Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 Dantumadiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 Dantumadiel
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën, belastingen en economie
Externe bijlageTarieventabel lijkbezorgingsrechten 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201528-02-2017Geen

15-12-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 124542, 21december 2015

Onbekend
19-03-201501-01-201501-01-2016Geen

16-12-2014

Gemeenteblad 2015 nr. 23081, 18 maart 2015

Onbekend
01-01-200501-01-2011nieuwe regeling

21-12-2004

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 29-12-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

De raad van de gemeente DANTUMADIEL;

 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 1 december 2015;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015;

 

gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 

 • a) begraafplaats(en):

   

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats “Patrimoniumwei 1 te Broeksterwâld”;

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats “Doniawei 78 te Damwâld”;

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats “Haadwei 103a te Damwâld”;

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats “Foarwei 16a te Driezum”;

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats “Achterwei 64 teFeanwâlden”;

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats “Lange reed 12 te Westereen”;

 • b)

  particulier graf: eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: het doen begraven en begraven houden van lijken, het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen en het doen verstrooien van as;

 • c)

  algemeen graf:een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen begraven van lijken;

 • d)

  urnennis:ruimte in een urnenmuur of columbarium ter berging van een of twee asbussen;

 • e)

  asbus:een bus ter berging van as van een overledene;

 • f)

  urn:een siervoorwerp ter berging van een asbus;

 • g)

  verstrooiingsplaats:een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid.

 • h)

  urnenmuur:een verzameling urnennissen c.q. columbarium

Artikel 2 belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van debegraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met debegraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve vanwie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken ofinrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bijdeze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabelgenoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijkaan het kalenderjaar.

   

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.2 en 5.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5.2 en 5.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvangvan de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 5.2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in 5.2 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5.2 en 5.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2015” van 16 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening lijkbezorgingsrechten 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Dantumadiel,

gehouden in het gemeentehuis te Damwâld op 15 december 2015.

De raad voornoemd,

....................................., voorzitter

....................................., griffier

Bijlage Tarieventabel Verordening lijkbezorgingsrechten 2016

Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2016