Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Dantumadeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Dantumadeel
CiteertitelBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Dantumadeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005nieuwe regeling

21-12-2004

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 29-12-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Dantumadeel

De raad der gemeente DANTUMADEEL;

gelet op artikel 18, zevende lid van de Wet inburgering nieuwkomers; artikel 18 van de Wet werk en bijstand; de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het advies van de commissie Samenleving d.d. 1 december 2004;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2004;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers

gemeente Dantumadeel

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: de Wet inburgering nieuwkomers (Stb. 1998, 261);

  • b.

   WWB: de Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375);

  • c.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadeel;

  • d.

   bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de WWB;

  • e.

   maatregel: het verlagen van de bijstand of de langdurigheidstoeslag op grond van artikel 18, tweede lid, van de WWB;

  • f.

   boete: de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet.

 • 2.

  De begripsbepalingen van de wet zijn op deze verordening van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 2 Afstemming en dringende redenen

 • 1.

  Bij het opleggen van een boete wordt deze verordening in acht genomen, onverminderd artikel 18, tweede en vierde, lid van de wet.

 • 2.

  Geen boete wordt opgelegd als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.

Artikel 3 Hoogte van de boete

 • 1.

  De boete bedraagt 25% van de bijstandsnorm die voor de nieuwkomer geldt of zou gelden als hij belanghebbende in de zin van de WWB zou zijn.

 • 2.

  Indien de nieuwkomer zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een boete is opgelegd als bedoeld in het eerste lid, opnieuw schuldig maakt aan een gedraging als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet, bedraagt de boete 50% van de bijstandsnorm.

Artikel 4 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Dantumadeel”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Dantumadeel, gehouden in het gemeentehuis te Damwoude op 21 december 2004.

De raad voornoemd,

, voorzitter. , griffier.