Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Klachtenregeling Dantumadeel 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKlachtenregeling Dantumadeel 2001
CiteertitelKlachtenregeling Dantumadeel 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200106-03-2019nieuwe regeling

27-03-2001

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 05-04-2001

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenregeling Dantumadeel 2001

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • Deze

  regeling verstaat onder:

 • a.

  het bestuursorgaan:

 • de gemeenteraad, het college burgemeester enwethouders dan wel de burgemeester van de gemeente Dantumadeel;

 • b.

  klachtenfunctionaris:

 • de in artikel 14 hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrechtbedoelde persoon;

 • c.

  de ambtelijk secretaris:

 • de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar welke de klachtenfunctionaris in zijn taakuitoefening ondersteunt;

 • d.

  klager:

 • degene die een klacht indient.

Artikel 2 Klachtenfunctionaris: benoeming en zittingsduur

 • 1.

  Burgemeester en wethouders benoemen een externe klachtenfunctionaris, die is belast met de behandeling en de advisering over klachten als bedoeld in afdeling 9.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De klachtenfunctionaris treedt af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad, voor het eerst in 2002.

 • 3.

  De klachtenfunctionaris kan op ieder moment ontslag nemen.

 • 4.

  De aftredende klachtenfunctionaris blijft zijn functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 3 Vooronderzoek

 • 1.

  De klachtenfunctionaris is in verband met de voorbereiding van de behandeling van een klaagschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De klachtenfunctionaris kan uit eigen beweging bij deskundigen advies inwinnen of inlichtingen inwinnen en deze zo nodig uitnodigen op de hoorzitting te verschijnen, bedoeld in artikel 11, eerste lid van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De klachtenfunctionaris deelt de klager en het bestuursorgaan tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen op de hoorzitting.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling, kan de klager of het verwerend orgaan, onder opgaaf van redenen, de klachtenfunctionaris verzoeken het tijdstip van de hoorzitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de klachtenfunctionaris op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk aan de klager en het bestuursorgaan meegedeeld, doch in ieder geval een week voor het tijdstip van de hoorzitting.

 • 4.

  De klachtenfunctionaris kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de termijnen in het eerste, tweede en derde lid.

Artikel 5 Hoorzitting

De hoorzitting vindt in beginsel plaats achter gesloten deuren, tenzij geen van de partijen bezwaar heeft tegen een openbare hoorzitting.

Artikel 6 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de hoorzitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de klachtenfunctionaris uit eigen beweging dit onderzoek (laten) doen.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de klager en het bestuursorgaan toegezonden.

 • 3.

  De klager en het bestuursorgaan kunnen binnen een week na verzending van in het tweede lid bedoelde nadere informatie aan de klachtenfunctionaris een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De klachtenfunctionaris beslist op een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Overdracht bevoegdheden

 • 1.

  De klachtenfunctionaris kan de aan hem bij deze verordening toegekende taken als bedoeld in artikel 4, lid 1 overdragen aan de ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De overdracht van taken en bevoegdheden ingevolge het vorige lid ontslaat de klachtenfunctionaris niet van zijn verantwoordelijkheden ter zaken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

De klachtenregeling Dantumadeel 2001 treedt in werking met ingang van 1 april 2001.