Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de behandeling van bezwaarschriften.
CiteertitelVerordening inzake de behandeling van bezwaarschriften.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-200501-01-2015nieuwe regeling

26-04-2005

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 18-05-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan:

  het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie:

  de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • c.

  kamer:

  het zelfstandige vaste onderdeel van de commissie, dat zich bezighoudt met het horen en adviseren ter zake van een categorie van bezwaarschriften, zoals vermeld in artikel 3 van deze verordening.

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

 • 1

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester als bedoeld in artikel 1:5, lid 1 van de Awb.

 • 2

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften, welke zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie:

 • 1

  De commissie bestaat uit twee kamers, de Algemene Kamer en de Ambtenarenkamer.

 • 2

  Elk der kamers bestaat uit een voorzitter en twee leden, welke worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college. Het college gaat pas over tot benoeming en ontslag van de voorzitter en leden van de algemene kamer na overleg met de commissie Samenleving.

 • 3

  Het college benoemt overeenkomstig het tweede lid een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden. Het college gaat pas over tot benoeming en ontslag van plaatsvervangende leden van de algemene kamer na overleg met de commissie Samenleving.

 • 4

  De voorzitter en de leden van de kamers kunnen geen deel uitmaken of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan der gemeente Dantumadeel.

 • 5

  Elk der kamers regelt de vervanging van haar voorzitter.

 • 6

  Inzake bezwaarschriften betreffende ambtenarenzaken hoort en adviseert de Ambtenarenkamer.

 • 7

  Ten aanzien van de overige bezwaarschriften hoort en adviseert de Algemene Kamer.

Artikel 4. Secretaris

 • 1

  Elk van de kamers heeft een secretaris, welke een door het college aangewezen ambtenaar is.

 • 2

  Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5 . Zittingsduur

 • 1

  De voorzitter en de leden van de kamers worden in beginsel benoemd voor een periode van vier jaren en treden af volgens een door het college met betrekking tot de zittingsduur te hanteren roulatiesystematiek.

 • 2

  De in lid 1 vermelde zittingstermijn laat onverlet de mogelijkheid tot eventuele tussentijdse schorsing en ontslag, zoals deze mogelijk zijn ingevolge artikel 3, lid 2 van deze verordening.

 • 3

  De voorzitter en de leden van de kamers kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 4

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de kamers blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6. Ingediend bezwaarschrift

 • 1

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de bevoegde kamer gesteld.

Artikel 7, Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna vermelde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter:

 • a.

  artikel 2:1 tweede lid;

 • b.

  artikel 6:17;

 • c.

  artikel 7:4 tweede lid;

 • d.

  artikel 7:6 vierde lid.

Artikel 8. Vooronderzoek

 • 1

  De voorzitter heeft de bevoegdheid zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2

  De voorzitter kan uit eigener beweging dan wel op verzoek vanuit de desbetreffende kamer, bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen.

 • 3

  Indien daaraan aanmerkelijke kosten zuilen zijn verbonden is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 9. Hoorzitting

 • 1

  De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting, waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de betreffende kamer te doen horen.

 • 2

  De voorzitter beslist omtrent toepassing van artikel 7:3 van de Awb [afzien van het horen op de in genoemd artikel sub a t/m sub d vermelde gronden].

 • 3

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij hiervan mededeling aan de belanghebbenden en aan het verwerend orgaan.

Artikel 10. Uitnodiging zitting

 • 1

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2

  Binnen drie dagen na de verzending van de schriftelijke uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan de voorzitter onder opgave van redenen verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3

  De voorzitter beoordeelt of er een dringende reden tot wijziging van het tijdstip van de zitting aanwezig is.

 • 4

  De beslissing van de voorzitter op het gedane verzoek wordt uiterlijk een week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 5

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen, welke in het eerst lid tot en met het derde lid zijn vermeld.

Artikel 11. Quorum

 • 1

  Voor het houden van een zitting, welke tot een rechtsgeldig advies aan het bestuursorgaan kan leiden, is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of diens plaatsvervanger aanwezig is.

