zowel de lokale als de regionale bevolking.

 

6F. Educatie

Het college kan subsidie verstrekken aan scholen in Dantumadiel voor de organisatie van projecten op het terrein van taal, (voor-) lezen en cultuur in het algemeen zoals zang, dans, muziek, toneel en ( lokale ) cultuur -historie:

a. gericht op taalontwikkeling en/of het gebruik van de Friese taal;

b. gericht op bevordering van de culturele belangstelling bij hun leerlingen.

 

6G. Eenmalige lokale initiatieven

Het college kan subsidie verstrekken voor een eenmalige activiteit of gebeurtenis van lokale aard die een sociaal-cultureel, cultureel, sportief en/of educatief karakter heeft.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de wet en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2020, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. niet voldaan is aan de voorwaarden en criteria zoals genoemd in artikel 5 en 6 van deze regels;

c. de subsidieaanvraag een verzoek betreft om in aanmerking te komen voor een, al dan niet renteloze of laagrentende, lening of een borgstelling.

 

Artikel 8 Subsidiebedrag

1. Het college stelt jaarlijks een afzonderlijk subsidieplafond vast voor de verschillende clusters zoals genoemd in artikel 3.

2. Bij de bekendmaking van de subsidieplafonds wordt tevens bekend gemaakt hoe de beschikbare bedragen verdeeld zullen worden.

 

Artikel 9 Intrekking, wijziging van de subsidieverlening

Onverminderd het bepaalde in de wet kan het college de subsidieverlening intrekken of het subsidiebedrag ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen indien:

a. de subsidieontvanger wijzigingen in aanwending van de subsidie niet vooraf ter beoordeling heeft voorgelegd aan het college;

b. de subsidieontvanger de activiteiten waarvoor subsidie is verkregen niet uitvoert of beëindigt;

c. de subsidieontvanger de voorschriften in deze verordening, of de verplichtingen vermeld in de beschikking niet nakomt;

d. de subsidieontvanger in surseance van betaling of in staat van faillissement geraakt.

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 november 2019.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regeling wordt aangehaald als: Nadere subsidieregeling welzijn Dantumadiel 2020.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel d.d. 12 mei 2020.

De burgemeester De secretaris

N.L. Agricola R.G. Dijksterhuis