Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening winkeltijden gemeente Dantumadeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Dantumadeel
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Dantumadeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149 
 2. Winkeltijdenwet, art. 3,5,7,9 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2014nieuwe regeling

26-11-1996

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 04-12-1996

Onbekend
12-12-199625-09-2014nieuwe regeling

26-11-1996

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 04-12-1996

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Dantumadeel

De raad der gemeente DANTUMADEEL;

gehoord het Platform Middenstandsaangelegenheden d.d.12 September 1996;

gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 8 Oktober 1996;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende: Verordening inzake de winkeltijden.

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pink-sterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2

Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht waken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3

Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen opdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende .

Artikel 4

 • Het

   college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt bevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  h et gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5

Feestdagen.

 • 1

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op ten hoogste vijf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen feestdagen per kalenderjaar.

 • 2

  Eerste kerstdag en zondagen kunnen niet worden aangewezen als dagen, waarop de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet niet gelden; j 3. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6

Ontheffing feestdagen voor afzonderlijke situaties

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op Nieuwjaarsdag, Tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, uitgezonderd zondagen, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7

Verbod straatverkoop bepaalde goederen cp zcn- en feestdagen. Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8

Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9

In werking treden

De verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking daarvan.

Artikel 10

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden gemeente Dantumadeel".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Danturaadeel, gehouden in Rinsma-State te Driesum op 26 november 1996

De raad voomoemd,

, secretaris.

, voorzitter.