 • 2

  Indien ter zitting tengevolge van onverwachte afwezigheid van voorzitter of leden niet aan het in lid 1 vermelde vereiste kan worden voldaan, staat, zolang de voorzitter ofwel een lid aanwezig is, de mogelijkheid open tot het horen en het vervaardigen van een hoorverslag [hoorzitting].

 • 3

  In de situatie, omschreven in lid 2, kan op de eerstvolgende zitting van de betreffende kamer, waarop dan wel aan het in lid 1 vermelde vereiste dient te zijn voldaan, na kennisname van het op de hoorzitting verhandelde, een rechtsgeldig advies aan het bestuursorgaan worden uitgebracht.

Artikel 12. Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van een kamer nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien er feiten en/of omstandigheden aanwezig zijn, waaruit naar redelijkheid kan worden geconcludeerd, dat daarbij hun onpartijdigheid in het geding is.

Artikel 13. Openbaarheid c.q. niet openbaarheid van de zitting.

 • 1.

  De zitting van de Algemene Kamer is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de Algemene Kamer of een van de aanwezige leden dit nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de Algemene Kamer vervolgens beslist, dat gewichtige redenen aanwezig zijn, welke zich tegen de openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

 • 4.

  De zitting van de Ambtenarenkamer is niet openbaar en vindt plaats met gesloten deuren.

 • 5.

  Indien de voorzitter of een van de aanwezige leden van de Ambtenarenkamer van oordeel is, dat een openbare zitting dient plaats te vinden, zonder dat er een risico bestaat daardoor de privé-sfeer van de betreffende belanghebbende[n] wordt geschonden, kan een openbare zitting worden gehouden, tenzij de betreffende belanghebbende(n) daartegen bezwaar heeft/hebben.

 • 6.

  Indien de Ambtenarenkamer vervolgens beslist, dat er geen gewichtige redenen aanwezig zijn, welke zich tegen de openbaarheid van de zitting verzetten, vindt een openbare zitting plaats.

 • 7.

  De kamers kunnen een beslissing, als vermeld in de leden 3 en 6 eveneens voor de duur van meerdere hoorzittingen laten gelden.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2

  Het verslag houdt een samengevatte en zakelijke weergave in van het verhandelde ter zitting.

 • 3

  Indien de zitting van de Algemene Kamer geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende Kamer.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere leden van de desbetreffende kamer dit onderzoek houden.

 • 2

  Nadat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn geworden beslist de voorzitter of er omtrent de verkregen informatie een nadere [hoorzitting] dient te worden belegd.

 • 3

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de betreffende kamer, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden dan wel aan hen ter nadere zitting ter hand gesteld.

 • 4

  Op een nadere [hoor]zitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de [hoor]zitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De kamers beraadslagen en beslissen achter gesloten deuren omtrent het door hen uit te brengen advies.

 • 2.

   

  • a.

   Elke kamer beslist bij meerderheid van stemmen omtrent het uit te brengen advies.

  • b.

   Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

  • c.

   Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de in de bezwarenfase te nemen beslissing.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende kamer ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de desbetreffende kamer ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 1

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de desbetreffende kamer de termijn van 10 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 2

  Omtrent een besluit tot verdaging ontvangt de belanghebbende een schriftelijke mededeling en de desbetreffende kamer een afschrift.

Artikel 18 Overdracht bevoegdheden

 • 1

  De voorzitter kan de aan hem bij deze verordening toegekende taken en bevoegdheden, als bedoeld in de artikelen 7, 8, 9,10,15 en 17 tweede lid, overdragen aan de secretaris van de desbetreffende kamer.

 • 2

  De overdracht van taken en bevoegdheden ingevolge het vorige lid ontslaat de voorzitter niet van zijn verantwoordelijkheid terzake.

Artikel 19 Verslag van aanbevelingen

 • 1

  De Algemene Kamer brengt voor 1 april van ieder jaar verslag uit omtrent de ingediende bezwaarschriften, de uitgebrachte adviezen alsmede haar algemene bevindingen met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar.

 • 2

  In het verslag kunnen tevens aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de in het eerste lid genoemde onderwerpen.

Artikel 20 Intrekking oude regeling

De Verordening bezwaar-en beroepschriften Dantumadeel, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Dantumadeel op 16 december 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Dantumadeel.