Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening VROM Starterslening gemeente Dantumadiel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening gemeente Dantumadiel 2012
CiteertitelVerordening VROM Starterslening gemeente Dantumadiel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpFinanciën, belastingen en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van de Verordening VROM Starterslening 2012 wordt de Verordening VROM Starterslening 2010 ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-201202-05-2017Geen

06-11-2012

Kollumer Courant, 21 november 2012

Onbekend
08-07-201022-11-2012nieuwe regeling

29-06-2010

Nieuwsblad Noord-Oost Friesland, 07-07-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening gemeente Dantumadiel 2012

De raad van de gemeente Dantumadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders d.d. 4september 2012

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE DANTUMADIEL

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

 • In

  deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  SVn:stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

 • 2.

  Gemeenterekening VROM Starterslening:de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort.

 • 3.

  Duurzaamheidsfonds: het fonds dat de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit Duurzaamheidsleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort.

 • 4.

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor starters met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om voor de eerste keer een eigen woning te kunnen kopen, en die worden verstrekt op basis van de Productspecificaties en de Uitvoeringsregels VROM starterslening;

 • 5.

  Starter: een natuurlijke persoon, die nimmer eigenaar van een woning is geweest.

 • 6.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar van de woning, die de aanvraag voor een starterslening doet; bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager; beiden moeten starter zijn als bedoeld onder 4.

 • 7.

  Toekenningsbeschikking: beschikking van het College waarbij een starterslening wordt toegekend;

 • 8.

  College: het College van Burgemeester en wethouders van Dantumadiel.

 • 9.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

 

Artikel 2
 • 1.

  Bij de uitvoering van deze verordening wordt het bepaalde in de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Dantumadiel en SVn in acht genomen, welke als bijlage bij deze verordening is opgenomen.

 • 2.

  Het College stelt ten behoeve van de uitvoering van deze verordening een 'Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen' vast.

 • 3.

  De als bijlage opgenomen 'Productspecificaties VROM Starterslening' en de 'Uitvoeringsregels VROM Starterslening' maken deel uit van deze verordening.

Artikel 3
 • 1.

  De gemeente van Dantumadiel heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 4, lid 1 bedoelde starters VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 4, lid 2 bedoelde woningen.

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

 • 3.

  Het College is bevoegd om binnen het budget van de Gemeenterekening VROM Startersfonds en het Duurzaamheidsfonds het toekenningenplafond tussentijds te wijzigen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

 • 4.

  Uit de Gemeenterekening VROM Startersleningen kunnen slechts startersleningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van de op deze rekening aanwezige middelen (toekenningenplafond).

 

Artikel 4
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van starters voor het verwerven van een koopwoning waarin de aanvrager zelf gaat wonen, doch niet voor het kopen van een huurwoning.

 • 2.

  Het College bepaalt in de Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen op welke woningen de verordening van toepassing is.

 

Artikel 5
 • 1.

  Het College is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een starterslening toe te kennen.

 • 2.

  In de Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen kan de hoogte van de toe te kennen starterslening aan een maximum worden gebonden.

 • 3.

  De starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 4.

  Het College kan bij zijn beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 5.

  Het College kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 6
 • 1.

  Alle aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2.

  Aanvragen die vanwege het bereiken van het toekenningenplafond niet kunnen worden toegekend, worden door het College afgewezen.

Hoofdstuk 4 Verzoek, Aanvraag en Toekenning

Artikel 7
 • 1.

  De aanvrager, die op grond van artikel 4 en gelet op artikel 1, lid 4, in aanmerking komt voor een Starterslening, kan bij het College om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  Het verzoek wordt gedaan door middel van een verzoekformulier. Bij het verzoek moet een kopie van de ondergetekende koopovereenkomst of koop-/aannemingsovereenkomst worden gevoegd.

 • 3.

  Het College kan nadere eisen stellen aan het verzoek, de wijze waarop deze wordt ingediend en de over te leggen bescheiden.

 • 4.

  Het College toetst of het in lid 1 bedoelde aanvrager een starter is in de zin van artikel 1 lid 4 en of deze verordening van toepassing is op de aan te kopen woning.

 • 5.

  Het College beslist binnen vijf werkdagen na ontvangst op het verzoek om een op naam gesteld aanvraagformulier. Indien aan de criteria wordt voldaan stuurt het College het op naam gestelde aanvraagformulier toe. Indien niet aan de criteria wordt voldaan, wijst het College het verzoek af.

Artikel 8
 • 1.

  De aanvrager dient door middel van het op naam gestelde aanvraagformulier de aanvraag in bij SVn. De verdere behandeling van de aanvraag vindt plaats door SVn conform de als bijlage in deze verordening opgenomen 'Uitvoeringsregels VROM Starterslening' en de 'Productspecificaties VROM Starterslening'.

Artikel 9
 • 1.

  Na ontvangst van het advies van het SVn kent het College in de vorm van een toekenningsbeschikking de starterslening toe.

 • 2.

  Het College stelt de hoogte van de starterslening vast op basis van het in het eerste lid bedoelde advies van SVn, met inachtneming van artikel 5 lid 2.

 • 3.

  De verdere afhandeling van de toekenning alsmede het beheer van de starterslening geschiedt door SVn conform als de bijlage bij deze verordening opgenomen Uitvoeringsregels SVn Starterslening en de Productspecificaties Starterslening.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 10
 • 1.

  Het Collage kan de toekenningsbeschikking waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen

  • b.

   de starterslening is toegekend aan onjuiste gegevens.

 • 2.

  Het College trekt een toekenningsbeschikking in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kan het College de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijk van beslaglegging.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de VROM Starterslening

Artikel 11
 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het bepaalde in de afzonderlijke leningovereenkomst tussen het SVn en de persoon/personen die een VROM Starterslening hebben verkregen.

 • 2.

  Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 12

Het College kan van artikel 4 afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op (de dag na bekendmaking) 2012.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van de Verordening VROM Starterslening 2012 wordt de Verordening VROM Starterslening 2010 ingetrokken.

Artikel 14

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening VROM Startersleningen gemeente Dantumadiel 2012'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Dantumadiel, gehouden in het gemeentehuis te Damwâld op 6 november 2012.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.